Pràctica 1: El programa eduCAT 2.0

Cap a la millora dels resultats escolars mitjançant un ús eficient de les tecnologies digitals

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, d'Educació, inclou un conjunt de disposicions i mesures en relació als usos de les tecnologies digitals als centres educatius. En relació a l'alumnat, la Llei estableix que el currículum ha de capacitar per a l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i l'ús de noves tecnologies, dimensions destacades de la Competència digital.

Entre les funcions del professorat es preveu que s'han de conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina metodològica. Aquest mandat és el fonament de la Competència digital docent, en procés de definició. Un tercer aspecte destacat de les previsions digitals de la LEC fa referència als serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres educatius, orientats a millorar el desenvolupament de l'activitat educativa: recursos, continguts i dossiers digitals d'aprenentatge i de registre acadèmic.

Aquests mandats constitueixen les orientacions i objectius prioritaris del desplegament del programa eduCAT 2.0.

En virtut de l'autonomia de centre, cada centre podrà planificar tant les tecnologies a emprar com els usos de les TAC que s'adeqüin més al seu Projecte Educatiu.

El Pla TAC de centre esdevé l'instrument de planificació i de visió compartida de la comunitat educativa, per establir les prioritats i usos dels recursos digitals a nivell de cada centre.

L'ús eficient de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, comporta adoptar-les amb una triple perspectiva:

- Aprendre SOBRE les tecnologies, és la perspectiva de la Competència digital, per garantir el domini instrumental de les TIC i l'adquisició de criteris per fer-ne un ús responsable.

- Aprendre DE les tecnologies, per aprofitar el potencial dels recursos digitals que contribueixen a millorar l'adquisició dels continguts curriculars de les diferents àrees o matèries.

- Aprendre AMB les tecnologies, on les aplicacions, serveis i dispositius digitals interconnectats esdevenen un nou context i entorn d'aprenentatge, que permet dur a terme tasques de treball intel·lectual, individualment i en col·laboració.En resum aprendre de forma diferent.


Al portal XTEC trobareu una secció dedicada al programa educat amb informació i enllaços interessants.

La xarxa docent eduCAT 2.0

La xarxa docent eduCAT 2.0 és una xarxa social que va néixer el novembre del 2009. Al setembre de 2011 es va obrir a tots els i les docents de Catalunya com a espai per a compartir experiències i coneixements sobre l’ús de les TIC a l’aula. Va ser creada amb la tecnologia Ning que ens aporta un entorn relativament senzill d'utilitzar i gestionar.

Presentació sobre la Xarxa docent eduCAT 2.0

La xarxa eduCAT 2.0 compta amb una pàgina d’inici on, entre d'altres coses, trobem:

 • Pestanyes de navegació: Inici, Espai personal, Docents, Grups, Converses, Audiovisual, Blocs, Ajuda i altres que comentarem més endavant.
 • Quadre personal. Trobem elements de gestió personal per a cada usuari i des d’on podem tancar la sessió (cal no oblidar-ho si treballem des d’un ordinador compartit amb altres usuaris), gestionar el correu intern, rebre avisos, convidar amics i amigues i configurar el perfil i l’espai personal.
 • Darrera activitat. Quadre situat a l’esquerra de la pantalla on van apareixent les darreres aportacions, incripcions, comentaris, etc. que fan els membres de la xarxa.
 • Membres. Apareixen les imatges del perfil dels membres segons la seva activitat i les visites realitzades a les seves aportacions. També es permet accedir a veure tots els membres per fer cerques de companys i companyes.
 • Grups. Quadre on es veuen les icones dels grups i se'n facilita l’accés. Igual que en el quadre de membres, apareixen els grups en funció de la seva activitat. A la part inferior es troba l’accés a la pàgina de grups, sota l’epígraf “veure-ho tot”.
 • Fòrum de conversa general. Serveix per iniciar i fer el seguiment de les converses sobre aspectes generals relacionats amb els objectius de la xarxa docent.
 • Esdeveniments. Mostra les activitats externes que es comparteixen amb la resta de la comunitat. Qualsevol membre pot fer aportacions a aquest espai però abans de la publicació cal l’aprovació per part de l’equip d’administració.

Exploreu

Si encara no ho heu fet, uniu-vos a la Xarxa docent eduCAT 2.0 i exploreu les seves possibilitats!

Els grups

La xarxa disposa de diferents grups creats des de l’equip d’administració i altres generats a partir de la proposta dels usuaris. Qualsevol membre pot unir-se a un o més grups i resulta convenient que ho faci a un d’àrea i a un altre de nivell o més específic en funció dels seus interessos i necessitats.

Qualsevol membre de la xarxa pot sol·licitar la creació de grups sempre que tinguin relació amb els objectius de la xarxa docent eduCAT 2.0 i es comprometi a fer-ne el seguiment i la gestió. Els continguts dels grups sempre han de ser visibles a la resta de membres de la xarxa tot i que la participació a les converses queda restringida als membres del grup.

Qualsevol membre de la xarxa pot sol·licitar la inscripció en un grup que, en el cas dels grups troncals d’àrea o de nivell serà automàtica i instantània, però que en alguns grups vinculats a grups de treball o seminaris pot trobar-se restringida temporalment als membres del grup de treball o seminari per evitar la seva dispersió.

Els grups permeten distribuir la informació de forma ordenada. Les novetats dels grups es reben per correu electrònic, prèvia activació d'aquest servei per part de l'usuari, cosa que facilita estar al corrent de les novetats que s’hi produeixen.

L’espai personal

Cada docent, des del moment que s’inscriu, disposa d’un espai personal al qual pot accedir des de la pestanya “espai personal”. Per veure l'espai personal d'un altre membre de la xarxa docent només cal fer clic sobre la seva imatge.

Cada membre pot gestionar alguns aspectes del seu espai des de la “configuració” que apareix al quadre superior dret de la pàgina d’inici, així com enviar notes als seus amics dins la xarxa.

Dins de l’espai personal cada docent disposa de quadres per iniciar converses que apareixeran dins del quadre “Apunts” que hi ha a la pàgina d’inici facilitant que altres usuaris els vegin i els puguin comentar. També hi ha l'opció d'afegir comentaris al mur d’altres docents.

La Xarxa docent com a comunitat d’aprenentatge

La xarxa eduCAT 2.0, com altres xarxes socials docents, és una comunitat d’aprenentatge entre iguals que facilita la formació del professorat en un entorn virtual, de manera informal i autònoma.

Les aportacions fetes pels usuaris han de ser considerades com a opinions personals de qui les fa i no com a informacions oficials. Aquestes darreres apareixen al portal XTEC i al del Departament d’Ensenyament dins la web de gencat.cat.

La xarxa ha de servir com a espai per presentar experiències d'aula, treballs interdisciplinaris, comentar dubtes, cercar centres i docents que puguin participar en treballs conjunts intercentres o compartir activitats que s’estiguin planificant o desenvolupant a l’aula. En aquesta línia s'organitzen periòdicament tallers oberts centrats en temàtiques d'interès per la tasca docent.

Les xarxes socials docents, igual que altres aplicacions web 2.0, ajuden en la cooperació entre iguals facilitant la comunicació i la participació a diferents nivells.

Es pot començar per utilitzar la Xarxa docent eduCAT en els següents camps d’acció:

 • Compartir recursos d'àrea i de TIC.
 • Difondre experiències educatives pròpies o d’altres.
 • Participar en els tallers oberts.
 • Abordar projectes col·laboratius.
 • Plantejar, discutir i cercar respostes a temes que es troben al nucli del debat educatiu.
 • Interactuar amb altres docents, novells i experts, en l’ús de les TIC a l’aula i contagiar-se de la il·lusió i l'experiència dels altres.


Bibliografia

FORNELL, R. El Pla TAC de centre (Col·lecció TAC 1). Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya, 2010 http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_1.pdf [consulta octubre 2012]