Configuració d'una categoria de qualificació


Quan es crea una categoria de qualificació podem configurar diferents paràmetres. Tot seguit es presenten i s'expliquen cadascun dels elements dels tres mòduls disponibles.

Categoria de qualificació:

Mòdul: Categoria de qualificació.

Nom de la categoria: Aquest nom és el que apareixerà a la configuració de les activitats i al qualificador.

Agregació: Es tracta d'un menú desplegable que serveix per triar el sistema que s'aplicarà per calcular la qualificació global de cada participant en aquesta categoria.

El qualificador farà els càlculs corresponents a partir de la qualificació de cada activitat o element de qualificació atorgant-li un valor adequat per fer els càlculs i decidir la qualificació de la categoria segons el mètode d'agregació seleccionat al desplegable.
Fent clic sobre la icona ? del Moodle, obtindreu informació de cadascuna de les opcions del desplegable. Tot seguit es mostra la informació que apareix en algunes de les opcions més utilitzades

  • Mitjana de les qualificacions

La suma de totes les qualificacions, dividida pel nombre total de qualificacions. A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100: (0.7 + 0.25 + 1.0)/3 = 0.65 –> 65/100

  • Mitjana ponderada

Es pot donar a cada element de qualificació un pes diferent, que després s'utilitzarà en el càlcul de la mitjana per modificar la importància relativa de cada element en el resultat final. A1 70/100 pes 10, A2 20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, màxim de la categoria 100: (0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3)/18 = 0.625 –> 62.5/100

  • Qualificació més baixa

La qualificació més baixa, després de la normalització. Generalment s'utilitza en combinació amb Agrega només les qualificacions no buides. A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100: min (0.7 + 0.25 + 1.0) = 0.25 –> 25/100

  • Suma de qualificacions

La suma de totes les qualificacions. Les escales s'ignoren. Aquest és l'únic mètode d'agregació que no normalitza les qualificacions (no les converteix internament en percentatges). La qualificació màxima de l'element de la categoria associada es calcula automàticament com a suma dels màxims de tots els elements agregats. A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10: 70 + 20 + 10 = 100/190

Agrega només les qualificacions no buides. Aquesta opció apareix marcada per defecte i serveix per fer que la qualificació de la categoria només tingui en compte les activitats qualificades.

Cal tenir en compte, però, que si el mètode d'agregació seleccionat en el paràmetre anterior és "Qualificació més baixa" i mantenim marcada aquesta opció, llavors en el moment que es qualifiqui una activitat com a aprovada apareixerà superada la categoria tot i que les altres activitats no s'hagin qualificat. Si volem que la categoria no es consideri superada fins que no ho estiguin totes les activitats cal desmarcar aquesta opció.

Agrega incloent subcategories. Permet definir la qualificació d'una categoria tenint en compte la qualificació de cadascuna de les subcategories.

Omet qualificacions baixes. Serveix per descartar de la qualificació final de la categoria, una, dues o més qualificacions, eliminant les més baixes.

Total de la categoria:

Mòdul de configuració de categoria. Total de la categoria

Mòdul: Total de la categoria.

Nom de la categoria total. Serveix per canviar el text "Total de la categoria" que apareix al qualificador i als informes de qualificació per un altre personalitzat.

Informació de l'element. Un espai per a introduir informació sobre l'element. El text que introduïu aquí no apareix enlloc més.

Número ID. Definir un número ID és una manera de poder identificar l'activitat en els càlculs de qualificacions. Si l'activitat no és inclosa en cap càlcul de qualificacions, podeu deixar en blanc aquest camp de número ID.

El número ID també es pot definir al butlletí de qualificacions, encara que sols es pugui editar en la pàgina de configuració de l'activitat.

Tipus de qualificació. Especifica el tipus de qualificació utilitzat: cap (no és possible qualificar), valor (habilita els paràmetres de qualificació màxima i mínima), escala (habilita el paràmetre escala) o text (només retroacció). Únicament es poden agregar els tipus de qualificació per valor i escala. El tipus de qualificació d'un element de qualificació basat en una activitat es defineix a la pàgina d'actualització de l'activitat.

Escala. Quan utilitzeu un tipus de qualificació d'escala, podeu seleccionar l'escala. L'escala d'un element de qualificació basat en una activitat es defineix a la pàgina d'actualització de l'activitat.Qualificació màxima.

Quan utilitzeu un tipus de qualificació per valor, podeu definir una qualificació màxima. La qualificació màxima d'un element de qualificació basat en una activitat es defineix a la pàgina d'actualització de l'activitat.

Qualificació mínima.

Quan utilitzeu un tipus de qualificació per valor, podeu definir una qualificació mínima.

Qualificació per a aprovar. Si voleu que un element tingui una qualificació mínima que els usuaris han d'obtenir per a superar aquest element, podeu definir-la aquí.

Tipus de visualització de les qualificacions. Especifica com visualitzar les qualificacions en el qualificador i en els informes d'usuari. Les qualificacions es poden mostrar com a qualificacions reals, com a percentatges (referits a les qualificacions mínima i màxima) o amb lletres (A, B, C, etc.).Nombre de decimals global. Especifica el nombre de decimals que es visualitzaran en cada qualificació. Aquest paràmetre no té efecte en els càlculs de qualificacions, que sempre es fan amb una precisió de cinc decimals.

Ocult. Si s'activa, les qualificacions es mantenen ocultes als estudiants. Si es vol es pot habilitar el paràmetre Oculta fins. per mantenir-les ocultes fins a una data determinada.

Blocat. Si està marcat les qualificacions no es tornaran a actualitzar automàticament per l'activitat relacionada. Si es vol es pot habilitar el paràmetre Bloca després de per establir una data a partir de la qual les qualificacions es bloquen automàticament.

Categoria mare:

Mòdul: Categoria mare.

Ponderació de l'element: Indica la ponderació que s'aplica a totes les qualificacions d'aquest element. Categoria mare. Quan es creen diferents categories dins d'un mateix curs aquestes es poden agrupar en categories i subcategories situant.les en el moment de crear-les sota la categoria mare que es vulgui. Si com a categoria mare es deixa el nom del curs la nova categoria se situarà en un primer nivell.

Des de "Categories i elements" del qualificador es pot modificar el mètode d'agregació i accedir a la configuració de la categoria per modificar els paràmetres establerts en crear-la.