PROPOSTA D'AVALUACIÓ FORMATIVA D'UNA TASCA


En aquesta proposta es descriu un possible disseny per a la configuració de l'activitat tasca. Es pretén posar en valor la funcionalitat de qualificació avançada que ens proporciona el Moodle 2.

FINALITATS DE L'AVALUACIÓ

Les finalitats que es persegueixen en aquesta proposta relacionades amb l'avaluació són:

 • Promoure l'autorregulació de l'aprenentatge per part de l'alumne
 • Agilitzar el procés de seguiment que requereix l'avaluació formativa
 • Establir un diàleg entre alumne/a i professor recolçat en la rúbrica fins assolir al menys uns mínims.
 • Oferir una estructura de la qualificació coherent amb l'ús de rúbriques

En l'avaluació formativa allò que ens interessa és proporcionar a l'alumne elements de referència per a la seva autorregulació de l'aprenentatge. En aquesta proposta:

 1. definim els criteris de valoració, per orientar la feina de l'alumne
 2. li proporcionem retroacció per a cada criteri
 3. l'alumne millora la demanda fins que assoleix uns mínims

Allò més important és fer reflexionar l'alumne en el seu procés d'aprenentatge i oferir-li la possibilitat de millora. Atenent a les seves característiques i evolució avalueu la seva feina com a assolida quan es donen uns mínims. Per a això en l'avaluació avançada de la rúbrica apliqueu:

 1. L'avaluació avançada (guia de qualificació o rúbrica)
 2. La qualificació global de la tasca (amb Escala per regular quan l'alumne completa la tasca)


Veiem un exemple en el que:

 1. proporcionem una rúbrica com a guia per l'alumne
 2. el tutor valora la rúbrica i proporciona retroacció
 3. el resultat de la rúbrica està relacionat amb l'escala de la qualificació global de la tasca.

DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES DE LA TASCA


El primer paràmetre que trobem per definir la tasca fa referència a l'estat de la tramesa que fa l'alumne.

Per facilitar la gestió de la tramesa podeu seleccionar que no es generi esborrany. Així si ha de fer modificacions en la tasca pot editar la tramesa sense la intervenció del professor. Sinó les trameses es bloquen quan l'alumne tramet i el professor l'ha de tornar a esborrany si vol permetre que l'alumne pugui editar.

Aquest paràmetre en NO fa que no es generi esborrany en el moment del lliurament de la tramesa, per tant, fins que el professor/a no bloca la tramesa o acaba el termini de lliurament, els alumnes poden editar la seva tasca.

En els paràmetres de la qualificació de les tasques teniu:

 1. Tipus de qualificació (Escala i valor numèric)
 2. Mètode de qualificació (senzill, guia de qualificació i rúbrica)

Els alumnes veuran la retroacció de la rúbrica, a continuació de l'estat de la tramesa. I la qualificació global de la nota, en el qualificador. Els punts acumulats en els diferents criteris de la rúbrica es tradueixen en un dels ítems de l'escala.

Arribats a aquest punt deseu la tasca, després de desar torneu a editar la tasca i ja podeu crear la rúbrica.

1. Qualificació global de la tramesa

Per a la qualificació global de la tramesa seleccionem una escala. Esteu qualificant de manera qualitativa.

L'exemple d'escala pot ser el següent:

2. Avaluació avançada

L'ús de la qualificació avançada, la rúbrica us permet proporcionar a l'alumne els criteris que farem servir per qualificar i/o avaluar la proposta d'aula. Ens interessa acompanyar en el procés guiar la qualitat del resultat de la tasca i per això configurem la qualificació avançada amb una rúbrica.

A continuació teniu un exemple de rúbrica en el que hi ha quatre criteris que s'apliquen al contingut de la tramesa i un últim criteri de control.

Rúbrica de la tasca

Quan el nombre d'ítems de l'escala no coincideix amb el nombre de criteris, hi ha la possibilitat de que encara que l'alumne no tingui assolits tots els criteris, el resultat global de la rúbrica es correspongui amb la valoració màxima de l'escala amb la que valorem la tasca globalment.

3. Correspondència entre l'escala i la qualificació avançada

El Moodlel de manera automàtica retorna l'item de l'escala que correspon al percentatge de la puntuació de la rúbrica.
En el nostre cas, sense criteri de control:


Per una banda l'alumne rep la retroacció respecte de cada un dels criteris predeterminats per valorar la qualitat del treball. D'altra banda el seu treball ha d'assolir uns mínims de qualitat que s'indiquen amb l'escala. L'alumne sap que fins que la tramesa no té la qualificació de Fet ha de millorar els criteris referenciats en la rúbrica amb l'ajut de les retroaccions del tutor.


Quan la rúbrica té un nombre de criteris superior al nombre d'ítems de l'escala afegiu un criteri de control: Tancament de l'activitat.

Cada un dels criteris de la rúbrica pot tenir diferent nombre de nivells d'assoliment i cada nivell d'assoliment pot tenir els punts que sigui necessari. Una vegada dissenyada la rúbrica tindreu una puntuació màxima a assolir resultat de fer la suma del màxim de punts de cada criteri. En el cas de l'exemple, 12 punts, si posem 6 punts en el criteri de control (la meitat de 12) tenim la certesa que cap tramesa tindrà el mínim de puntuació com perquè la qualificació global sigui Fet.

Sempre que el criteri de control estigui a zero l'alumne ha de millorar la seva tramesa.