Presentació

Com ensenyar i aprendre aprofitant el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació? Aquesta és la pregunta que mira d'encarar aquest curs, centrant-se en l'etapa educativa de secundària obligatòria (ESO).

Respondre aquesta pregunta i trobar fórmules per fer de les TIC el substrat de l'actuació pedagògica del segle XXI és un repte a què ens compromet el compliment de la Llei Orgànica d'Educació.

Per tal de facilitar la comesa, l'objectiu principal d'aquest curs és mostrar algunes iniciatives sorgides de les aules que poden contribuir a acordar la modernitat de la societat xarxa amb la fermesa de l'experiència pedagògica i la tradició.

Des d’aquesta perspectiva es prioritzarà l’aplicació didàctica i real dels diferents conceptes i eines, deixant en un segon pla els coneixements tècnics.

Objectius

  • Integrar estratègies de competència digital en la pràctica pedagògica i el desplegament currículum de les matèries de l'ESO
  • Conèixer algunes de les possibilitats d'explotació pedagògica que ofereixen diversos mitjans d'edició en línia
  • Adquirir les habilitats bàsiques per generar i compartir informació, comunicar-se i participar en comunitats virtuals d'aprenentatge
  • Conèixer experiències d'aula i de centre que treuen profit de l'ús de les TIC per millorar els aprenentatges.
  • Reflexionar sobre el potencial educatiu de les TIC

Estructura

El curs està estructurat a l'entorn d'un projecte final en 8 mòduls. La durada del curs és de 60 hores, comptant mòduls i projecte. La càrrega lectiva assignada als mòduls és de 45 hores i la que correspon al projecte de 15 hores.

Relació de mòduls del curs:

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de sistemes operatius d’ordinadors domèstics. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, descomprimir fitxers ZIP, navegar per Internet i enviar correus electrònics.

Requeriments tècnics

Els materials d’aquest curs s’han dissenyat per ser treballats amb qualsevol navegador web actual (Firefox, Safari, Internet Explorer…) amb el Javascript i les galetes (cookies) activades.

El seguiment del curs es pot dur a terme des de qualsevol sistema operatiu.