Pràctica 4. Gestió de l'aula amb suport digital.

El procés que segueix el professorat a l'hora d'incorporar les TIC en la seva tasca docent consta d'unes fases que els experts divideixen en cinc etapes de, com a mínim, un any de durada. El Dr. Jordi Adell les classifica de la forma següent:


Etapa El que fa el professorat
Accés Aprèn l'ús bàsic de la tecnologia
Adopció Utilitza la tecnologia com a suport de les formes tradicionals d'ensenyar
Adaptació Integra les noves tecnologies en pràctiques tradicionals. Se centra sovint en la productivitat de l'alumnat: edició de textos, fulls de càlcul, gràfics, presentacions, etc.
Apropiació Se centra en el treball cooperatiu, interdisciplinari, basat en projectes d'aprenentatge. Utilitza la tecnologia quan és necessària, i és un valor afegit com qualsevol altra eina
Invenció Descobreix nous usos de la tecnologia o combina diverses tecnologies de forma innovadora

En conseqüència, els continguts digitals educatius que el professorat desenvoluparà a l'aula digital també seguiran un procés similar, es partirà del que ja es fa i gradualment s'aniran incorporant nous recursos i noves metodologies. Una classificació que pot ser un bon punt de partida és la que fa en Jordi Vivancos al seu bloc De les Tic a les Tac, a l'article Gèneres per als continguts educatius, on hi ha una doble distribució dels continguts digitals educatius en funció de:

 • si se centren en el contingut o en les competències (eix horitzontal)
 • si són d'interacció més dirigida o més oberta (eix vertical).

Classificació dels continguts digitals educatius

Classificació dels continguts digitals educatius


Per començar el treball a l'aula digital, Boris Mir dóna una sèrie de recomanacions a un article del seu blog La mirada pedagógica, que es resumeixen en els següents punts:

 1. No renunciar als èxits analògics.
  1. Mantenir actiu tot el saber didàctic i pedagògic que acumulem: s'ha de sumar a allò que ja existeix!
 2. Apropiar‐se el nou context digital:
  1. L’equipament: ordinador i SPI
  2. El programari: educatiu/no educatiu
  3. Els continguts digitals
  4. Internet a l'aula
 3. Centrar‐se en els objectius educatius.
  1. Partir de la mirada competencial i metodològica dels currículums i no de les eines o entorns tecnològics.
 4. Emprar la tecnologia ja socialitzada.
  1. Partir dels usos tecnològics que els alumnes i/o els docents ja s'han apropiat: primer les realitats que les possibilitats.
 5. Enriquir digitalment pràctiques establertes.
  1. Incorporar el nou context enriquint digitalment les tasques i les activitats de classe que ja es dominen.

Guia per a docents en una aula amb suport digital

El recull d'idees següent, útils per a la gestió de l'aula, està basat en el que han elaborat l'ICE de la UAB i el CRP de Santa Coloma de Gramenet.

Les idees que s'expressen en aquesta guia no són només pròpies de les persones que l'han redactada sinó que també sorgeixen, en bona part, de professionals de l'educació que han compartit allò que fan en aquest àmbit.

Gestió de l'aula. Idees a tenir en compte

 • Tenir un ordinador a l'aula no vol dir estar tot el dia usant-lo o connectats a Internet: és el professorat qui gestiona les estones que l'alumnat fa ús de l'ordinador.

Cal establir què pot fer l'alumnat quan acaba la feina.

 • Quan es comença qualsevol sessió, primer cal planificar-la amb l'alumnat, acordar què cal fer al llarg de la sessió, com fer-ho i qui ho farà. Per tant, l'ordinador només entra en escena en el moment que ho decideix el professorat. Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines del tipus pla de treball.
 • El professorat i l'alumnat han de compartir un codi que permeti agilitzar el pas del treball amb ordinador al treball col·lectiu, per tal d'atendre i participar de forma adient en la sessió (per exemple: abaixar la tapa de l'ordinador portàtil, apagar el monitor…).
 • El professorat pot controlar la dinàmica de treball de l'alumnat posant-se al seu darrere, i així poder veure les pantalles.

Existeixen molts programes que poden gestionar el control dels diversos portàtils, com per exemple: l'Italc

 • És recomanable tenir preparades actuacions alternatives o plans B per evitar els problemes que puguin ocasionar una mala connectivitat o fallades elèctriques.

Si falla Internet seria bo tenir els documents a la intranet (unitats S: o T:) o en una memòria usb. També es poden tenir preparades tasques per fer amb l'ordinador sense connexió.

 • A l'hora de planificar les activitats s'ha de tenir en compte que no hi hagi una càrrega excessiva de treball mirant la pantalla i preveure quin és el nombre màxim d'alumnes per fer un treball en petit grup (en funció de la pantalla del portàtil i els espais de l'aula). Durant la classe s'haurà de prestar atenció al control postural de l'alumnat.
 • És aconsellable dissenyar propostes d'activitats que permetin una autogestió del treball de l'alumne sempre que sigui possible, i així l'alumne tindrà tasques per fer. En aquells casos en què han finalitzat les tasques individuals d'aula poden prestar ajuda a companys o companyes.

Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines del tipus pla de treball

 • Convé aprofitar les possibilitats que ofereix l'aula digital per fer avançar cap a l’educació inclusiva. És interessant, per exemple, conèixer el teclat virtual i les seves opcions de configuració, tant de l'ordinador com dels programes que es fan servir amb els Sistemes de projecció interactiva.
 • Cal tenir sempre present que un dels objectius principals als centres educatius és que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques. Cal evitar un ús abusiu de les TIC, ja que més TIC no vol dir més assoliment dels aprenentatges.
 • És necessari plantejar-se que les TIC no es redueixen a ordinadors personals, que hi ha altres equips que són TIC i que permeten altres tipus de treball (mòbils, GPS, gravadora, càmera de fotos, càmera de vídeo, etc.).
 • Es tracta d'enriquir les activitats que ja es fan habitualment, afegint-hi un "plus digital" que permeti una millor contextualització, comunicació entre alumnes, construcció de coneixements compartits… (fòrums, bases de dades compartides…). Aquestes propostes haurien de ser "sostenibles", és a dir, hauria de ser possible incorporar-les amb una certa normalitat a la pràctica docent.
 • És bo compartir el que s'ha preparat per a l'alumnat. Activitats senzilles i de fàcil aplicació poden resultar ser "bones pràctiques" per a altres mestres. A la xarxa hi ha molts materials de professionals que poden ser de gran ajuda. De la mateixa manera cal compartir amb els altres docents els materials creats i intentar publicar i publicitar el treball elaborat conjuntament.
 • Quan es pensa en activitats per fer amb els ordinadors, cal partir del treball amb aquelles eines apropiades que ja tenim. A poc a poc anirem coneixent-ne de noves i fent-les servir per al treball a l'aula.
 • Atès que pot haver-hi alumnat amb més coneixements tecnològics que nosaltres, és bo estar oberts al fet que puguin aportar el que saben (per exemple: no cal que el professorat sigui expert en presentacions digitals; però sí que cal saber per què serveixen, quines condicions bàsiques han de tenir per donar suport a una explicació… i que l'alumnat pugui aprendre'n l'ús i la funcionalitat d'una forma pràctica).
 • L'ordinador és una eina de treball, malgrat que bona part de l'alumnat l'utilitza més per a l'àmbit del lleure. Cal educar l'alumnat en el rigor del treball a l'aula, de manera que entengui que l'ordinador, al centre educatiu, és una eina per fer recerca, comunicar-se i elaborar continguts.
 • És important conèixer els principals portals educatius, estar més o menys al dia dels recursos que s'hi poden trobar i saber fer cerques a Internet ja que això pot aportar molta autonomia.
 • És realment necessari dedicar, sistemàticament, un temps (per petit que sigui) a l'aprenentatge dels nous elements que integren l'aula. Són molt útils els tutorials que tenim a l’abast, en format vídeo, presentació o pdf, els tallers oberts i cursos de formació (D006 - Iniciació a l’ús de la pissarra digital interactiva)(D206 - Ús metodològic de les pissarres digitals)