Com crear i editar una Rúbrica?


La Rúbrica és un instrument d'avaluació nou dintre de l'avaluació avançada. El funcionament general de la Rúbrica és molt semblant al de la Guia de qualificació explicats tots dos en el bloc 2: Administració del curs. En tots dos casos, en el camp qualificació s'ha de posar un valor numèric, no es poden afegir escales. En el cas de la rúbrica el valor ha de ser la puntuació màxima o un múltiple d'aquest.


Per crear una rúbrica seguiu els següents passos:

  1. Crear i desar la tasca amb Rúbrica (com a mètode de qualificació)
  2. Crear la rúbrica vinculada a la tasca (des del menú lateral)

En el moment de crear una tasca no teniu accés a la configuració de l'avaluació avançada, per tant heu d'introduir els paràmetres de la tasca, seleccionar la rúbrica com a mètode de qualificació i desar els canvis i visualitza la tasca. En el menú lateral d'Administració de la tasca teniu l'enllaç per definir la rúbrica accedint a Configuració | Administració de la tasca | Qualificació avançada | Defineix Rúbrica.


El primer criteri de la rúbrica el veureu per defecte i per afegir més criteris teniu el botó Afegeix criteri en la part inferior dels criteris ja inclosos en la rúbrica. També per defecte teniu tres nivells per a cada criteri que podeu incrementar fent clic en el botó Afegeix nivell.

Per a cada un dels criteris podeu editar, la descripció del criteri, la descripció del nivell i els punts.

Tal i com es pot veure a la imatge següent en les Rúbriques es poden definir criteris per avaluar i per a cada un d'aquests, nivells d'assoliment. De manera anàloga a les Guies de qualificació, el professor/a pot escriure notes de text quan avalua cada un dels criteris de la rúbrica, a diferència de la Guia de qualificació NO es poden desar notes d'ús freqüent.

Exemple de Rúbrica:

Rúbrica

Creació d'una Rúbrica.

Opcions de la rúbrica
  • Criteris d'ordenació pels nivells: Amb aquest paràmetre podeu ordenar per ordre creixent de puntuacions o per ordre decreixent de puntuacions els nivells de cada criteri.


  • Permet als usuaris previsualitzar rúbriques utilitzades (en cas contrari les rúbriques sols són visibles després de qualificar)


  • Mostra la descripció de la rúbrica durant l'avaluació: si marqueu aquest paràmetre el professor quan avalua veu la descripció de la rúbrica.
  • Mostra la descripció de la rúbrica als alumnes que s'estan qualificant: si marqueu aquest paràmetre els alumnes que tenen la tasca assignada veuen la descripció de la rúbrica.


  • Mostra els punts de cada nivell durant l'avaluació: si marqueu aquest paràmetre el professor quan avalua veu els punts de cada nivell.
  • Mostra els punts de cada nivell per als alumnes que s'estan qualificant: si marqueu aquest paràmetre els alumnes que tenen la tasca assignada veuen els punts que correspon a cada nivell.


  • Permet al professor afegir notes de text per cada criteri: si marqueu aquest paràmetre el professor quan avalua pot afegir comentaris en cada un dels criteris.
  • Mostra les anotacions als alumnes que s'estan qualificant: si marqueu aquest paràmetre els alumnes que tenen la tasca assignada veuen els comentaris que ha afegit el professor.A la imatge següent es pot observar com veu la tramesa l'alumne/a i com la veu el professor/a quan l'avalua. En el cas de l'alumne/a: primer estan l'estat i les dates de la tramesa i a continuació la rúbrica com a sistema de qualificació. En el cas del professor/a, per avaluar cada criteri només s'ha de fer clic en el nivell que l'alumne/a ha assolit en cada un dels criteris. I de manera opcional es pot afegir una nota en el criteri avaluat com a retroacció per a l'alumne.

Rúbrica

Tramesa i qualificació d'una Rúbrica.

La vista que té l'alumne/a quan obre la tasca per fer la tramesa és la següent:

Rúbrica de l'alumne

Rúbrica de l'alumne.

Quan voleu definir una rúbrica a partir d'una plantilla del moodle seleccioneu la tasca on voleu fer servir la rúbrica i accediu a la Qualificació avançada del menú Administració de la tasca.


Des d'aquí podeu optar per definir una nova rúbrica o fer ús d'una plantilla.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de rúbrica

Si feu servir una plantilla del lloc Moodle veureu les que ha pujat l'administrador , ara bé si marqueu inclou els meus formularis tindreu accés tant a les plantilles del lloc (plantilla compartida) com a les que heu definit (formulari propi) per a alguna de les vostres tasques amb rúbrica.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de guia de qualificació