LA LECTURA A L'AULA


Què podem dir sobre la lectura a les nostres classes? Què? Quan? Com? Per què? fem llegir a l'alumnat d'ESO


Activitat 1: A partir de la reflexió individual, anotem les dificultats i els encerts de fer llegir l'alumnat

L'objectiu és recollir l'experiència del grup en relació a la lectura de textos a les classes de diferents matèries.

Dificultats que trobeu en fer llegir l'alumnat
1.
2.
3.
Els encerts, allò que us funciona bé
1.
2.
3.

Activitat 2
Presentació d'una lectura dirigida a una classe d'ESO. L'Objectiu és analitzar i valorar una activitat de lectura proposada en una classe d'ESO i també identificar el procés a seguir per a la lectura comprensiva d'un text.

Tasca
A partir de la presentació de la lectura analitzeu l'activitat tenint en compte els diferents participants i moments de l'activitat.

Moments

Moments

El/ La professor/a

L’alumnat

Abans de llegir

 

 

 

 

 

 

 

Mentre es llegeix

 

 

 

 

 

Després de llegir

 

 

 

 

 

 


EL PROCEDIMENT LECTOR. A partir de la presentació de la lectura La Desforestació, analitzeu l’aplicació a l’aula de l’activitat tenint en compte el procés (abans, durant i després de la lectura).

Text: LA DESFORESTACIÓ

La desforestació és el procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana. Està directament causada per l'acció de l'home sobre la natura, principalment com a conseqüència de les tales realitzades per la indústria fustera, així com per a l'obtenció de sòl per a cultius agrícoles.
En els països més desenvolupats es produeixen altres agressions, com la pluja àcida, que comprometen la supervivència dels boscos, situació que es vol controlar mitjançant la exigència de requisits de qualitat pels combustibles, com la limitació del contingut de sofre.
En els països menys desenvolupats les masses boscoses es redueixen any rere any, mentre que en els països industrialitzats s'estan recuperant gràcies a les pressions socials, reconvertint-se els boscos en atractius turístics i llocs d'esbarjo.
Mentre que la tala d'arbres de la selva tropical atreu cada vegada més l'atenció, els boscos secs tropicals s'estan perdent en una taxa substancialment major, sobretot com a resultat de les tècniques emprades de tala i crema per a ser reemplaçades per cultius. La pèrdua de la biodiversitat es correlaciona generalment amb la tala d'arbres.

Conseqüències de la desforestació:
Una de les conseqüències importants de la desforestació, fonamentalment provocada per la creació de nous espais agrícoles, és que moltes vegades es realitzen en llocs que són fonamentals pel desenvolupament d'algunes espècies en perill d'extinció, o úniques d'aquest lloc i, moltes vegades, els mateixos boscos on es tala són una important font hídrica.
Una altra conseqüència de la desforestació és la desaparició d'embornals de diòxid de carboni reduint-se la capacitat del medi d'absorbir les enormes quantitats d'aquest gas que ocasiona l'efecte hivernacle, i accentuant el problema de l'escalfament global.
Com a mitjà de contenció, diversos organismes internacionals proposen la reforestació, mesura parcialment acceptada pels moviments ecologistes, en entendre aquests que en la repoblació s'ha de considerar no únicament la eliminació del diòxid de carboni sinó, a més a més, la biodiversitat de la zona a repoblar.
Al produir la tala o crema desapareix l'efecte esponja que produeixen els mateixos, els rius van alternant els seus règims i això perjudica a l'home que els utilitza pel reg, energia i abastament d'aigua potable a les ciutats, afavoreix el rentat dels sòls durant les precipitacions, els sediments que arrossega van a parar als rius i escurcen la vida de les obres; per exemple, quan es dipositen al embassaments hidroelèctrics. A més a més, reomplen els pantans i els rius, fet que afavoreix el seu desbordament ocasionant greus inundacions.
Es modifica el clima del lloc; a la resta de la selva o bosc li queda menys capacitat per a retenir la humitat, fet que provoca un clima menys humit que perjudica els cultius pels quals foren talats els arbres.
(FONT: http://ca.wikipedia.org/wiki/Desforestaci%C3%B3

EL PROCEDIMENT LECTOR

Treball previ a la lectura

Contextualització
El text ens proporciona informació sobre què és i per què es produeix la desforestació, així com les seves conseqüències i les possibilitats de reinvertir el procés.

Els objectius de la lectura són:
Llegir el text per processar la informació, fent un esquema i un resum.
Respondre unes preguntes.

Coneixements inicials:
Què saps d’aquest tema? per què ens interessa aquesta informació? Amb quins altres temes el podem relacionar? Has vist alguna pel•lícula o has llegit algun llibre que tracti el tema?

Primeres hipòtesis:
Fixa’t en el títol, en les frases que estan en negreta, les il·lustracions, la procedència del text… Quina informació et proporcionen?
De què tracta aquest text? Quin és el tema?

Mentre es llegeix el text:
Llegeix en silenci cadascun dels paràgrafs, assenyala les paraules que desconeguis, subratlla allò que consideris essencial.
De què tracta el paràgraf? Quin és l’assumpte principal? Podries resumir-lo amb un títol que reflectís bé el contingut? Escriu-lo al marge. Quina és la idea principal del text?
En relació a les paraules que desconeguis, mira si pots deduir el seu significat del context.
Quina organització té el text? Pots identificar una introducció, un desenvolupament i una conclusió? Pots fer-ne un esquema.
Fes un mapa conceptual o un resum.

Desprès de llegir el text:
Quina pregunta li faries a un company/a per comprovar que ha comprés el text?
Quin procés hem seguit per llegir comprensivament aquest text? Quines orientacions donaries a un company/a que hagués de fer la mateixa tasca?


Podem incrementar la motivació de l'alumnat si enriquim el text amb fotografies, videos… o bé utilitzem aquests tipus de documents abans de la pròpia lectura.En aquest sentit, són una font molt àmplia de recursos el cercador de google a l'XTEC cercador google xtec, el cercador Merlí (directori de recursos educatius en línia)http://aplitic.xtec.cat/merli/ServletCerca i el cercador del servei 3alacarta de Televisió de Catalunya http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta/.Activitat 3

Entre tot el professorat assistent, responem aquestes dues qüestions com a forma de reflexió conjunta:
- Quins aspectes destacaríeu d'aquesta forma de treballar la lectura?
- Quines altres activitats podríem plantejar per treballar la comprensió del text?