Comunicació digital als centres educatius


En el segle XXI la capacitat comunicativa d'un centre docent ha transcendit la barrera del seu entorn immediat. La comunicació actual es basa en el mitjà més potent que s'ha conegut mai: Internet.

Tots els centres educatius tenen la mateixa capacitat d'arribar a la resta del món, que qualsevol mitjà de comunicació. Les escoles i els instituts, des de que va aparèixer la possibilitat de crear pàgines web de forma simple, han disposat d'Internet per comunicar-se amb la seva comunitat educativa i amb la ciutadania en general, basant-se en un model participatiu i col·laboratiu. El bon funcionament d'un centre educatiu té molt a veure amb els processos comunicatius. Actualment els centres utilitzen aplicacions diverses i sistemes de comunicació molt variats per a les diferents tasques comunicatives, i també educatives:

 • Pàgina web (estàtica o dinàmica),
 • Intranet
 • Entorns virtuals d'aprenentatge
 • Blocs i wikis
 • Xarxes socials
 • Correu electrònic

És important que de la mateixa manera que s'endreça l'entrada a l'escola es tingui cura de la part més visible i la imatge que es dóna del centre a Internet. Cal tenir present totes aquelles qüestions formals i no tan formals, els aspectes gràfics, de disseny, dels continguts, del format dels continguts, a l'hora de publicar i comunicar a Internet,…1. La identitat digital als centres

La identitat digital es defineix com l'activitat que cada persona o institució genera a la xarxa. La facilitat de publicar imatge, vídeo i so, i l'elevada quantitat de dades personals existents a Internet, contribueixen a crear noves identitats en l'entorn digital que poden coincidir o no amb la identitat analògica, és a dir, amb les característiques que es poden atribuir a una determinada persona o institució en la seva vida fora de la xarxa o fora de línia.

Quan un centre educatiu té presència a Internet, o bé a les xarxes socials, ja s'està enfrontant a la construcció d'una identitat digital pròpia. Cal cuidar tot allò que s'ha de publicar i que deixarà rastre, tot allò que s'ha publicat, tot allò que ha pogut quedar obsolet… És important que la imatge, i per tant la identitat digital, estigui ben identificada amb els dissenys gràfics de la institució, per tal que els visitants tinguin clar on són i qui ha publicat allò que es visita. Una imatge de col·laboració, cooperació, coordinació i participació en les xarxes socials, una pàgina web o portal educatiu ben estructurat, amb un disseny gràfic amable i una navegació fàcil i intuïtiva, dóna una bona imatge, per contra una publicació d'entrades noves aturada en el temps, no dóna una bona imatge i per tant la seva identitat se'n ressent.

La identitat digital es construeix de forma activa, es fa aportant textos, imatges i vídeos a Internet. La bona gestió d'aquests elements amb la identitat analògica no només repercuteix en una vida més activa sinó que també tendeix a consolidar un entramat social més sòlid fora d'Internet. Tanmateix, la construcció de la identitat digital està ineludiblement lligada al desenvolupament d'habilitats tecnològiques i informacionals, i a una actitud activa a la xarxa, participativa, oberta i col·laborativa.

Hi ha autors que consideren la identitat digital mes aviat com una "reputació en línia" o "reputació digital" entesa com la impressió que es fa d'un centre educatiu a partir de tots els missatges emesos per Internet (web. correu electrònic, bloc…) sumant tots els missatge emesos a Internet sobre el centre, ja siguin emesos pel propi centre o per d'altres persones o institucions.2. La protecció de dades, d'imatges i de la propietat intel·lectual

La protecció de dades de caràcter personal és un dret fonamental reconegut a la Constitució espanyola, que té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment, del seu honor i la seva intimitat personal. La Llei de protecció de dades (LOPD) és aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, per la qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD). En aquest marc el departament d'Ensenyament ha fet públiques un seguit d'instruccions, tant pel que fa a la recol·lecció de dades personals, en formularis que el centre tingui previst recollir, com de publicació de dades personals, imatge gràfica de l'alumnat així com de materials i produccions amb propietat intel·lectual realitzats pel propi alumnat, i susceptible de ser publicat en entorn virtuals del centre, oberts a Internet.

En el document "Protecció de dades, d'imatges i de la propietat intel·lectual" de l'Organització i funcionament del curs 2014-2015 s'indiquen les normes vigents en aquestes matèries i les precaucions que s'han de prendre des dels centres en relació, específicament, amb:

 • La captació, ús i difusió d'imatges dels alumnes i del personal del centre.
 • La publicació de dades personals dels alumnes i del personal del centre.
 • La publicació de materials la propietat intel·lectual dels quals correspon als alumnes.

En tot cas, es recorda que per a la publicació d'imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals recau en els alumnes menors d'edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones que n'exerceixen la pàtria potestat. L'autorització ha d'especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es destinaran les dades, imatges o materials, la durada de l'autorització i el mitjà de difusió. Quan els alumnes són majors d'edat l'autorització l'ha de signar directament l'alumne.

Així mateix, es recorda que correspon a les direccions dels centres públics i a la titularitat dels centres privats adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que conté la documentació del centre i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats. Trobareu tota la informació al Portal de centre, un cop identificat i seguint el camí des del menú superior horitzontal: El Departament » Protecció de dades personals » Recomanacions per als centres i serveis educatius.

Pel que fa a la publicació de dades per mitjà de pàgines web, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha elaborat una recomanació. Els centres i serveis educatius estan inclosos en el seu àmbit d’aplicació: Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.3. Accessibilitat web

El principal objectiu de l’accessibilitat web radica a fer el web més assequible per a tots els usuaris, independentment de les circumstàncies i els dispositius involucrats a l’hora de consultar la informació. Partint d'aquesta idea, una pàgina accessible ho serà tant per a una persona amb discapacitat com per a qualsevol altra que es trobi en circumstàncies externes que dificultin el seu accés a la informació.

Fer un lloc web accessible és comprendre que la gent utilitza les pàgines web de diferents maneres, sigui quin sigui l’equip (maquinari) i els programes (programari) que estiguin utilitzant i independentment de com naveguin.

Una bona presentació formal del text ajuda a tots els lectors.

Les composicions deficients plantejaran problemes de lectura als col·lectius següents:

 • Persones cegues o amb dificultats visuals.
 • Persones amb molts o pocs problemes de comprensió lectora.
 • Persones amb dificultats en la motricitat.
 • Gent gran.

Produir informació en un format llegible no és més difícil ni més costós.