Apartat 6: Qualificar Activitats i recursosEn aquest apartat trobareu com podeu qualificar els diferents tipus d'activitats que ens ofereix el Moodle. Quins són els apartats i paràmetres i les vistes que el professor editor té per introduir la puntuació de les activitats dels alumnes.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com es qualifiquen les activitats?
  • Quint tipus de qualificacions es poden aplicar?


En cada una de les activitats que podeu incorporar en els continguts d'un curs hi ha diferents apartats per a la seva configuració. Alguns d'aquests apartats estan relacionats amb el seguiment de l'alumne i la seva qualificació.

Els apartats per avaluar i qualificar les activitats són:

  • Qualificació
  • Puntuació

Avaluar i qualificar en les activitats


En els mòduls d'activitats podem trobar diferents apartats relacionats amb la qualificació.
En les activitats Bases de dades, Glossaris i Fòrums podem configurar els paràmetres d'aquests dos apartats.

Altres activitats tenen uns apartats propis per a l'avaluació donada la seva particularitat. Els tipus de paràmetres que podeu configurar estan relacionats amb el nombre d'intents per fer l'activitat, el temps per respondre, l'escala que es fa servir, la categoria del qualificador …


L'avaluació de la tasca mereix una atenció especial donat que ofereix una gestió avançada de les trameses dels alumnes. Per consultar el funcionament de l'avaluació de trameses de tasques feu clic en el següent enllaç.

L'única activitat que permet fer trameses i qualificar en grup és la tasca. També us permet la qualificació a cegues on la identitat dels estudiants queda oculta als qualificadors. La configuració de la qualificació a cegues quedarà bloquejada quan s'hagi fet una tramesa o qualificació en relació amb aquesta tasca.

Paràmetres de configuració de la tasca

Paràmetres de la tramesa en grup

Recursos del Moodle

Recursos del Moodle
Els recursos no permeten qualificació donat que la seva funció és proporcionar formats per organitzar la informació relacionada amb el curs del Moodle.

Qualificació avançada. Guies de qualificació i rúbriques

La qualificació avançada es fa mitjançant guies de qualificació i rúbriques, que són recursos disponibles a l'activitat Tasca. Es qualifica amb un valor numèric però aquest està associat a una guia de qualificació o a una rúbrica en les quals s'assigna part del valor a cadascun dels criteris de qualificació.

Canvi del mètode d'avaluació

El rol de professor/a editor/a permet generar rúbriques i guies de qualificació des de zero o a partir de les plantilles que hi hagi en el lloc. Amb el rol gestor/a es poden guardar guies de qualificació i rúbriques com a plantilles.

Si un cop dins d'una tasca es fa clic en el bloc Configuració | Configuració de la tasca | Qualificació avançada, s'obtindran resultats diferents en funció del rol des del qual s'accedeix a la pàgina tal i com es mostra a les dues imatges següents:

Pàgina Qualificació avançada del gestor

Pàgina Qualificació avançada del professor editor

Quan voleu definir una guia de qualificació/rúbrica a partir d'una plantilla del Moodle, seleccioneu la tasca on la voleu fer servir i accediu a la Qualificació avançada del menú Administració de la tasca.


Des d'aquí podeu optar per definir una nova guia de qualificació/rúbrica o fer ús d'una plantilla.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de guia de qualificació

Si feu clic en Crea un formulari de qualificació nou a partir d'una plantilla del lloc Moodle, veureu les que ha pujat l'administrador; ara bé, si marqueu Inclou els meus formularis, tindreu accés tant a les plantilles del lloc (plantilla compartida) com a les que heu definit per a alguna de les vostres tasques (formulari propi) amb guia de qualificació.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de guia de qualificació

Les plantilles (formularis) a les que pot accedir un usuari són:

  • les compartides per l'administrador del lloc
  • les rúbriques o guies de qualificació que ha creat per a altres tasques en els cursos en els que és professor editor.
  • les rúbriques o guies de qualificació de tasques que ha duplicat en un dels seus cursos.


els usuaris poden modificar les rúbriques i guies de qualificació de totes les tasques dels cursos on són professors editors, encara i així, la rúbrica o la guia de qualificació és un formulari propi de l'usuari que l'ha creat.

En la navegació per les pàgines es mostra la ruta en el lloc amb enllaços als nivells superiors al punt en el que ens trobem.

Navegació horitzontal

Per navegar entre les pàgines d'avaluació avançada pot ser molt pràctica la navegació horitzontal o fil d'Ariadna.

En la Guia de qualificació es poden definir els criteris que es faran servir per avaluar una tasca o una activitat. En la Rúbrica es poden definir per a cada criteri diferents nivells d'assoliment. Tant la Guia de qualificació com la Rúbrica poden mostrar els criteris, tant a l'alumnat com al professorat, en el moment d'avaluar. El professor pot escriure missatges de retroaccions per a cada un dels criteris avaluats en guies de qualificació i rúbriques i guardar missatges freqüents.

Les guies de qualificació i rúbriques es poden generar des de zero o a partir de les plantilles disponibles al lloc, només l'administrador/a disposa de permisos per guardar plantilles noves al Moodle.

L'activitat Taller també ofereix la possibilitat de generar guies amb els criteris de qualificació. Tot i ser semblants a les guies de qualificació disponibles a l'activitat tasca, no es tracta del mateix element.