Pràctica 2: Què és Moodle?

Moodle és un paquet de programari que té com a objectiu crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge en els quals produir i gestionar cursos i accions formatives.

Davant altres sistemes semblants, Moodle té l'avantatge de ser d'ús lliure. És propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, que va ser el creador original i el va alliberar sota llicència pública GNU.

Darrere Moodle hi ha també un grup de professionals que ofereixen diferents serveis a les entitats que l'utilitzen. A més, s'ha generat una xarxa entre les persones usuàries, que col·laboren en la millora i desenvolupament continu del programa. La "comunitat Moodle" de moodle.org és un espai viu d'intercanvi amb la finalitat de millorar el programa, intercanviar experiències, resoldre dubtes…

Moodle va ser creat com a entorn de treball que donés suport a una visió de l'aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics:

 • Constructivisme: les persones construïm nou coneixement en interacció amb l'entorn.
 • Construccionisme: l'aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que els altres l'experimentin.
 • Constructivisme social: amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que interactuen construeixen el coneixement de manera conjunta i cooperativa.

La visió de l'aprenentatge que va inspirar la gènesi de Moodle es pot resumir en aquesta idea:

… aprenem en interacció amb l'entorn i amb les altres persones, aprenem quan construïm, especialment per a altri.

Així doncs, les eines per a la comunicació són fonamentals i no només han de permetre, sinó que han d'afavorir i fomentar la interacció entre totes les persones que es troben a l'aula virtual, de manera que possibilitin la construcció conjunta, que ha de ser la base de l'aprenentatge.

Moodle no és només una "plataforma de distribució de materials", és un programa que crea espais d'interacció i de comunicació a Internet amb accés controlat i orientats a l'ensenyament-aprenentatge.

L'estructura de Moodle: els blocs

Els llocs Moodle comparteixen una estructura basada en blocs que tenen continguts i funcions diferents. Aquests blocs es poden canviar de lloc, de manera que podem adaptar l'aparença a les nostres necessitats. En essència, però, a la pàgina d'inici (o portal) d'un lloc Moodle podem distingir:

 • Blocs centrals: solen presentar una llista de cursos però també hi podem trobar els missatges d'un fòrum o un apartat amb informacions, recursos i activitats.
 • Blocs laterals: tenen funcions diverses. Hi pot haver:
  • La descripció del lloc
  • Un calendari
  • La llista dels usuaris connectats
  • L'accés als cursos del lloc
  • La sindicació de notícies.
 • La capçalera es pot personalitzar amb una imatge pròpia així com el peu de pàgina, que sol mostrar un enllaç a moodle.org.

La pàgina inicial d'un portal en Moodle

L'estructura bàsica de la pàgina principal del portal és similar a la dels cursos: hi ha una capçalera, una secció amb blocs centrals, dues seccions de blocs laterals i un peu de pàgina.

En llocs Moodle grans se solen agrupar els diferents cursos en Categories i subcategories per tal de millorar-ne la gestió. Per exemple, es poden agrupar els cursos per nivells (1r ESO, 2n ESO,…) i dins de cada nivell per àrees (C. Naturals, català, matemàtiques, anglès,…)

Un lloc Moodle pot tenir diverses aules virtuals (cursos) dins els quals el professorat pot entrar i també l'alumnat que hi estigui inscrit per accedir a les eines de comunicació i als materials d'aprenentatge.

L'accés a un lloc Moodle

Per identificar-se a un lloc Moodle i esdevenir usuari/ària, cal tenir un nom d'usuari/ària i una contrasenya. Les persones usuàries no són totes iguals en el sentit que no tothom pot entrar a tot arreu ni fer totes les accions possibles. Cada persona té un perfil o rol assignat, cosa que a la pràctica es tradueix en el fet de tenir permisos, o no, per fer accions diverses.

Per poder entrar a un curs és necessari haver-se inscrit, és a dir, constar al "llistat" de l'aula virtual. Habitualment la inscripció la fa la persona que administra el lloc Moodle.

En fer la inscripció a un curs la persona que administra el Moodle atorgarà rols dins el curs, els tres perfils o rols principals són:

 • Professor/a editor/a: aquest rol permet editar i gestionar els cursos ja creats, inscriure estudiants i altres professors/es.
 • Professor/a no editor/a: aquest rol permet gestionar el curs (participar als fòrums, valorar i comentar activitats, modificar qualificacions…) però no permet crear ni editar recursos o activitats.
 • Estudiant: pot consultar els recursos i participar en les activitats dels cursos als quals estigui inscrit/a.

Els perfils o rols anteriors no són absoluts sinó que afecten només a un curs concret: una persona pot tenir un perfil a un curs A, per exemple ser-ne estudiant, i un de diferent a un curs B, on pot actuar com a professor/a editor/a.

A més hi ha altres dos rols importants:

 • Administració: una persona que tingui aquest rol té accés a la gestió de tot el lloc.
 • Visitant, que pot veure el portal del lloc i accedir als cursos que permeten l'accés de visitants. Dins els cursos pot consultar els recursos i algunes activitats, però no queda registre de les accions que fa ni obté qualificacions ni retroaccions per part del professorat.

Editar un curs vol dir personalitzar els blocs que es faran visibles als estudiants i crear activitats i recursos per posar-los a l'abast dels estudiants.

Normalment a un centre hi ha una o dues persones que administren l'entorn i s'encarreguen de la gestió a nivell global (organització dels cursos, càrrega d'usuaris/àries, etc). A cada curs, el professorat usualment té el rol que permet l'edició de cursos (professorat editor) i l'alumnat té el rol d'estudiant.

El lloc Moodle de centre

El fet que Moodle pugui funcionar en un entorn web a Internet fa que sigui possible, tant en la formació a distància com en la modalitat presencial, la seva utilització com a lloc de trobada virtual de l'alumnat, facilitant la seva comunicació, el treball en grup, la realització d'activitats, l'accés a recursos,…

L'ús de Moodle permet:

 • Organitzar cursos per matèries, nivells, interdisciplinaris,…
 • Agrupar els cursos en categories i subcategories. poden
 • Assignar alumnes a cursos concrets i decidir quins cursos són visibles per a tothom i quins per a determinats alumnes
 • Disposar d'un recull organitzat de recursos i materials propis i externs que es poden compartir amb l'alumnat.
 • Generar activitats autocorrectives i rebre automàticament els resultats obtinguts per cada alumne.
 • Fer el seguiment de la participació de l'alumnat en els espais de participació com els fòrums, xats, wikis,…
 • Definir les dates de lliuraments de les feines proposades de manera oberta o tancada.

Visibilitat del Moodle de centre

Cada moodle es pot definir com a totalment públic, totalment tancat o amb parts públiques i parts tancades. Aquesta darrera opció és la més utilitzada.

Molts centres tenen la pàgina d'inici visible però quan es vol accedir a determinats cursos cal identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya.

Visiteu llocs moodle

Visiteu llocs Moodle i fixeu-vos en:
 • Les zones visibles i les tancades. Podeu entrar a tot arreu? Què us demanen per entrar?
 • El contingut dels blocs centrals i la diversitat de blocs laterals que hi ha a la pàgina principal.
 • Com es presenten les aules virtuals. En llistat simple o amb la descripció, agrupades en categories, a la part central, a un bloc lateral.

Trobareu llocs Moodle per visitar al llistat de centres del projecte Àgora i al llistat de llocs Moodle d'arreu del món. Us en proposem alguns:

Escenaris d'ús

Els usos que es donen als cursos creats amb Moodle poden ser molt diversos, i cada escenari d'ús presenta unes particularitats a les quals les diferents funcionalitats de comunicació, gestió i suport a l'aprenentatge poden donar resposta.

Alguns exemples d'escenaris d'ús són:

 • Aula virtual per estructurar un curs per a una assignatura i un nivell educatiu concret, amb recursos i activitats curriculars.
 • Aula virtual per estructurar recursos i activitats al voltant d'una activitat temàtica, per exemple un projecte o un concurs.
 • Aula de tutoria, a la qual es pot donar també accés a les famílies.
 • Espai de treball per coordinar el desenvolupament de treballs de recerca.
 • Espai de comunicació del professorat, que es constitueixi en una extensió de la sala de professorat del centre.
 • Espai de coordinació de departaments didàctics, seminaris, equip directiu.

Per a més informació i orientacions sobre com estructurar aquests diferents escenaris d'ús podeu consultar el capítol 7 de la publicació "Moodle com a plataforma educativa de centre".

Espai de coordinació dels treballs de recerca1)

Espai de coordinació dels treballs de recerca

En aquest cas tots els grups de 4t d'ESO poden treballar al mateix espai i se simplifica la tasca del professorat ja que només s'ha hagut de preparar un model de curs a través del qual es fa el seguiment de tots els treballs.

1) Font de la imatge: Moodle com a plataforma educativa de centre. Irene Martínez Pérez, Joaquim Vilar Sais, Joan Queralt Gil, Àngels Mustienes Montero i Jordi Fontich Vicens. Col·lecció TAC número 2. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2010. ISBN: 9788439381266