Guió o escaleta


Com a recurs tècnic es vol donar a entendre el guió com un instrument, una eina, que ha de permetre traslladar a un paper i de forma codificada i escrita tot allò que després serà so.

El guió tècnic-literari conté la totalitat de la informació, tant les indicacions tècniques com els textos, músiques i efectes que seran enregistrats. Parlem de programes en que decidim absolutament tot el contingut abans d’iniciar l’enregistrament. Poden ser contes, ràdio novel·les, dramatitzacions, noticies, publicitat, receptes, cançons, falques….

Hi ha programes en que no podem saber què passarà, que són més oberts, com poden ser les tertúlies, els magazines, les entrevistes,… En aquest cas el guió és només tècnic i el podem trobar sota el nom d’escaleta. Aquesta recull tota la informació tècnica, però no conté tot el text, perquè no el coneixem. Això no la fa més fàcil, perquè no sabem exactament el que es dirà, però si hi tenim els temps molt marcats. Buscant exemples, podem trobar que s’utilitzi indistintament els noms guió i escaleta.

De models de guió/escaleta n’hi ha tants com tipus de programes, emissores i fins i tot persones. Cadascú o cada equip de treball pot arribar a establir una codificació escrita del producte sonor que li resulti útil i suficient. No es tracta només d’escriure-hi allò que es vol dir, ni tant sols allò que es vol que soni, caldrà indicar-hi també com es voldrà que tots els sistemes sonors emprats es relacionin entre ells (muntatge – figures de muntatge), i sobretot ser capaços de traslladar la doble dimensió temporal del text sonor, és a dir, la superposició i la juxtaposició de les substàncies sonores.

  • Lectura vertical del guió: successió temporal dels elements sonors, és a dir, el que està primer sona primer, el que està sota sona després i el que està més a sota sonarà més tard.
  • Lectura horitzontal del guió: simultaneïtat del text sonor, és a dir, el que s'indica en una mateixa línia horitzontal sonarà al mateix temps.

Exemple de guió tècnic-literari

El guió és de gran importància en la planificació radiofònica. Si hem sabut fer el guió correctament, tenim moltes possibilitats que l’emissió sigui la correcta. Igual passarà si fem un enregistrament per ser editat i emès posteriorment. Si el guió està ben confegit, es minimitzarà l’edició posterior.

El guió és tant necessari per als locutors com per als tècnics, atès que recull la informació que necessita cada un d’ells per poder dur a terme tant l’emissió, si parlem de directe, com l’enregistrament, si parlem de diferit o de material per a posterior muntatge/edició.