Visualitzar/Qualificar tasques

Per visualitzar i/o qualificar tasques hi ha una vista a la que el professor accedeix amb l'enllaç de l'enunciat de la tasca.

Una vegada hi accediu disposeu del llistat dels alumnes en el que es pot comprovar l'estat de la tramesa. Els possibles estats de les trameses són: "S'ha tramés per a qualificar", "Nova tramesa" i "No hi ha tramesa"

"S'ha tramés per a qualificar": estat de la tramesa quan l'alumne "Afegeix tramesa" i la desa.
"Nova tramesa": estat de la tramesa quan es produeix algun canvi relacionat amb la tramesa sense que s'hagi fet l'enviament de la tramesa amb contingut. Aquest estat pot respondre a la visualització de l'enunciat de la tasca o quan l'alumne desa la tramesa sense contingut.
"No hi ha tramesa": estat inicial de la tramesa.

En la imatge podeu comprovar com en els estats de "Nova tramesa" i "No hi ha tramesa" la tramesa no té contingut

En el cas en què els alumnes adjuntin un pdf en la tramesa de la tasca,