Millorar les activitats

L’objectiu de l’exercici és analitzar algunes activitats en què els alumnes han d’escriure i proposar i discutir les possibles modificacions que s’hi puguin introduir per millorar els aspectes relacionats amb les competències comunicatives.

  • Escolliu una de les activitats següents i proposeu els canvis que us semblin necessaris per aconseguir que l’alumnat entengui i pugui escriure millor el que se li demana.
  • Ompliu la fitxa que trobareu al final
  • Agrupeu-vos (virtualment) amb els companys que hagin enriquit les mateixes activitats que vosaltres i poseu en comú les vostres millores.

Exemple 1. Diferents maneres de veure un fet

Exemple 2. Malalties de transmissió sexual

La sida i altres infeccions de transmissió sexual es poden evitar.

Llegeix aquest fullet, assenyala les idees principals i fes-ne un resum.

http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/dd4752.pdf

Exemple 3. Per què el sabó renta?

Mira’t aquest vídeos i escriu després un text que expliqui què és el sabó i com funciona. El text va destinat als teus companys/es de classe

Edu3.cat

EL SABÓ RENTA http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17260
Edu3.cat


SABÓ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16589
Edu3.cat


DETERGENTS http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16590

Exemple 4. L’activitat cel•lular

Què intercanvia la cèl•lula i com fa servir el que necessita per viure?

Material: disposes d’un esquema amb els intercanvis i el que produeix una cèl•lula d’un organisme en funcionament.


1-En aquest esquema s’han fet servir diferents tipus de lletra i de fletxes. Quants tipus de lletra diferencies? …… I quants tipus de fletxa?….. Pinta del mateix color les lletres i fletxes de la mateixa classe i completa la llegenda:


A partir de les dades d’aquest esquema, redacta un text que exposi

  • els intercanvis entre una cèl•lula d’un organisme i el líquid intersticial que l’envolta
  • l’ús del que entra a la cèl•lula (com es fan servir els nutrients, l’O2, com es controla la producció de noves molècules)

Abans d’escriure, reflexiona sobre què cal fer per escriure un bon text que respongui a la pregunta

Exemple 5. Taller de Matemàtiques 2n ESO.

Projecte: instrument per mesurar distàncies per aplicació del teorema de Tales. Mesura de distàncies a distància (taquímetre).

(Adaptat de X.Domènech, IES Torrent de les Bruixes)

Triangles semblants en posició de Tales: proporcionalitat dels segments creats per la intersecció de rectes paral•leles i rectes divergents.

Material

  • Taquímetre o visor:

Un tub cilíndric buit i allargat (pot ser de cartró, d’un rotllo de paper de cuina).
Una de les bases s’haurà de tapar amb un paper de plata i fer-hi un petit forat al centre que serà l’ocular.
La cara oposada haurà de tenir enganxats dos fils paral•lels.

Un pal que haurà d’estar graduat. Pot ser un llistó o cartró pla en el qual es puguin dibuixar (o enganxar) unes referències de manera que des de lluny i només amb un cop d’ull es pugui veure la distància aproximada en decímetres o mig decímetres entre els dos punts del pal observats entre els dos fils del taquímetre.Aplicant el teorema de Tales, podem escriure:


Dossier Cada grup ha d’elaborar un dossier, que constarà de les parts següents: Portada, mesura de distàncies per aplicació del teorema de Tales fetes a l'institut (taula de mesures) i instruccions per fer servir el taquímetre.

  • Segona pàgina: taula de mesures realitzades.
Distància D d x
Cinta mètrica
Amplada aula
Inici rampa fins porta del pati
Amplada pista

Fitxa millorem les activitats

—-

Professor/a: Centre: Data:

Professor/a: Centre: Data:

 

Situació en la que has aplicat o aplicaries l’activitat

Nivell: Matèria: Unitat didàctica:

Títol de l’activitat

 

Per què has triat aquesta activitat?

 

Moment de la seqüència didàctica en què faries l’activitat.

(exploració, introducció, síntesi, aplicació...)

 

Com presentaries l’activitat als alumnes?

 

Quines pautes o orientacions donaries?

Quines modificacions proposes per millorar les activitats des del punt de vista de les competències comunicatives?

 

Per què creus que aquestes modificacions milloren el treball de les competències comunicatives?

 

 

Valoració personal del professor /a:

1.      Sobre la idoneïtat de l’activitat.

 

 

2.      Sobre la metodologia emprada en relació amb l’objectiu proposat.

 

 

 

3.      Sobre les dificultats i encerts dels alumnes

 

 

 

4.      Altres consideracions