PARLAR I CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT

El joc del llapis

Un joc socioafectiu ens serveix per implicar emocionalment els participants, per promoure sentiments positius i per fomentar les actituds cooperatives.

Tasca: Feu un dibuix per parelles

- Es formen parelles i cada una prepara un únic full de paper i un llapis. Cada persona ha de pensar en una figura senzilla (un arbre, un núvol, una casa…). Després, entre les dues prenen el llapis i comencen a dibuixar allò que han pensat. No poden parlar.

- En acabar, cada una de les parelles o només les que se seleccionin expliquen què havien pensat i com han procedit.

Posada en comú:

- Les dues persones han volgut fer el seu dibuix, sense cedir, i el resultat ha estat nul (conflicte entre persones competitives).

- Primer un ha fet el seu dibuix i després l’ha fet l’altre (hi ha alternança).

- Només hi ha un dibuix d’un dels dos, perquè l’altre ha cedit (subordinació).

- Han fet un sol dibuix, però amb col•laboració (cooperació).

2. Parlar i construcció del coneixement1.A partir de la teva experiència com a docent descriu breument tres activitats o situacions d’aula en les quals parlar ajudi a construir el coneixement:
2.En petit grup us explicareu les activitats o situacions d’aula descrites i cada grup escollirà, de les activitats exposades, les tres que millor s’adeqüin als criteris que exposarem a continuació:
3.Les activitats o situacions escollides es presentaran a tot el grup.


3. Què en pensem del treball en grup?


Qüestionari individual

L'objectiu de l'activitat és recollir les idees i experiències prèvies dels participants en relació al treball en grup.

1. Has treballat en grup?

✔ En la teva formació: si / no
✔ En la teva activitat professional? si / no

2. Fas treballar en grup al teu alumnat?

✔ Mai
✔ Alguna vegada
✔ Freqüentment
✔ Sempre
✔ Abans més que ara
✔ Ara més que abans

3. Enumera els avantatges que aporta el treball en grup:


✔ …

4. Enumera els problemes i les dificultats de treballar en grup:


✔ …


Treballem en grup cooperatiu

L'objectiu de l'activitat és participar en una experiència de treball cooperatiu amb la finalitat de representar-se millor els seus trets més bàsics.

1. Formeu grups de treball cooperatiu:

✔ Els grups seran de 3 o 4 persones com a màxim.
✔ Caldria garantir la heterogeneïtat (si és possible: diferent especialitat, nivell educatiu, centre de procedència…).

2. Tasca a fer:

✔ Posar en comú l'experiència personal de les persones que formen el grup (qüestionari individual anterior), fent un recompte i cercant la millor manera de comunicar els resultats a la resta del grup.

3. Cada grup exposa els resultats del seu treball.

4. Comentari final:

✔ Heu tingut dificultat en formar els grups?
✔ La tasca ha estat formulada amb claredat? Cada component del grup l'ha entès de la mateixa manera?
✔ Les aportacions individuals han influït en el resultat final?
✔ El grup ha resolt les qüestions que sorgien?
✔ Quin paper ha tingut el formador/a?

FONT DE LA IMATGE: Banco de imágenes y sonidos CNICE