FER ESCRIURE TEXTOS

Una situació freqüent a les classes, és demanar als estudiants que escriguin textos a partir del què han observat, dels experiments que han fet o de les dades que els donem. El tipus de text no és sempre el mateix. Els demanem que expliquin, que interpretin… però alguns alumnes no saben ben bé com ho han de fer.

a) Què passa en el pot de buit?

Objectiu

Veure que explicar és un terme confús, que es pot confondre amb descriure, interpretar o justificar.

Per parelles

 • Observeu l’experiència realitzada amb el pot de buit i expliqueu què hi passa.
 • Anoteu els dubtes que es plantegen en fer l’explicació.
 • Poseu en comú les vostres explicacions amb la d’altres parelles
 • Quin concepte “d’explicació” hi ha darrera de cada explicació?

Espereu a continuar fins que hagueu acabat la posada en comú. Podeu veure una proposta d'explicació en aquest vídeo.

b) Explicar i justificar el que ha passat. Els informes de pràctiques

Objectiu

 • Mirar les pràctiques com activitats que comporten fer, pensar, parlar i escriure sobre els fenòmens.
 • Reflexionar i donar eines per millorar els informes de pràctiques.

Per parelles

 • Ompliu l'informe de pràctiques egüent sobre l’experiència del pot de buit
 • Mentre ho feu, penseu en les dificultats que pot tenir l’alumnat i com els podríeu ajudar a superar-les
 • Proposeu una plantilla d’avaluació de l’informe


Què tinc? Què faig? Què passa? Per què passa?
Un globus

b)Intercanvi de descripcions / interpretacions de gràfics
Objectiu

Posar-se en la situació de l’alumnat quan li demanem explicar o interpretar un gràfic.

Tasca:

 • Feu un gràfic que mostri l’evolució de l’atur als Estats Units, Anglaterra i Alemanya a partir de les dades de la taula.
 • Organitzeu-vos en grups de quatre i mentre dos fan el gràfic els altres dos van anotant els passos que van fent els companys o les companyes (base d’orientació).

Nombre d'aturats a diferents països

1929 1930 1931 1932 1933
Estats Units 2964 6403 10477 13359
Txecoslovàquia 50 88 340 634 878
Anglaterra 1204 1694 2666 2660 2821
Alemanya 2484 3041 4744 6034 5599
França 9 14 72 347 356

Font: L. Robbins. La Grande Depression. París: Payot, 1935, p. 245

2) Mentre dos fan la interpretació del gràfic, els altres dos van anotant els passos que van fent els companys o les companyes (base d’orientació).

3) Intercanvieu els textos entre grups diferents. A partir de la descripció o la interpretació avalueu els textos amb j'ajuda de la graella.

Criteris de realització Criteris de resultats (estarà ben fet si….)
1. Presentació *S’hi precisa l’espai que abasta el gràfic (localització geogràfica).
S’hi precisa el moment històric representat (identificació temporal)
S’hi identifica el tema clau (identificació temàtica)
S’hi precisa el tipus de gràfic i el tipus de dades utilitzades
S’hi defineixen, si s’escau, les paraules clau
2. Continguts de la descripció Les variables seleccionades són les pertinents

Escriure en altres formats

Alguns alumnes es poden sentir més motivats si els demanem que escriguin textos en una forma que els sigui més pròxima. Per exemple, si els demanem que escriguin un còmic. El llenguatge del còmic té també però una sintaxi que s'haurà de treballar prèviament a l'aula tant pel que fa al text com a la imatge.

Podeu trobar més informació sobre com fer-ho a:

http://www.xtec.cat/~imagrans/comic.htm

i podeu veure una proposta per treballar-ho amb alumnes a

http://www.espurna.cat/kampus/mod/data/view.php?d=13&rid=622

Aquest pot ser un bon treball interdisciplinar de visual i plàstica, de llengua i l'àrea de la qual en volem fer el còmic.

Activitat 1
Com és l’ Univers? Des de l’Antiguitat, han existit diferents punts de vista sobre com era el Sistema Solar. Ptolemeu i Copèrnic, en èpoques diferents van defensar el model geocèntric i l’heliocèntric.

 • Consulta les pàgines web següents:

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/03soliluna/03solilluna.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Model_helioc%C3%A8ntric
http://ca.wikipedia.org/wiki/Model_geoc%C3%A8ntric
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cop%C3%A8rnic


http://www.youtube.com/watch?v=VyQ8Tb85HrU

 • Dibuixa un còmic que expliqui els diferents punts de vista sobre el Sistema Solar al llarg del temps.Altres recursos
Unes eines que poden ser útils per crear còmics digitalment són

http://stripgenerator.com/
http://www.toondoo.com/Home.do
Podeu veure exemples de còmics creats amb aquests programes al web d'espurna.cat. Potser us haureu de registrar
http://www.espurna.cat/kampus/mod/glossary/view.php