5. Entorn personal d'aprenentatge

El desenvolupament professional docent i la millora contínua de la pràctica educativa en el segle XXI requereix d’unes habilitats clau, d’uns instruments i d’una xarxa de persones de confiança que ens permeti en tot moment saber on cercar, com gestionar i on compartir la ingent quantitat d’informació que ens arriba i la de generació pròpia. Tanmateix esdevé necessari disposar d’instruments que facilitin el camí en l’aprenentatge al llarg de la vida com a complements amb un alt grau d’incidència sobre la pròpia formació.

Com aprenen els i les professionals docents? Les fonts d'aprenentatge o de formació habituals són diverses. Bàsicament es poden resumir en companys i companyes de la feina, altres professionals docents, llibres i revistes especialitzades, cursos, tallers, jornades de formació específica, xarxes professionals no virtuals… Però per respondre a la pregunta de com continuar aprenent i millorar les competències docents per a créixer professionalment cal partir d'unes premisses, d'uns compromisos previs: la disposició a aprendre activament, a participar en projectes col·laboratius i formar part de xarxes socials professionals, a aprendre d’altres docents a qui també es pot ensenyar.

L’EPd’A (Entorn Personal d’Aprenentatge, en anglès PLE, Personal Learning Environment), per tant, és una peça clau en el desenvolupament professional docent, en la formació i aprenentatge permanent.

El professorat a de construir el seu entorn personal d’aprenentatge, identificar el punt de partida de cada persona i enriquir el procés de desenvolupament professional. Amb aquesta finalitat s’incorporen activitats que permeten construir a cada participant l’esquema del seu EPd’A així com documentació i orientacions per reforçar aquells elements que es considerin necessaris.


Una definició

L’entorn personal d’aprenentatge es pot definir com el conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que es fan servir habitualment, que afavoreixen el propi aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. Amb Internet, i especialment amb la Web 2.0, aquest entorn s’ha enriquit i diversificat: l’EPd’A inclou aquests elements tecnològics, tot i que emfasitza de manera específica com s’utilitzen per aprendre.


Altres conceptes relacionats

El concepte d’entorn personal d’aprenentatge va molt lligat al de xarxa personal d’aprenentatge (XPd’A, en anglès PLN, Personal Learning Network), que està formada per aquelles persones la interacció amb les quals produeix coneixement i amb qui està interrelacionada. Les connexions amb les persones que configuren aquesta xarxa són l'autèntica essència de l’EPd’A i les eines de creació de continguts, gestió, emmagatzematge i difusió d'artefactes digitals, les de comunicació, els protocols, les de gestió d'identitat, presència, etc., exerceixen un rol complementari.

L'ús dels portafolis, que certs/es autors/es consideren els precursors de l’entorn personal d’aprenentatge, permet a la persona que aprèn gestionar i reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, el qual no ve donat exclusivament d’accions formatives formals (com ara cursos) sinó que es realitza contínuament en cadascuna de les activitats que es fan al llarg de tota la vida. Aquestes idees tenen la seva continuació en l'enfocament que hi ha darrere dels EPd’A: el valor de l’EPd’A no radica en les eines que utilitzem per aconseguir aquesta integració, sinó més aviat en l'actitud i en els valors que defensa: l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'autonomia de l'individu en l'organització i gestió del seu propi aprenentatge.

El millor d'un PLE és que es tracta de quelcom personal. Nosaltres prenem totes les decisions:

   Què volem aprendre
   Com volem aprendre
   Quan volem aprendre
   Amb qui volem aprendre
   Quines eines utilitzem
   Amb què es connecta
   Com ho compartim


Mapejat del PLE

Jordi Adell - El PLE mapejat


Esquemes

L’esquema següent presenta els elements bàsics d’un entorn personal d’aprenentatge aplicable al professorat.Esquema informal: vintage social networking Del blog Wrong Hands