QUAN REALITZA EXPOSICIONS ORALS EL NOSTRE ALUMNAT? ORATÒRIA I AVALUACIÓ D'UNA EXPOSICIÓ ORALEns plantegem a l'aula l'expressió oral com a forma important de comunicació? Us proposem fer-ne una reflexió individual i, posteriorment, compartir-la. Podem respondre aquestes preguntes i utilitzar-les com a guió:

- Activitats en les quals els alumnes fan exposicions orals:

- Activitats en les quals els alumnes podrien fer exposicions orals:

- Aspectes positius (oportunitats) de les exposicions orals:

- Dificultats que tenen els alumnes a l’hora de fer una exposició oral formal:

- Dificultats que tenim el professorat a l’hora de fer exposicions orals a les nostres classes:

- Quins criteris apliqueu per avaluar les exposicions orals a l’aula?:


ACTIVITAT: COMPARACIÓ DE DOS DISCURSOS HISTÒRICS

OBJECTIU: Comparar discursos i veure de quina manera podríem fer-ne una avaluació. Segurament a partir de la graella proposada podem treballar com avaluar i millorar l'expressió oral del nostre alumnat.

Veure: http://www.retoricas.com/search/label/Discursos%20Hist%C3%B3ricos

A) Salvador Allende (http://www.youtube.com/watch?v=cA1PHmsgo8A )B) Martin Luther King (vídeo en dues parts): 1. http://www.youtube.com/watch?v=DPzgW3c0ws42. http://www.youtube.com/watch?v=zKYIBelAG_8&feature=related )Actituds comunicadoresElements d’anàlisiObservació
NaturalitatAnalitzar: sobreactuació, ampul•lositat, afectació
SinceritatAnalitzar: engany, exageració
Interès, implicacióAnalitzar: motivació, respecte a les expectatives del grup
SeguretatAnalitzar: convicció, expressió de les opinions pròpies sense agredir ni ofendre
CredibilitatAnalitzar: confiança en si mateix i en el missatge
RespecteAnalitzar: acusacions, si es desacredita altres persones
ClaredatAnalitzar: llenguatge clar, si s’eviten les divagacions i les generalitzacions
EmotivitatAnalitzar: sintonia amb els receptors, mostra d’emocions positives
El comportament gestualElements d'anàlisiObservació
Postures i movimentsAnalitzar: mans, braços, postures de desequilibri o tensió, desplaçaments…
GestosAnalitzar: gestos facials, assentiments, indicacions…
MiradesAnalitzar: orientació, indicacions…
La veuElements d'anàlisiObservació
VolumAnalitzar: si és alt, mitjà o baix
VelocitatAnalitzar el ritme del discurs, la fluïdesa de la parla…
ToAnalitzar si és greu o agut, seriós o alegre, segur o insegur…
Estratègia discursivaAnalitzar la imatge de l’orador, si controla el temps del discurs, si anuncia el motiu del discurs, si organitza el seu parlament per ordre d’importància, si l’exposició és clara (amb exemples, connectors adients…)
Tècniques d’argumentacióExperiència personal, criteri d’universalitat o singularitat, criteri d’autoritat, criteri de sentiment…Elaboració d’una pauta consensuada d’avaluació d'una exposició oral i posterior aplicació a classe


Ara es tracta de consensuar entre tots els grups una graella d’avaluació que es pugui aplicar en diferents situacions d’aula.

- Lectura dels criteris del document 1. Comentari i aclariments.
- Formeu nous grups de 4 o 5 docents de diverses àrees i acordeu entre tots una graella amb els criteris d’avaluació i la corresponent puntuació.
- Consensueu els resultats amb els altres grups i valoreu una segona exposició que tenim enregistrada.

Document 1. Criteris per avaluar una exposició oral


A.ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ (competències discursives)
Les idees es presenten ordenadamentBen estructuradaAcceptable, però amb mancancesDesorganitzada
Hi ha una introducció (anticipa, motiva), desenvolupament ordenat i una conclusió (sintetitza i tanca l'exposició)No clarament No
Les idees es presenten ben travades, hi ha un fil conductorNo clarament No
PUNTUACIÓ:


B. ADEQUACIÓ AL CONTEXT COMUNICATIU (registre)
Pel que fa al tema: nivell de desenvolupamentMolt adequatAdequat, però amb mancancesNo adequat
Pel que fa a la situació comunicativaMolt AdequatAdequat, però amb mancancesNo adequat
Pel que fa als receptors, claredat i precisióMolt AdequatAdequat, però amb mancancesNo adequat
PUNTUACIÓ:


C. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA (competències gramaticals)
El lèxic utilitzat és adient a la situacióAdequatAmb algunes mancances i errorsNo adequat (imprecisions, barbarismes, errors greus…)
Aspectes de morfosintaxi: concordances, estructura de les frases… AdequatsAmb alguns errorsNo adequat
La pronunciació: vocalisme, sonoritzacions, enllaços…Adequat Amb alguns errorsAmb molts errors
PUNTUACIÓ:


D. EFICÀCIA COMUNICATIVA (competències estratègiques)
Pel que fa al propòsit comunicatiu: explicar, persuadir, justificar…Molt eficaçD'eficàcia regularPoc eficaç
S'ajusta al temps previstMolt béS'ajusta amb dificultatsNo s'ajusta (massa curt o massa llarg)
To i modulació de la veuAdequadaAcceptable, amb mancancesInadequada
Ús de recursos no verbals: mirada, gest…AdequatAcceptable, amb mancancesInadequat
Ús de recursos retòrics: exemplificacions, represes, preguntes retòriques…AdequatAcceptable, amb mancancesNo en fa ús o bé ús inadequat
Ús d'altres suports d'il·lustració: power, pissarra…AdequatAcceptable, amb mancancesNo en fa ús o bé ús inadequat
PUNTUACIÓ:


QUALIFICACIÓ FINAL
.


RECOMANACIONS
Encerts Errors (ha de millorar)
. .


Posada en comú


Activitat: Proposta per consensuar els criteris d’avaluació amb els alumnes d’ESO.

En grups de la mateixa àrea penseu algunes activitats on els alumnes poden fer una petita exposició oral.

Penseu com es podria consensuar una graella d’avaluació per tal que uns alumnes avaluessin els altres.

AMPLIACIÓ: Per completar l'activitat, es podria gravar l'exposició oral en vídeo, amb la finalitat que els mateixos alumnes es veiessin i s'autoavaluessin. Per orientar sobre com fer-ho, podeu consultar la informació d'una jornada tècnica on s'explica com iniciar-se al món del vídeo (sense editar): http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jt0506/jornada/exercici4.htm

Si esteu interessats en el tema del vídeo i voleu més informació, us facilitem un enllaç per conèixer com treballar amb les càmares de vídeo: http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv37/guia/index.html