LLEGIR I ARGUMENTAR/LLEGIR PER PARELLES COOPERATIVAMENT

Amb aquesta activitat us proposem de fer un treball pràctic en grup. Per això us proposem analitzar alguns exemples d'activitats. Al moodle hi ha un ampli ventall de possibilitats, concretament 22, però per començar en comentarem dues.

Heu d'analitzar les activitats, identificar el treball lingüístic que es fa en cadascuna d'elles i respondre conjuntament les següents qüestions:

• Indiqueu l’àrea o àrees on es podria treballar amb l’alumnat i el curs o cicle.
• Relacioneu cada activitat amb el tema en què es pot treballar.
• Què pretén el professorat amb l'activitat (objectius)?
• Associeu a cada activitat l’habilitat, capacitat o competència lingüística que es desenvolupa en fer-la, bàsicament parlar, llegir i escriure.
• Quines dificultats trobeu quan feu activitats semblants amb els vostres alumnes?
• Si sou de diferents àrees, us sembla gaire diferent la situació en una o altra àrea? Quines coses són comunes, quines són especifiques de l’àrea?

1. LLEGIR I ARGUMENTAR: LES VACUNES


Llegeix el següent text, adaptat d'un fullet informatiu del centre de salut. A partir de les idees del text, digues quins arguments utilitzaries per convèncer el pare d'en Raül que és important donar les vacunes obligatòries a tots els infants.

Les vacunes
Dos pares parlen a la porta de l'escola bressol. El pare de la Vanessa diu que ha de portar la nena a vacunar. El pare d'en Raül diu que ell no vol vacunar el seu fill, que ha sentit dir que les vacunes poden causar malestar i febre.1. Com funcionen les vacunes?
Les vacunes fan que l'organisme generi les defenses per prevenir la malaltia, d'una forma similar a com actuarien enfront del germen que la causa. Per tant, la vacunació reprodueix el fenomen natural de la immunització amb l'avantatge de no haver de patir la malaltia.
2. Quins beneficis ens aporta la vacunació?
La vacunació aporta un benefici individual, ja que protegeix contra la malaltia, i també en moltes ocasions un benefici addicional per a la població, perquè s'interromp la transmissió del germen entre persones. Aquest fet ha permès que a Catalunya s'hagin eliminat malalties com la diftèria, la poliomelitis, la rubèola congènita i el xarampió.
3. Per què cal seguir vacunant contra malalties que ja no són freqüents?
Cal continuar vacunant i mantenir la població immunitzada per tal d'evitar que si apareix en el nostre medi algun cas esporàdic o important d'aquestes malalties, aquest no desencadeni brots ni epidèmies.2. LLEGIR PER PARELLES COOPERATIVAMENT I RESPONDRE PREGUNTES: ROMA I L'ESCLAVITUDCada parella ha de llegir el text, fixar-se en les il·lustracions i respondre les preguntes:

L'esclavitud a l'antiga Roma
A Roma hi havia nombroses persones sotmeses a l’esclavitud, és a dir homes i dones que eren propietat d’altres que tenien tots els drets sobre ells: sobre el seu treball, la seva vida i fins i tot sobre els seus fills, si és que n’arribaven a tenir.
Els esclaus i les esclaves realitzaven tota mena de treballs a l’agricultura o a la llar, també exercien per als seus amos diferents oficis com ara fusters, ferrers, teixidores, paletes, etc. Alguns eren metges, pedagogs, comptables…. i també gladiadors.
S’arribava a l’esclavitud per naixement, per deutes, per decisió judicial i, sobretot, en ser capturat en alguna de les moltes guerres que van convertir la ciutat de Roma en un imperi que abastava bona part d’Europa i tota la conca mediterrània.

Procés a seguir:


1. Llegiu el títol i observeu les il•lustracions per fer-vos-en una idea general.

2. Comenteu entre vosaltres què sabeu dels esclaus que hi havia a l’antiga Roma.

3. Tot seguit, cadascú llegeix en silenci el primer paràgraf i un dels dos en fa el resum amb paraules pròpies i l’altre supervisa allò que diu el primer (escolta atentament i corregeix qualsevol error o omissió). S’anota el resultat en el requadre:

 

 

 

 

 

4. Feu el mateix amb el segon paràgraf, però ara fixeu-vos en les il•lustracions, que també aporten informació:

 

 

 

 

 

5. Per al tercer paràgraf canvieu les funcions entre qui fa el resum i qui en supervisa el resultat:

 

 

 

 

 

6. Finalment, entre tots cal que arribeu a un consens sobre el significat global del text. Poseu-ho per escrit en forma de resum (com a màxim tres línies):

 

 

 

 

 

7. Aleshores, responeu el qüestionari. Per a cada pregunta, cada un de vosaltres ha de dir què en sap -heu d’arribar a un acord-. Aleshores anoteu les vostres idees.

a) Què vol dir ser esclau?

 

 

 

 

 

b) Descriviu breument les activitats dels gladiadors:

 

 

 

 

 

c) Els esclaus i les esclaves eren importants per a l’economia del món romà?

 

 

 

 

 

d) Proveir-se d’esclaus/es era un dels factors que empenyien els dirigents de l’Imperi a conquerir nous territoris. Considereu aquest factor entre els més determinants de l’expansió romana o bé penseu que no era gaire important? Doneu raons per justificar la resposta.

 

 

 

 

 

e) Avui podria haver-hi esclaus a casa nostra legalment? I a d’altres llocs del món? Poseu-ne exemples si fos el cas.