Projecte

Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins del termini establert el projecte del curs, que s'ha d'ajustar a uns criteris de qualitat. El projecte consisteix en el disseny d'una seqüència didàctica per aplicar a l'aula amb suport digital. Versarà sobre continguts de la pròpia àrea i s’haurà d’anar bastint des del principi del curs. Cal recordar que l'àmbit d'aplicació serà el d'una aula equipada seguint les directrius del programa eduCAT 2.0. Convé començar amb una idea clara sobre el tema i les característiques fonamentals de la vostra proposta, tot tenint en compte allò que aneu aprenent en aquest curs.

El projecte es lliurarà en forma de document de text, amb les característiques que s'expliquen a la tasca de l'aula virtual a través de la qual s'oficialitza el seu lliurament.

La seqüència didàctica del projecte haurà de seguir aquest esquema:

 • Títol de la seqüència didàctica
 • Nom i cognoms de l'autor/a
 • Correu electrònic de contacte de l'autor/a
 • Nivell educatiu al qual s'adreça
 • Paraules clau
 • Objectius didàctics / Competències i relació amb el currículum
 • Metodologia
 • Criteris i sistema d'avaluació
 • Orientacions didàctiques que considereu necessàries per tal que una altra persona pugui reutilitzar la vostra seqüència.
 • Recursos. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció de recursos, i no pas fer una llista dels que conformen el vostre curs. Si estan disponibles a Internet, enllaceu-los a la URL corresponent.
 • Activitats. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció d'activitats, i no pas fer una llista de les que conformen el vostre curs. Per a cada activitat especifiqueu les dinàmiques (individuals, de petit grup, gran grup) i els models d'intervenció docent.
 • Requisits tecnològics i d'organització de l'aula (en quins moments serà necessari disposar d'Internet, de sistemes de projecció interactiva, d'ordinadors i perifèrics, aplicacions, etc.)
 • Educació inclusiva. Heu d'escriure un breu text explicant com tindríeu en compte la inclusió a l'aula amb suport digital.
 • Llicència sota la qual distribuïu el vostre treball.


Els projectes són revisats i valorats per les persones formadores i caldrà un informe favorable per superar el curs, sempre que, a més, s'hagin complert la resta de requisits de participació.Aspectes a valorar:

 • Concreció en el plantejament dels objectius, relació amb les competències i relació amb el currículum.
 • Metodologia centrada en l’alumnat
 • Coherència entre els objectius, les activitats i l’avaluació
 • Claredat en l’exposició dels criteris d’avaluació i els indicadors d’assoliment dels objectius
 • Possibilitats d’adaptació i transferència de la seqüència a altres nivells o àmbits d’aprenentatge
 • Justificació de la selecció de recursos en funció de la seva rellevància per a l’assoliment dels objectius.
 • Diversitat de les activitats (individuals, petit grup, gran grup), coherència en l’exposició dels criteris de selecció de cadascuna, relació amb els objectius, planificació de les ajudes que s’aniran donant a l’alumnat segons els ritmes d’aprenentatge i les dificultas individuals (tenint en compte els criteris de l’educació inclusiva), indicació dels criteris d’avaluació per a cada activitat.
 • Idoneïtat de la tria de recursos tecnològics i dels moments de la seva utilització, si són realment necessaris, si afegeixen valor i reforcen l’aprenentatge, si potencien la interacció entre els membres del grup, etc.
 • Visió àmplia dels elements a tenir en compte per aprofitar els avantatges que proporciona l’aula digital per a l’atenció a la diversitat.
 • Indicació de la llicència de distribució del treball