Imatge fixa


La representació gràfica a través de les imatges no és un punt de partida nou, la potència visual generalment és tan universal com immediata. La gran majoria de les informacions que rebrem al llarg de la nostra vida provindran, principalment, de part de la vista, el sentit més afavorit i sensitiu a rebre informació.

Les noves tecnologies, i en particular les noves formes de captar, manipular i reproduir les imatges, aporten nous models de tractament visual. Fotografia, fotomuntatge, imatge tridimensional, creació multimèdia…. En tots aquests camps sempre existirà el factor de la creativitat i visió personal per desenvolupar una idea a transmetre.


Continguts que veurem: