EXEMPLE DE CONFIGURACIÓ DEL QUALIFICADOR


En aquesta proposta es descriu un exemple capritxós de configuració de les activitats d'una unitat en el qualificador del curs.

En el qualificador hem incorporat les activitats que corresponen a la unitat 1, dintre de la categoria Unitat 1 i a la que hem afegit un element de qualificació addicional. Amb aquest element de qualificació complementari es fa el seguiment qualitatiu, quan les activitats compleixen uns mínims. A més a més la categoria us permet afegir un càlcul per ponderar les qualificacions de les diferents activitats.Per configurar el qualificador diferenciem les següents parts:

 • Paràmetres de qualificació en l'Administració de l'activitat
 • Configuració del qualificador, Categories i elements
  • Afegir categories i elements de qualificació
  • Introduir la qualificació per aprovar, en cada activitat
  • Introduir la fórmula en l'element de qualificació
  • Introduir la fórmula en la categoriaParàmetres de qualificació de les activitats

En cada una de les activitats heu de seleccionar:

 • En l'apartat Qualificació:
  • El tipus de qualificació: Valor o les escales a les que teniu accés.
  • Categoria de qualificació,si ja la teniu creada en el qualificador.
 • En l'apartat Paràmetres comuns de mòduls:
  • Número id, és el valor necessari per referenciar l'element en les fórmules de la categoria.
Configuració del qualificador

En el nostre cas els valors de qualificació que hem seleccionat són els que teniu a continuació. El tipus de qualificació, l'escala i el número id els heu d'introduir des de l'edició de cada una de les activitats.

La qualificació màxima i la qualificació mínima apareixen de manera automàtica. El valor per aprovar us permet introduir el valor mínim que l'alumnat necessita per superar l'activitat (la qualificació per aprovar és una característica avançada). Les qualificacions aprovades les veureu de color verd i les no aprovades en vermell.

Per introduir la qualificació per aprovar feu: Bloc Configuració | Administració del curs | Qualificacions, i en la vista Arranjaments | Configuració del llibre de qualificacions desplegueu el menú Edita de l'element i editeu el paràmetre.

En la imatge podeu veure:

 • La categoria Unitat 1
 • Les activitats de la unitat
 • L'element de qualificació Lliuraments U1

Tant la categoria com l'últim element de qualificació s'han de crear des de Configuració del llibre de qualificacions

Cada un dels elements de qualificació té un menú per editar, moure, veure/amagar i blocar l'element.

Editeu l'element de qualificació per introduir la qualificació per aprovar


En la part inferior de Categories i elements teniu els botons per afegir categories i per afegir elements de qualificació.

Tots els elements de qualificació us permeten introduir el valor qualificació per aprovar, aquest valor és el que us permet veure qualificacions de color verd i de color vermell.
Aquest camp permet identificar les qualificacions aprovades però també li podeu associar altres possibilitats. En aquest exemple es proposa introduir en el camp qualificació per aprovar la puntuació mínima que ha d'assolir l'alumne.

En el qualificador del curs podeu veure:

Edició desactivada

Edició activada

Si us hi fixeu

 • Lliuraments U1 i Total de la categoria (edició activada) tenen la icona de la calculadora, perquè tenen una fórmula introduïda. Aquestes fórmules s'introdueixen fent clic en la icona calculadora del menú d'edició de l'element de qualificació.
 • Les qualificacions que superen la qualificació per aprovar són de color verd i la resta de color vermell (aquest valor no té perquè correspondre amb el 50%).
 • Només si totes les qualificacions d'un alumne superen o són igual a la qualificació per aprovar la unitat està completada.
 • En la categoria hi ha una fórmula que calcula la puntuació global de la unitat.
Introduir fórmules en els elements de qualificació

En el moment de fer el seguiment de la feina dels vostres alumnes us poden interessar:

 • Que les trameses tinguin uns mínims de complitud i de qualitat (Lliuraments U1).
 • Ponderació de les activitats en la puntuació de la categoria (Total de la categoria).

Si editeu el càlcul de un dels elements del qualificador podeu veure els id de tots els elements.

Recordeu com hem dissenyat la qualificació de les activitats de la Unitat 1:

Fórmula de Lliuraments U1

Aquest element de qualificació té seleccionada l'escala No completada/Completada, que el sistema estandarditza amb els valors 1, 2. A cada puntuació li hem de restar el valor necessari perquè quan s'assoleix la qualificació per aprovar ens doni 2 (Completada). Ens interessa doncs que el valor màxim de cada puntuació sigui 2, que és quan es considera completada.
La intenció és que el valor 2 de la puntuació només es pugui assolir si totes les puntuacions tenen aquest valor, per això fem servir l'expressió min (mínim).

Fórmula de Total de la categoria

Cada una de les qualificacions la multipliquem per la ponderació que li volem aplicar. Així, la primera qualificació (que correspon amb l'activitat de geogebra pondera el 30% de la qualificació global de la unitat). A més a més per aplicar correctament els percentatges hem de dividir pel valor màxim que es pot assolir en la puntuació de l'activitat.

El màxim de la qualificació Total de la categoria és 100