Guia d'ús d'aquests materials formatius


To seguit s'explica l'estructura dels materials sobre el Moodle 2 destacant aquells elements que s'hi han incorporat com ajuts a l'estudi que es descriuen tot seguit.

L'accés als diferents tipus de pàgines es fa a través dels menús de navegació superior o d'enllaços creuats existents dins de cada pàgina tenint en compte que:

 • Des del menú de navegació superior només s'hi accedeix a les pàgines de continguts conceptuals.
 • Des de les pàgines de continguts conceptuals es pot accedir a les pàgines de procediments, a les d'aplicació a l'aula o a altra pàgina de continguts conceptuals que amplien informació sobre un aspecte concret.
 • Des de les pàgines de procediments es pot accedir a la pàgina de conceptes relacionada amb el procediment que s'indica fent clic a l'enllaç que hi ha a la columna de la dreta.
 • Des de les pàgines d'aplicació a l'aula es pot accedir a les pàgines de procediments, a les de conceptes relacionades amb un aspecte concret.

Els enllaços creuats s'identifiquen per icones i s'obren en una finestra emergent per tal de facilitar l'observació de la pàgina enllaçada sense perdre el fil de la que estem llegint.

Tot seguit es mostren exemples d'enllaços creuats:

 • Enllaç creuat a pàgines de continguts conceptuals o d'ampliació d'informació:
 • Enllaç creuat a pàgines de continguts procedimentals:
 • Enllaç creuat a pàgines d'aplicació a l'aula:

Mapa conceptual sobrer l'estructura dels materials

Elements d'ajut a l'estudi

Al bloc "Introducció" hi ha una breu descripció dels continguts de cada bloc i dels apartats que conté.

Les introduccions i les preguntes clau que es troben al començament de cada apartat concreten els continguts i orienten sobre els objectius. Aquests elements es troben destacats amb icones i fons de color. Tot seguit es mostra un exemple.


Al llarg d'aquest bloc trobareu informació sobre sis tipus d'activitats que es poden crear al Moodle 2 d'Àgora. La selecció s'ha fet tenint en compte que siguin activitats fàcils de crear i configurar i que entre les sis permetin realitzar diferents tipus de treballs a l'aula.

Al bloc …..Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines activitats es poden crear en el Moodle 2 de manera senzilla?
 • Com es crea i configura cadascuna de les activitats?
 • …..També podem trobar, al llarg dels materials, elements que conviden a la reflexió i l'autoavaluació relativa als continguts presentats anteriorment com per exemple:Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat tasca?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?

Tipus de pàgines

El fet de ser uns materials molt amplis fa necessària una estructura clara que faciliti la navegació i la cerca dels continguts en funció del que cada usuari necessiti. Per això s'han estructurat en 14 blocs i cadascun d'ells inclou apartats i cadascun d'ells pàgines de tres tipologies:

 • Pàgines de continguts conceptuals que aporten la descripcions de l'entorn, les opcions de configuració, els tipus d'activitats i recursos, la gestió d'usuaris, la creació de cursos,… Aquestes pàgines són l'eix conductor del material i des d'on es pot accedir a altres informacions per ampliar continguts o per recuperar continguts relacionats a través dels enllaços creuats que es descriuen més endavant.


Aquestes pàgines són accessibles des dels menús de navegació de blocs i apartats o des d'altres pàgines a través dels enllaços creuats que s'identifiquen amb la icona:
Més informació

 • Pàgines de continguts procedimentals Es tracta de pàgines que concreten els procediments a seguir per fer una o vàries accions. Normalment contenen taules que mostren el pas a pas de procediments a seguir. A la columna de l'esquerra apareix una icona que identifica el rol necessari per poder fer l'acció i a la de la dreta es poden trobar enllaços a pàgines amb més informació, normalment mostren pàgines de tipus conceptual o descriptiu.

Els accessos a aquestes pàgines es fa a través d¡enllaços que s'identifiques per la icona següent:

Tot seguit es mostra l'estructura de les taules de procediments amb aclariments sobre els elements que contenen:

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Mostra la icona que representa el rol mínim per fer l'acció indicada Acció a realitzar En aquest espai es mostra el camí a seguir per fer l'acció Columna on hi ha enllaços a pàgines relacionades amb l'acció
Administrador Aquesta icona indica que l'acció s'ha de fer amb rol d'administrador o gestor del lloc Enllaç que porta a pàgines amb més informació
Professor editor Aquesta icona indica que l'acció s'ha de fer amb rol de professor editor del curs
Alumne Aquesta icona indica que l'acció es pot fer amb el rol d'alumne

Icones que s'utilitzen a les taules de procediments.


 • Pàgines d'aplicació a l'aula que mostren exemples i propostes d'aplicació a l'aula amb aspectes relacionats amb la metodologia. S'identifiquen per la icona següent:

Pàgina sobre aplicacions a l'aula

 • Notes d'advertiment A qualsevol pàgina també es poden trobar notes d'advertiment que serveixen per destacar informacions importants que també utilitzen icones com:

Nota!: Destaca aspectes que cal recordar

Avís important relatiu al contingut tractat

Idees i possibilitats a tenir en compte

Avis de Precaució!

Notes d'advertiment

El bloc Annexos

També hi ha la possibilitat d'accedir a la informació a través del bloc Annexos que conté un seguit d'elements per facilitar l'estudi en modalitat d'autoformació.

Aquest bloc es va ampliant a partir de les necessitats d'autoformació que es van detectant. Entre altres es poden trobar apartats de:

 • Recorreguts segons el rol o els coneixements previs
  • inicial (relacionat amb el curs D004 - Iniciació al Moodle)
  • avançat
  • administrador (relacionat amb el curs D404 - Administració del Moodle de centre)
  • professor editor
  • alumne
 • Llistat de procediments
 • Preguntes freqüents
 • Glossari