So


Aquests materials van adreçats a tots els mestres i professors que volen fer ràdio al centre, sigui escola o institut.

Recullen els diferents aspectes que cal conèixer tant del propi llenguatge radiofònic, com de la ràdio com a eina pedagògica. També hi trobareu propostes organitzatives, guies i tutorials de programes d’edició de so i, finalment, propostes pedagògiques per a les diferents etapes educatives.

La ràdio és un mitjà de comunicació que té unes característiques tecnològiques específiques que el fan diferent de la televisió o els diaris. La ràdio fa uns programes amb uns professionals que ens parlen i ens expliquen coses o ens deixen sentir la música de moda. I, en tant que mitjà de comunicació, la ràdio compta amb una audiència que és la receptora dels seus missatges. Parlar de ràdio és tot això i molt més.

Per entendre què és la ràdio hem de tenir clars els seus principis constituents: Els qui fan ràdio creen, dissenyen i produeixen missatges. Cal tenir present, per tant, la intencionalitat comunicativa de l’emissor. Parlant de ràdio escolar, això vol dir que tant els docents com l’alumnat, ha de saber des del començament, què vol comunicar, a qui adreça el missatge i com serà emès.

La ràdio, fa servir una tecnologia específica que li permet la captura, el tractament i l’emissió de so. Aquesta tecnologia radiofònica esdevé una mediació que determinarà la distinció entre el que consideraríem so natural (per exemple, algú que ens parla personalment) i so radiofònic. Quan fem ràdio a l’escola, com veurem més endavant, la podem fer de moltes maneres diferents, però en qualsevol cas, hem de conèixer i fer conèixer a l’alumnat la diferència entre el so natural i el so radiofònic.

La ràdio té en el so radiofònic la substància expressiva bàsica. El so radiofònic s’organitza pel que es coneixen com a formes sonores i no sonores, és a dir, per l’expressió oral o paraula, la música, els efectes sonors i el silenci. Aquestes formes sonores i no sonores es modelen i distribueixen segons un repertori sistematitzat de recursos expressius i narratius. A l’escola els podem fer servir de manera elemental o de manera complexa, dependrà, bàsicament, de dos factors, l’edat i l’experiència de l’alumnat.

Finalment, la ràdio s’adreça als receptors, que perceben i interpreten els missatges atenent a les seves peculiaritats perceptives i la seva experiència socio-cultural. En aquest punt rau la importància que l’alumnat tingui clar qui seran els receptors objectiu de la seva producció radiofònica. D’aquesta manera podrà dissenyar correctament el seu missatge.


Continguts que veurem: