El centre té un bloc. Què en fem? Guia de primers passos

Ara que ja sou membres de la comunitat d'Escoles en Xarxa, ha arribat l'hora de concretar-hi la vostra actuació i fer-hi els primers passos.

Una veu del centre

Els blocs es plantegen com el resultat d'una acció conjunta: la del professorat que els coordina i la del seu alumnat. En definitiva, han de reflectir la tasca pedagògica que es du a terme en cada centre educatiu. Per aquesta raó, l'identificador i la clau d'accés es lliuren a un/a professor/a que serà el responsable de l'edició. Cada professor/a ha de decidir quin ús es fa d'aquesta clau. Hi ha diferents opcions:

  1. Ser-ne l'únic/a marmessor/a.
  2. Compartir-la amb un/a secretari/ària de l'equip de redacció (alumnat).
  3. Compartir-la amb tot l'equip d'edició.

En qualsevol cas, no deixa de ser una clau d'accés privilegiada. Convé de transmetre aquesta idea a totes les persones que en siguin dipositàries així com la responsabilitat que se'n deriva.

Abans de procedir a l'edició i la publicació en línia, és una bona idea i molt pròpia del context educatiu elaborar una mena de codi deontològic en forma de decàleg, escrit i consensuat per l'equip de redacció. És una pràctica també aconsellable per a les intervencions en fòrums. Un exemple.

Com ja ha estat dit, cadascú pot pensar els objectius i els temes del bloc del seu centre. Escoles en Xarxa només posa dues condicions genèriques:

  1. que els blocs siguin escrits en català
  2. que el que s'hi publiqui sigui el resultat d'una actuació pedagògica.

Tret d'aquestes dues condicions, el bloc és ben vostre. Així, doncs, hi podeu intervenir des de qualsevol àrea curricular, amb alumnat de qualsevol nivell de l'ESO, per transmetre informacions, per compartir experiències i aficions, per fer saber opinions… Com penseu enfocar el bloc?

…que tot està per fer i tot és possible (Miquel Martí i Pol)
(com a la cova d'Ulisses)
per a entrar-hi
calen un front humil sota la llinda i un salt. (Carles Riba)

La vostra participació en aquest projecte pot plantejar-se

  1. amb un determinat grup d'una matèria concreta que s'expressi en català, ja ho hem dit, qualsevol: matemàtiques, ciències experimentals, educació visual i plàstica, música, llengua, ciències socials… i des de qualsevol modalitat (crèdits comuns, variables, activitat fora de l'horari lectiu…);
  2. mitjançant una redacció que coordini aportacions de diferents grups del centre. Aquesta opció potenciar la implicació transversal del centre. Una bona estratègia per fer-la efectiva és la participació a través de corresponsalies (= representants de tots els nivells del centre) i un equip de redacció central en un grup de crèdit variable o comú que garanteixi la continuïtat del projecte al llarg d'un curs. Noteu que aquesta proposta tendeix a procurar la continuïtat entre cursos acadèmics i el compromís del centre.

Vosaltres mateixos, i en funció del grau d'implicació del centre, decidiu quant a l'ús educatiu que en voleu fer i el plantejament didàctic que us agradaria donar-li. Si necessiteu ajuda per prendre la decisió, recordeu tot el que se n'ha dit al mòdul 1 d'aquest curs quant a la tipologia de blocs.

Primers passos

Un cop heu pensat el tipus d'organització que més us convé, una bona manera de començar és planificar la feina a fer des de i amb el bloc del vostre centre i amb el vostre alumnat.

En aquest punt, és important que programeu la feina en funció de les infraestructures de comunicació en línia de què disposeu de forma habitual o ocasional.

És del tot desaconsellable plantejar la participació de l'alumnat a Escoles en Xarxa partint de la premissa que ha de tenir accés individual i constant a un ordinador. L'accés a un ordinador en línia es pot fer emprant el canó de projecció pel que fa a la lectura de textos d'altres centres o a la correcció dels textos de producció pròpia dels quals es vulgui comentar i consensuar el contingut de manera col·legiada, per exemple. Per a tasques de publicació, es poden establir torns per a la introducció de comentaris o delegar en un subequip de la redacció la tasca de publicació d'originals.

Així mateix, cal tenir en compte que la participació a Escoles en Xarxa no és un curs, sinó un mitjà de què disposeu per fer la vostra tasca educativa amb més eficiència i millorar-ne els resultats. Per tant, la idea és que us faciliti un suport puntual i efectiu als objectius didàctics o pedagògics que us hàgiu proposat per realitzar la vostra feina habitual. Escoles en Xarxa hi aporta valors afegits (inserció en una comunitat escolar més àmplia, fàcil edició i publicació a Internet…), però el valor neuràlgic l'hi heu de posar vosaltres i no és cap altre que la vostra activitat educativa.

Un cop tingueu clar quina utilitat voleu donar a Escoles en Xarxa dintre de la vostra proposta didàctica, la podeu programar.

Activitat Lloc de realització Procediment
Lectura i selecció d'informació Aula d'informàtica Treball en grups de dos i emmagatzemament de la informació
Exposició oral d'entrades seleccionades Aula habitual del curs amb canó de projecció Exposició amb suport de presentació electrònica i debat
Redacció de comentaris o d'entrades Deures a fer a casa Lliurament al professor/a o l'equip de redacció per correu electrònic del document
Publicació dels resultats al blocAula d'informàtica / Aula habitual Accés al bloc i edició per part del grup autor o de la redacció (segons hàgiu optat en pensar l'estructura organitzativa)

El conjunt de la feina programada s'ha de presentar a l'alumnat. Des d'aquest enllaç, podeu accedir a un exemple de presentació inicial de la tasca a desenvolupar.

'Coneixe'ns'

Un cop heu sol·licitat l'ingrés a Escoles en Xarxa, us han respost amb un missatge de benvinguda i unes mínimes instruccions inicials. Entre aquestes destaca la recomanació que comenceu per emplenar de presentació 'El nostre centre'. Aquesta secció romandrà fixa al bloc i pot servir perquè altres escoles coneguin en poques línies qui sou. Podeu usar una presentació institucional o bé implicar l'alumnat perquè defineixi el centre. Quin lema triarien? Què us fa diferents? Podeu enllaçar cap al vostre web o altres pàgines externes que n'ampliïn la informació.

Títols de blocs