Càlcul condicional de qualificacions

Actualment Moodle no permet afegir condicionals a la fórmula del càlcul de qualificacions. Però es pot implementar el condicional amb la fórmula següent.

min(1;round(nota_alum/(2*mínim)))

on nota_alum és la qualificació de l'alumne i mínim la nota mínima.

L'expressió (nota_alum/(2*mínim)) retorna

  • un valor major de 0,5 si nota > mínim
  • 0,5 si nota = mínim
  • un valor menor de 0,5 si nota < mínim

en conseqüència, round(nota_alum/(2*mínim)) retorna 0 si nota < mínim i 1 en qualsevol altre cas.

L'expressió min(1;round(nota_alum/(2*mínim))) retorna 0 si la qualificació de l'alumne (nota_alum) és menor que la qualificació mínima (mínim)

D'altra banda necessiteu l'expressió complementària 1 - min(1;round(nota_alum/(2*mínim))), aquesta retorna 1 si la qualificació de l'alumne (nota_alum) és menor que la qualificació mínima (mínim)

Així: quan l'expressió min(1;round(nota_alum/(2*mínim))) retorna 1, el seu complementari 1 - min(1;round(nota_alum/(2*mínim))) retorna 0, i a la inversa.

Per exemple,


Si en un curs del Moodle teniu tres temes amb les activitats de cada tema agrupades en una categoria de qualificació, teniu tres qualificacions globals: t1, t2 i t3. Per una altra banda teniu la qualificació de recuperació, r.


En la qualificació del curs voleu que la nota sigui la mitjana de les notes dels temes si aquesta supera el 5 i si no és així la nota de recuperació

Si voleu un altre càlcul, només heu de substituir nota_alum, mínim i r.