VALORACIÓ D'ACTIVITATS PER TREBALLAR LA DESCRIPCIÓ I LA DEFINICIÓ.

Objectiu:

 • Valorar activitats realitzades pel professorat d’altres IES amb alumnes i proposar activitats per realitzar a les pròpies classes.

Per grups trieu una de les activitats i valoreu:

 • En quina situació podríeu proposar aquesta activitat.
 • Quines dificultats tindríeu per realitzar-la.
 • Com podríeu adaptar i organitzar una activitat semblant.

Exemple 1

Molt sovint, en els textos científics es van definint conceptes importants per entendre el text.
Us proposem que busqueu les definicions de les paraules clau del següent text.
Llegiu el text, subratlleu-ne les paraules clau, busqueu-ne la definició i copieu-la en la taula de sota.

Les malalties infeccioses
Moltes de les malalties que afecten l’home són les anomenades malalties infeccioses, produïdes per microorganismes paràsits com els bacteris, els virus, els protozous o els fongs.
Gràcies a les investigacions de Robert Koch, de Louis Pasteur i d’altres científics de finals del s. XIX, s’establí la relació entre les malalties infeccioses i els microorganismes que les causen.
Quan un microbi penetra en el nostre organisme, la malaltia no es manifesta immediatament, sinó que hi ha un període d’incubació durant el qual el microorganisme es multiplica activament. Passat aquest període apareixen els símptomes, els senyals de la malaltia.
Els símptomes depenen de les lesions que han produït els microorganismes. Un dels símptomes més comuns és la febre, que podria interpretar-se com una resposta de l’organisme per evitar la proliferació de microorganismes, perquè així no trobin la temperatura òptima per desenvolupar-se tan ràpidament.
Si una malaltia infecciosa afecta els ciutadans d’una comarca o d’una nació rep el nom d’epidèmia; en canvi, si afecta individus de tot el món s’anomena pandèmia. Les malalties s’estenen ràpidament per les poblacions, perquè els microorganismes que les transmeten passen d’uns individus als altres per contagi.

paraula clau Paràgraf on està definida Definició
malaltia infecciosa
pandemia


Exemple 2.
Definició de neolític.
Es demana a l’alumnat que, per grups, elabori una llista dels atributs essencials que permeten diferenciar el neolític d’altres conceptes propers (per exemple, el paleolític).
Es posen en comú i es recullen totes les característiques triades a la pissarra. Es demana que per grups triïn les característiques que els semblen “necessàries i suficients”.
A partir de la tria feta pels diferents grups, es discuteix i s’acorda quines són les característiques que haurien de presentar tots els jaciments que podríem considerar neolítics i es redacta una llista ordenada d’aquestes.
Es posen contraexemples.
Finalment se’n pot fer la definició amb aquest començament: “És neolític si compleix les característiques….”

Exemple 3. Joc d’intercanvi de definicions. Es demana a l’alumnat que defineixi cinc paraules sense dir quines són.
Primer es posen d’acord amb unes normes:

 • Cal que respongui a la pregunta: Què és?
 • Ha de ser completa i concreta.
 • Ha de començar amb un nom, un verb o per l’expressió “procés que…” o “procés pel qual…”

Exemple 4.

Una definició és un text descriptiu i afirmatiu, en el qual no hi ha dubtes ni incerteses. Definir un concepte és descriure’n l’essència.

Per aprendre a fer bones definicions, revisarem i criticarem unes definicions d'un concepte que ha escrit un alumne (A), que hem trobat en un diccionari de la llengua (D) i en un llibre de text de secundària (L):
a) Definició de sòlid
A - És quan les molècules estan molt ordenades i juntes i no es mouen, i té la seva forma. Per exemple, una taula.
D- Dit del cos que, a diferència dels líquids i gasos, oposa una resistència considerable a canviar de forma i es dilata i contreu escassament amb els canvis de temperatura i pressió, i que sol presentar una estructura molecular o iònica ordenada en un reticle. El fòsfor és sòlid a la temperatura ordinària.
L- És un estat de la matèria en el qual les partícules estan molt juntes i, tot i que poden vibrar, no es poden moure. Els sòlids tenen forma i volum definits, són incompressibles, es dilaten i contreuen amb els canvis de temperatura. Per exemple, una bola de ferro és un cos sòlid.

b) Definició de guerra freda A - És quan la guerra no arriba a esclatar directament.
D- Nom amb el qual es coneix el període posterior a la IIGM, caracteritzat per una situació de latent antagonisme entre els blocs capitalista i socialista i en especial entre els Estats Units i la URSS.
L- L’expressió guerra freda s’utilitza a partir de 1947 per qualificar les relacions de distanciament i de tensió que enfronten els dos models d’organització de la societat: el capitalista, liderat pels Estats Units i el comunista, liderat per l’URSS. La confrontació es dóna a tots els terrenys: ideològic, polític, militar, econòmic, diplomàtic i cultural, però s’evita l’enfrontament directe de caire militar. Tanmateix, els focus de tensió entre les dues superpotències es traslladen a d’altres escenaris i afecten d’altres països.
1. Discutiu sobre les definicions. Escriviu les raons a favor i en contra:

Definició de A favor En contra
Alumne
Diccionari

2. Ompliu la taula següent, que us hauria de servir com a guia a l’hora d’escriure una definició:

Què vol dir definir? Com s'ha de construir el text?
.

3.A classe de llengua heu treballat la definició. Gramaticalment, consta d’una primera oració:

Subjecte Verb copulatiu Paraula de la mateixa categoria gramatical i de categoria conceptual superior Complements del nom

seguida d’altres frases que poden remarcar les característiques essencials i exemplificar el concepte definit.

4. Escriviu una definició d’un concepte.

5. Avaluació mútua: La definició que han escrit és una bona definició?

Comentaris del grup que avalua Estem d’acord amb l’avaluació dels companys?
.

Exemple 6.
Prepareu una activitat per ajudar l’alumnat a comprendre, definir i utilitzar un concepte.
Formeu grups per àrees i trieu un concepte per a treballar-lo a classe amb l’alumnat. Seguiu les següents fases:

Fase preparatòria (del professor/a): fer el saber accessible.

 • Cercar els atributs, exemples i contraexemples en relació al mot que es vol ensenyar.
 • Què és allò essencial ? Quina relació hi ha entre els atributs? Com es relaciona el concepte en la jerarquia conceptual?
 • Preparar una activitat amb una tasca (com els exemples anteriors).

Fase de construcció negociada del significat: guia del procés de co-construcció.

 • Etapa d’exploració (què en saben?, amb què el relacionen?)
 • Etapa d’introducció de nova informació, de reconeixement, de clarificació, d’identificació dels atributs essencials…
 • Etapa de validació: generar exemples i justificar-los
 • Definir-lo

Fase de generalització dels coneixements i de transferència

 • Utilitzar-lo en altres contextos

Exemple 7.
Prepareu una activitat per ajudar l’alumnat a comprendre, definir i utilitzar un concepte, amb l’ajuda del quadern virtual següent:

http://www.xtec.cat/aulanet/quadern/ (seguiu la ruta: entrada/nom/definició)