Projecte final

Durant el curs heu vist diferents propostes per ajudar-vos a tirar endavant la vostra feina comptant amb el suport de l'edició a Internet.

Ha arribat l'hora d'integrar els aprenentatges en un projecte final. Podeu optar per una d'aquestes dues opcions:

 1. Elaboreu una seqüència didàctica per a una matèria que impartiu emprant l'entorn moodle.
  1. Programeu-hi les unitats didàctiques i les activitats d'aprenentatge a realitzar.
  2. Integreu-hi les tasques que heu desenvolupat a les pràctiques dels mòduls del curs d'acord amb el pla i la previsió de desenvolupament de les unitats didàctiques.
 2. Desenvolupeu, integreu en una seqüència didàctica i poseu a prova amb el vostre alumnat UN i només UN qualsevol dels exercicis que heu fet als mòduls 3, 4, 5, 6, 7 o 8:
  1. Feu participar el vostre alumnat al bloc d'acord amb un criteri didàctic i amb pautes pedagògiques, incloeu-hi més elements que heu anat coneixent al llarg del curs (georeferències, enllaços a materials que heu anant creant, p.e. el llibre digital…)
  2. Participeu amb alumnes a Escoles en xarxa d'acord amb el projecte que heu esbossat al mòdul 4 (mínim de 15 comentaris i 5 articles)
  3. Desenvolupeu amb el vostre alumnat el vostre Viquiprojecte a la Viquipèdia (mínim 5 entrades noves i 15 aportacions).
  4. Participeu al projecte Espurna-Kampus de les Aules Obertes (http://www.espurna.cat/kampus)

Heu de publicar el projecte o una ressenya d'activitats externes

 • o al vostre moodle de pràctiques (mòdul 8)
 • o al moodle del vostre centre, si en disposeu. En aquest cas, haureu de facilitar al tutor/a la clau d'accés corresponent.

Criteris de valoració

 1. Els objectius didàctics del projecte són clars.
 2. Els recursos TIC treballats s'adeqüen als objectius pretesos.
 3. Els recursos TIC proposats suposen un valor afegit a l'acció didàctica.
 4. Les diferents parts de la proposta didàctica estan cohesionades entre si.
 5. S'explota/en la/es potencialitat/s del/s recurs/os TIC triats.
 6. El projecte no és com un bolet, sinó que s'integra dins el currículum.
 7. El projecte integra un sistema d'avaluació clar i eficient.
 8. El projecte és transferible a diversos contextos.

Que tingueu un bon projecte! :-)