VALORACIÓ D'ACTIVITATS PER TREBALLAR LA JUSTIFICACIÓ

Objectiu
Mostrar alguns exemples d’activitats. Comentar i proposar alguna activitat per fer amb el mateix alumnat amb l’objectiu de millorar les explicacions, interpretacions o justificacions.
Tasca:
Llegiu les activitats i valoreu:

 • En quina situació les proposaríeu.
 • Com les podríeu adaptar a les vostres classes.

Exemple 1. Un mateix fet, diferents justificacions.
Es fa una experiència o demostració sobre un procés o fenomen, per exemple la dissolució del sucre o la fusió del gel, i es donen diferents explicacions – justificacions fetes per altres alumnes:
- El gel, en escalfar-se, s’ha desfet.
- La calor ha fos el gel.
- El gel s’ha convertit en aigua.
- El gel s’ha dissolt.
- El gel s’ha fos.
- ….
Es demana que triïn la resposta millor i la pitjor. Es posa en comú amb tota la classe i es discuteix quines són les característiques d’una bona justificació.
Es proposa una estratègia per fer una bona justificació.

El fet: El gel en escalfar-se es fon
El que suposem
Justificació

Exemple 2. La població mundial
La població mundial ha sobrepassat els 6.000 milions d’habitants i els científics no es posen d’acord sobre si cal frenar o no aquest creixement:

 • els neomalthusians, els actuals seguidors de les teories de Malthus, són partidaris de frenar el creixement perquè els recursos de la terra són limitats i més població pot arribar a trencar l’equilibri natural.
 • els poblacionistes no creuen que els recursos siguin limitats, consideren que els avenços tecnològics poden aportar nous recursos, més aviat creuen que el problema és causat pel desigual repartiment d’aquests recursos.
 • per als defensors del creixement sostenible, formulat el 1987 en l’Informe Bundtland, la clau és mantenir l’equilibri ecològic i la sostenibilitat, és a dir replantejar-se el significat del progrés i del creixement, tenint en compte els actius mediambientals, l’ús racional dels recursos i la promoció de les energies renovables.

(Text d’alumne reelaborat a partir d’una activitat d’avaluació)

Fenomen Idea o teoria defensada Justificació
.
.


Criteris per elaborar una justificació.
Es tracta de crear un estat d'opinió o punt de vista propi davant el problema de limitar o no el creixement de la població mundial i justificar-lo amb raons de pes basades en el coneixement científic. Per a això tindrem en compte:

 • Escriure un títol que indiqui amb claredat de què tracta el text. Es pot construir afirmativament o en forma interrogativa.
 • Presentar breument les teories existents sobre el tema: teories poblacionista, neomalthusiana i creixement sostenible.
 • Formular la tesi o punt de vista propi sobre la base dels coneixements que tenim sobre el tema. Cal recordar la diferent problemàtica segons es tracti de països pobres o rics.
 • Exposar les raons o arguments que justifiquin el punt de vista exposat.
  • Les raons han de ser pertinents, és a dir, fonamentades en les teories estudiades i no raons subjectives sense fonament científic.
  • Cal utilitzar el major nombre possible de raons i triar entre les més rellevants.
  • És recomanable realitzar un esquema en esborrany que ajudi a seleccionar i ordenar les raons que justifiquen el propi punt de vista perquè la justificació sigui clara, convincent i estigui ben estructurada. Exposar, a manera de conclusió, quines accions o decisions es podrien plantejar per a materialitzar la tesi formulada sobre el creixement de la població, tenint en compte que la finalitat és aconseguir una bona qualitat de vida per a la humanitat alhora que es garanteixi el respecte per l'equilibri ecològic del planeta.
 • Utilitzar el vocabulari propi de la demografia amb precisió.
 • Revisar el text i comprovar que:
 • Estigui ben estructurat.
 • No hi hagi faltes d'ortografia.
 • S'hagin utilitzat correctament els enllaços sintàctics:
  • Conjuncions coordinades adversatives: però, sinó, encara que…
  • Conjuncions subordinades causals: perquè, ja que, a causa de…
  • Conjuncions subordinades consecutives; així, per tant…

Font: R. Canals: “Las capacidades lingüísticas en el aprendizaje de la geografía….” Iber, 28, 2001

Podeu trobar altres propostes per treballar la justificació a:
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/ecustodio.html