Xarxes socials


Les noves metodologies d'aprenentatge-ensenyament s'encaminen cap a l'aprenentatge en cooperació, un enfocament centrat en l'alumne. Encara que podem parlar que hi ha més d'un model d'aprenentatge cooperatiu, tots ells comparteixen els següents processos: la interdependència positiva entre els alumnes, la interacció grupal, l'assumpció de responsabilitats individuals i grupals, l'exercitació de destreses socials i la reflexió sobre aquests mateixos processos.

Aquest tipus d'aprenentatge sorgeix de la teoria constructivista de Vigotsky (1988), que assegurava que l'aprenentatge no és una activitat individual, sinó més aviat un procés social, i reconeix la importància de la interacció social en l'aprenentatge.

Per a Calderón y Ferreiro (2000) l’aprenentatge cooperatiu consisteix en l’ús compartir de la informació, és dir, tots aprenen de tots. A través d’aquest aprenentatge es fomenta el compromís i la responsabilitat de l’aprenentatge i el desenvolupament del pensament crític, la presa de decisions i l’autonomia de l’alumne.

Les Xarxes socials poden ser una plataforma per a crear debats sobre temes educatius que interessen al col·lectiu d'educadors. A més a més, ofereixen la possibilitat de treballar a l'aula amb els alumnes compartint opinions sobre certs temes tractats durant el curs escolar.

Les xarxes socials, no només són eines d'exposició de tasques o creacions dels projectes, sinó també un punt d'intercanvi de propostes, idees… que ajuden a la reflexió i a connectar diferents experiències.

En aquest procés d'aprenentatge, el docent és un facilitador, tutor o dinamitzador. La informació està a l'abast de l'aprenent el qual modifica, internalitza i genera un coneixement, que al seu torn comparteix. Com a conseqüència, les xarxes socials es converteixen en espai ideal perquè es produeixi aquest model d'aprenentatge.

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1GHZFWRV7-FXWGQQ-FBL/Microblogging.cmap

Pel que fa a l'edat per a donar-se d'alta com a usuari, aquestes eines són un recurs adient per alumnes d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Universitat, educació d'adults… així com per a docents i col·lectius relacionades amb l'àmbit educatiu.

Pel que fa al col·lectiu d'alumnes d'educació infantil i educació primària poden emprar els entorn digitals de l'aula o escola per a compartir material, creacions, tasques… i emprar les Xarxes socials a través del docent que pot compartir a la Xarxa on estigui donada d'alta l'escola per a poder comunicar i presentar de cara enfora de l'aula (Twitter, Facebook, Instagram… d'escola).


Continguts que veurem: