LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES APLICADES A LES ÀREES CURRICULARS

Aquesta formació vol promoure el desenvolupament d'habilitats lingüístiques i audiovisuals de les àrees curriculars, amb la finalitat d'afavorir la comunicació i la construcció del coneixement.

El curs s'adreça especialment a l'ensenyament secundari.

Objectius

 • Potenciar l’èxit escolar i el creixement personal de l’alumnat
 • Promoure el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i audiovisuals des de les àrees curriculars amb la finalitat d’afavorir la comunicació i la construcció del coneixement.
 • Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius.
 • Implicar el professorat en el procés de reflexió i millora de la pràctica docent.

Continguts

 • El model comunicatiu d’ensenyament i aprenentatge.
 • Les habilitats cognitivolingüístiques i les àrees curriculars.
 • La lectura en diferents formats i la interpretació de produccions audiovisuals com a eines de construcció de coneixement.
 • La comunicació oral: parlar i escoltar tenint en compte la possibilitat d’ús de les TIC i dels mitjans de comunicació.
 • La conversa entre iguals i el treball cooperatiu com a mitjà de construcció compartida del coneixement.
 • La producció de textos escrits i/o audiovisuals a les àrees respectant les normes adequades a cada situació, text i suport: descripció, argumentació, explicació…
 • Competència digital, mitjans de comunicació i nous codis comunicatius.

Metodologia

Presentació i discussió de recursos i propostes d’aula a partir de la reflexió de la pròpia experiència. S’afavoreix l’aplicació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat assistent i el professorat formador. Es treballarà a partir d’exposicions, de treballs pràctics, de jocs socioafectius, amb l’anàlisi de materials didàctics i amb la identificació de les bones pràctiques del professorat assistent.

Estructura

La durada del curs és de 30 hores distribuïdes en quatre mòduls presencials que equivalen a 21 hores i altres activitats i el projecte de nou hores:

 • Mòdul 1
  • El treball competencial.
 • Mòdul 2:
  • La lectura. El model lector.
 • Mòdul 3:
  • Escriure i produir.
 • Mòdul 4:
  • Parlar i argumentar.

Projecte

Els docents participants han de dur a terme un projecte final que consistirà a avaluar una webquest relacionada amb l'àrea que estiguin impartint. Es podrà també treballar a l'aula amb l'alumnat per tal de millorar la seva avaluació. La presentació del projecte és indispensable per a l'assoliment dels objectius d'aquest curs i per a l'obtenció del corresponent certificat.