Aquesta formació vol promoure el desenvolupament d'habilitats lingüístiques i audiovisuals de les àrees curriculars, amb la finalitat d'afavorir la comunicació i la construcció del coneixement.

Objectius

 • Potenciar l’èxit escolar i el creixement personal de l’alumnat
 • Promoure el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i audiovisuals des de les àrees curriculars amb la finalitat d’afavorir la comunicació i la construcció del coneixement.
 • Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius.
 • Implicar el professorat en el procés de reflexió i millora de la pràctica docent.

Continguts

 • El treball competencial i la competència comunicativa.
 • Les habilitats cognitivolingüístiques i les àrees curriculars.
 • La lectura en diferents formats i la interpretació de produccions audiovisuals com a eines de construcció de coneixement.
 • La comunicació oral: parlar i escoltar.
 • La producció de textos escrits i/o audiovisuals a les àrees respectant les normes adequades a cada situació, text i suport: descripció, argumentació, explicació…
 • La conversa entre iguals i el treball cooperatiu com a mitjà de construcció compartida del coneixement.
 • L'ús de les TIC i els mitjans de comunicació.

Metodologia

Presentació i discussió de recursos i propostes d’aula a partir de la reflexió de la pròpia experiència. S’afavoreix l’aplicació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat assistent i el professorat formador. Es treballarà a partir d’exposicions, de treballs pràctics, de jocs socioafectius, amb l’anàlisi de materials didàctics i amb la identificació de les bones pràctiques del professorat assistent.

Estructura

La durada del curs és de 30 hores distribuïdes en vint hores de treball presencial i 10 de treball virtual. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: El treball competencial.
 • Mòdul 2: La lectura. El model lector.
 • Mòdul 3: Escriure i produir.
 • Mòdul 4: Parlar i argumentar

Projecte

Els docents participants han de dur a terme un projecte final on es reflecteixin i es duguin a la pràctica el desenvolupament d'una webquest a l'aula relacionada amb la matèria que estiguin impartint.La presentació del projecte és indispensable per a l'assoliment dels objectius d'aquest curs i per a l'obtenció del corresponent certificat.

Índex dels mòduls

Autoria

Equip de coordinació del programa.