Pràctica 1: L'entorn digital de treball

EPd’A: Entorn Personal d’Aprenentatge

El desenvolupament professional docent i la millora contínua de la pràctica educativa en el segle XXI requereix d’unes habilitats clau, d’uns instruments i d’una xarxa de persones de confiança que ens permeti en tot moment saber on cercar, com gestionar i on compartir la ingent quantitat d’informació que ens arriba i la de generació pròpia. Tanmateix necessitem disposar d’instruments que ens facilitin el camí en l’aprenentatge al llarg de la vida com a complements amb un alt grau d’incidència sobre la nostra formació.

Com aprenen els i les professionals docents? Les fonts d'aprenentatge o de formació habituals són diverses. Bàsicament es poden resumir en companys i companyes de la feina, altres professionals docents, llibres i revistes especialitzades, cursos, tallers, jornades de formació específica, xarxes professionals no virtuals… Però per respondre a la pregunta de com continuar aprenent i millorar les competències docents per a créixer professionalment cal partir d'unes premisses, d'uns compromisos previs: la disposició a aprendre activament, a participar en projectes col·laboratius i formar part de xarxes socials professionals, a aprendre d’altres docents a qui també es pot ensenyar.

L’EPd’A (Entorn Personal d’Aprenentatge, en anglès PLE, Personal Learning Environment), per tant, és una peça clau en el desenvolupament professional docent, en la formació i l'aprenentatge permanent.

La formació ha de servir per ajudar el professorat a construir el seu entorn personal d’aprenentatge, a identificar el punt de partida de cada persona i a enriquir el procés de desenvolupament professional. És important construir l’esquema del propi EPd’A i ser conscient de la seva evolució.

L’entorn personal d’aprenentatge es pot definir com el conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que es fan servir habitualment, que afavoreixen el propi aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. Amb Internet, i especialment amb la Web 2.0, aquest entorn s’ha enriquit i diversificat: l’EPd’A inclou aquests elements tecnològics, tot i que emfasitza de manera específica com s’utilitzen per aprendre.

Altres conceptes relacionats

El concepte d’entorn personal d’aprenentatge va molt lligat al de xarxa personal d’aprenentatge (XPd’A, en anglès PLN, Personal Learning Network), que està formada per aquelles persones la interacció amb les quals produeix coneixement i amb qui està interrelacionada. Les connexions amb les persones que configuren aquesta xarxa són l'autèntica essència de l’EPd’A i les eines de creació de continguts, gestió, emmagatzematge i difusió d'artefactes digitals, les de comunicació, els protocols, les de gestió d'identitat, presència, etc., exerceixen un rol complementari.

L'ús dels portafolis, que certs/es autors/es consideren els precursors de l’entorn personal d’aprenentatge, permet a la persona que aprèn gestionar i reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, el qual no ve donat exclusivament d’accions formatives formals (com ara cursos) sinó que es realitza contínuament en cadascuna de les activitats que es fan al llarg de tota la vida. Aquestes idees tenen la seva continuació en l'enfocament que hi ha darrere dels EPd’A: el valor de l’EPd’A no radica en les eines que utilitzem per aconseguir aquesta integració, sinó més aviat en l'actitud i en els valors que defensa: l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'autonomia de l'individu en l'organització i gestió del seu propi aprenentatge.

L’esquema següent presenta els elements bàsics d’un entorn personal d’aprenentatge aplicable al professorat.

Entorn Personal d'Aprenentatge

Entorn Personal d'aprenentatge

Per veure la imatge més gran feu clic aquí

Per començar a construir el vostre Entorn Personal d'Aprenentatge, podeu descarregar aquest esquema i omplir els espais buits amb els vostres llocs d'exploració, d'expressió i d'intercanvi

Més informació:

  • Jordi Adell Segura i Linda Castañeda Quintero: “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli studi, 2010. Disponible a http://cent.uji.es/pub/files/Adell_Castaneda_2010.pdf [Consulta: 19/06/2012].
  • Servei Educatiu del Tarragonès: Entorn Personal d’Aprenentatge - PLE i PLN, del lloc web Microtallers TAC, disponible a http://sites.google.com/site/microtallerstac/ [Consulta: 19/06/2012].
  • Xavier Suñé: Desenvolupament professional del docent i les TIC, presentació disponible a http://www.slideshare.net/xsune/ple-pln-4085192 [Consulta: 19/06/2012].