Guia

Presentació

Curs telemàtic que té per finalitat oferir una formació bàsica per al professorat d'ensenyament secundari que s'inicia o participa en el programa eduCAT 2.0. Els curs disposa de:

 • Materials formatius accessibles des de l'espai de formació Ateneu on es presenten els continguts del curs, agrupats en quatre mòduls. Aquests materials són oberts a tot el professorat encara que no s'hagin inscrit en el curs.
 • Aula virtual del curs, lloc on es desenvolupen les activitats i es fa el seguiment. S'ubica a l'entorn de formació del professorat Odissea. A aquest espai només poden accedir-hi les persones inscrites en el curs.

Objectius

Els objectius generals d'aquest curs són:

 • Conèixer el programa eduCAT 2.0 i els espais d'informació, acompanyament i formació corresponents.
 • Comunicar-se i col·laborar en entorns digitals.
 • Actuar de forma responsable i segura en entorns digitals.
 • Aprendre a utilitzar l'EVEA (entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge) com a eina d'organització de l'activitat didàctica.
 • Iniciar-se i fer servir algunes possibilitats de l'EVEA com a instrument d'organització de tasques col·lectives.
 • Integrar estratègies de treball en línia a l'aula.
 • Donar pautes per a l’ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula.
 • Explorar els principals recursos educatius disponibles, especialment els produïts i compartits per docents i alumnat.
 • Seleccionar de manera crítica materials didàctics per a l'aula digital, tot respectant la propietat intel·lectual.
 • Elaborar materials didàctics per a l'aula digital i publicar-los utilitzant una llicència de continguts adequada.

Estructura dels materials formatius

Els continguts es presenten en quatre mòduls:

 • Mòdul 1: El treball a l'aula digital
  • El programa eduCAT 2.0
  • Currículum i competència digital
  • Organització de l'aula digital: gestió de l'espai, del temps, dels materials educatius i de l'alumnat
  • Competència digital docent i seguretat a Internet
 • Mòdul 2: Entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge: el Moodle
  • Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge
  • Què és Moodle?
  • Creació d'un curs: planificació, recursos i activitats
  • Eines del professorat per a la gestió de cursos
 • Mòdul 3: Aplicacions didàctiques dels sistemes de projecció interactiva
  • Els sistemes de projecció interactiva
  • Els sistemes de projecció interactiva en els processos d'ensenyament i aprenentatge
  • El programari de les pissarres digitals i els projectors interactius
  • Recursos per potenciar l'ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula
 • Mòdul 4: Gestió dels recursos. Entorn digital de treball
  • Propietat intel·lectual i llicències de continguts
  • Aplicacions i serveis de l'entorn digital
  • Suport a l'aprenentatge

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Activitats a l'aula virtual

Les propostes de treball que hi ha en aquests materials formatius, destacades amb ("Exploreu", "Practiqueu") us poden ser útils per a una millor comprensió dels continguts però no s'han de lliurar al tutor o a la tutora.

Les activitats per lliurar es presenten directament a l'Entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge (EVEA) d'Odissea, més concretament a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul 1, 2, 3 o 4". Una vegada fetes les feines, la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Tasques que s'han superat - Mòdul 1, 2, 3 o 4". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Per fer les activitats del mòdul 2 relatives a la creació de cursos i activitats en un entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge (EVEA) es posarà a disposició del professorat inscrit al curs un espai de pràctiques amb permís d'edició que es mantindrà actiu mentre duri el curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 1,5
Presentació i edició del perfil 1
Creus que el treball amb les eines digitals permet una major flexibilitat a les aules? Fòrum 1
Normes d'ús dels ordinadors Wiki 1
Casos d'estudi 1
M2 Lectura dels materials 1,5
Participació als fòrums de consulta 1
Edició del tema al curs de pràctica 2
M3 Lectura dels materials 1,5
Grup de treball 0,1
Analisi i propostes de millora d'una activitat per a SPI 1,5
Els SPI i la vostra pràctica docent Fòrum 1,4
Creació d'un recurs per a SPI Tasca 2
M4 Lectura dels materials 1,5
Enquesta eduCAT 2.0 0,5
Conversa sobre recursos digitals 1,5
Quin servei per a quina activitat? 2
Projecte Elaboració del projecte 8

Coneixements previs

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements informàtics bàsics i unes destreses fonamentals en el domini d'aplicacions i entorns digitals. Cal tenir assolida una competència digital bàsica i haver-se familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic o crear el perfil en un entorn virtual…

Requeriments tècnics

Els propis d'una aula equipada seguint les directrius del programa eduCAT 2.0.