Projecte


Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins del termini establert el projecte del curs, que s'ha d'ajustar a uns criteris de qualitat.

El projecte consisteix en el disseny d'una seqüència didàctica amb les característiques que s'especifiquen a continuació: L'àmbit d'aplicació serà el d'una aula equipada seguint les directrius del programa eduCAT 2.0. S'ha d'anar bastint des del principi del curs. Per tant, convé començar amb una idea clara sobre el tema:

 • Nivell educatiu al qual s'adreça…
 • Objectius didàctics, continguts i competències…
 • Orientacions per al professorat…
 • Recursos digitals i justificació de l'elecció.


Un dels aspectes que cal tenir present en tota activitat formativa és l'educació inclusiva (l'educació per a tothom), és a dir, la capacitat dels sistemes educatius d'oferir sense discriminació l'oportunitat d'aprendre junts en una mateixa aula.
Un dels àmbits de l'educació inclusiva és la **inclusió digital** i més en concret el programa eduCAT 2.0 preveu mesures per garantir l'atenció educativa de l'alumnat amb discapacitat i altres necessitats educatives especials en igualtat de condicions a l'aula ordinària; és per això que el projecte haurà de fer constar com s'ha tingut en compte l'atenció a tothom, incloent-hi la d'alumnat amb discapacitat.

El lliurament del projecte s'oficialitza a través d'una tasca programada a l'espai Moodle del curs SGAD i és molt important ajustar-se al termini de lliurament. El projecte es lliurarà en forma de document adjunt a aquesta tasca. Ha de tenir un màxim de 3 pàgines i estar en format OpenOffice (odt), Word (doc) o pdf. La tasca consisteix a fer un escrit breu amb l'elaboració d'una seqüència didàctica que segueixi aquest esquema:

 • Títol de la seqüència didàctica
 • Nom i cognoms de l'autor/a
 • Correu electrònic de contacte de l'autor/a
 • Nivell educatiu al qual s'adreça
 • Paraules clau
 • Objectius didàctics / Competències i relació amb el currículum
 • Metodologia
 • Criteris i sistema d'avaluació
 • Orientacions didàctiques que considereu necessàries per tal que una altra persona pugui reutilitzar la vostra seqüència.
 • Recursos. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció de recursos, i no pas fer una llista dels que conformen el vostre curs. Si estan disponibles a Internet, enllaceu-los a la URL corresponent.
 • Activitats. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció d'activitats, i no pas fer una llista de les que conformen el vostre curs. Per a cada activitat especifiqueu les dinàmiques (individuals, de petit grup, gran grup) i els models d'intervenció docent.
 • Requisits tecnològics i d'organització de l'aula (en quins moments serà necessari disposar d'Internet, de sistemes de projecció interactiva, d'ordinadors i perifèrics, aplicacions, etc.)
 • Educació inclusiva. Heu d'escriure un breu text explicant com tindríeu en compte la inclusió digital.
 • Llicència sota la qual distribuïu el vostre treball.


Els projectes són revisats i valorats per les persones formadores i caldrà un informe favorable per superar el curs, sempre que, a més, s'hagin complert la resta de requisits de participació.