Apartat 3: Qualificador
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és el qualificador del Moodle?
 • Com es poden personalitzar els components del qualificador?
 • Quins càlculs es poden programar en el qualificador?

Descripció del Qualificador


Al Qualificador és on el professorat pot consultar les qualificacions que s'han anat posant des de cadascuna de les activitats. En cas necessari, el professorat pot activar l'edició per afegir o modificar alguna qualificació. Normalment es configura en el moment de crear el curs per part del professor/editor i posteriorment el professorat pot fer el seguiment i, si cal, afegir qualificacions que l'alumnat podrà veure.

El qualificador consta de diferents elements de qualificació, normalment associats a activitats, però també es poden incorporar elements de qualificació que no disposin d'una activitat associada. Per exemple, es pot afegir un element de qualificació per incorporar les qualificacions d'una exposició oral, d'un exercici fet amb una aplicació web externa,…

Per facilitar la gestió de les qualificacions, aquestes es poden agrupar en categories de manera que cada categoria generi una qualificació final i el conjunt de categories serveixi per definir la qualificació final del curs.

Tot seguit es mostra un exemple del qualificador (Botó blau "Qualificador" part superior dreta):

Informe qualificador

Informe qualificador

Quan l'alumnat accedeix a l'informe de qualificació es mostra d'una manera diferent a la que apareix quan s'hi accedeix amb el rol de professor/a. A l'enllaç de la dreta hi ha l'accés a la informació sobre l'informe que veu l'alumnat.

El qualificador de la imatge mostra les qualificacions del Curs. Hem creat dues categories de qualificació: T1 i T2.

En la primera columna podeu veure el nom i cognom dels alumnes. Aquesta columna es pot fixar per veure-la en tot moment. Podeu ordenar per nom i per cognom. Per a cada alumne podeu veure la imatge del perfil, nom i cognoms i la icona d'accés a l'informe d'usuari.

A continuació teniu els diferents elements de qualificació que poden estar vinculats a les activitats del curs o creats manualment per afegir qualificacions complementàries.

Si abans de crear una activitat s'han definit les categories dins del qualificador es podrà assignar l'activitat a la categoria. En cas contrari es pot incloure l'activitat en la seva categoria des de Categories i elements del menú del qualificador o des de l'edició de l'activitat.

Tot i que el qualificador permet editar les qualificacions, recomanem com a bon ús fer servir les vistes que les activitats tenen a l'efecte. Una qualificació modificada directament en el qualificador queda blocada.Configuració i organització dels components del qualificador


En crear un curs es genera automàticament el qualificador que anirà recollint aquelles activitats en les quals s'hagi definit un sistema de qualificació, tant si s'ha fet en el moment de crear-la com si s'ha configurat posteriorment.

A més dels components del qualificador que es creen automàticament, vinculats a les activitats qualificables, també es poden afegir elements de qualificació que no estiguin vinculats a una activitat del Moodle. Aquests elements permeten integrar en el qualificador qualsevol nota per utilitzar-la en el càlcul de la qualificació final d'una unitat didàctica, d'un curs,…

Els diferents elements de qualificació es poden agrupar en categories i definir un sistema de càlcul automàtic de la qualificació final de la categoria. Per definir la qualificació de la categoria es poden utilitzar escales, valors numèrics o lletres.

La qualificació final del curs es realitza de manera automàtica segons les qualificacions de les diferents categories.


Si es configura correctament el qualificador, el professor tutor només haurà d'incloure les qualificacions dels elements de qualificació generats manualment. La resta d'elements de qualificació, les categories i la nota final de curs apareixeran automàticament a mesura que es vagin fent i qualificant les activitats des de les seves pàgines.

Un cop creats els elements de qualificació i les categories caldrà definir el sistema de càlcul de la nota de categoria i de curs. Es pot fer utilitzant els sistemes automàtics disponibles o bé generar fórmules de càlcul personalitzades.

Sistemes automàtics de càlcul de la qualificació final

El qualificador del Moodle és un sistema molt complet que permet configuracions molt diverses i així es pot adaptar a les decisions que es prenguin per part de la persona que construeix el curs.

Les activitats poden definir-se amb o sense qualificació i posteriorment agrupar en categories aquelles que s'hagin definit amb qualificació. Dins de les categories es poden afegir altres elements de qualificació i, posteriorment, amb tot el conjunt de qualificacions, determinar el sistema de tractament de les qualificacions per calcular automàticament la qualificació final de cada categoria i la final del curs.

Categories i elements de qualificació


Per dissenyar els components del qualificador podeu seguir diferents criteris. No necessàriament s'han de correspondre les categories amb els temes del curs. Així, podeu fer una categoria per a cada un dels temes del curs, per a cada tipologia de les activitats… I podeu fer subcategories. Això sí, cada element de qualificació només el podeu incorporar en una de les categories.


Les accions que es poden realitzar amb els components del qualificador les podeu consultar en la imatge següent:

Per configurar el qualificador aneu a Administració del curs | Configuració del llibre de qualificacions.

Categories i elements de qualificació

Categories i elements de qualificació

Davant dels elements de qualificació i de les categories hi ha la icona de desplaçament per ordenar el contingut del qualificador. Les accions que podeu aplicar a cada element estan agrupats en el menú edita: Edita paràmetres, Mostra / Amaga i Suprimeix, Tant les categories com els elements de qualificació permeten introduir càlculs específics. Per introduir un càlcul en una categoria heu de desplegar el menú Edita del total de la categoria. En el cas dels elements de qualificació que s'afegeixen, en el menú edita s'integren Edita paràmetres, Edita el càlcul, Visibilitat i suprimeix.

Per crear categories o elements de qualificació heu de fer clic en el botó Afegeix corresponent que trobeu a la part inferior de Categories i elements.

En el moment de crear la categoria o l'element de qualificació es pot determinar la categoria mare en la qual el volem incorporar. Tot i això, categories i elements es poden editar i desplaçar posteriorment.

Paràmetres de l'element de qualificació

Paràmetres de l'element de qualificació
Per a cada una de les activitats que permeten qualificació es genera un element al qualificador. I també podeu afegir nous elements per introduir qualificacions no vinculades a les activitats del curs.


En el tipus de qualificació per Valor podeu introduir la Qualificació per aprovar.

Una vegada tenim creades les categories en el qualificador, podem indicar la categoria on ha d'anar l'element de qualificació per a una nova activitat.

Incloure l'activitat a la categoria

Incloure l'activitat a la categoria

Càlculs de qualificacions


Per fer el càlcul de la qualificació de la categoria o de la subcategoria a partir dels elements que conté, podem seleccionar diferents estratègies d'agregació. En el cas en què les diferents opcions d'agregació no satisfacin les vostres necessitats per al càlcul de la qualificació, podeu introduir expressions matemàtiques pròpies.

En primer lloc, les qualificacions es converteixen en valors de percentatge (interval de 0 a 1: d'això se'n diu normalització). Després són agregades mitjançant una de les funcions que s'expliquen més avall. Finalment, es converteixen en un valor dins la gamma de la categoria associada a l'element (un valor entre la qualificació mínima i la qualificació màxima).

Les qualificacions buides poden correspondre a que l'alumne encara no ha fet cap tramesa, que el professor encara no l'ha qualificat o bé que el professor ha esborrat manualment la qualificació

Estratègies d'agregació que podeu aplicar en el càlcul de les qualificacions de les categories:
En els càlculs que es descriuen es considera que la Qualificació mínima de la Categoria és zero.

Mitjana de les qualificacions

La suma de totes les qualificacions, dividida pel nombre total de qualificacions.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
(0,7 + 0,25 + 1,0)/3 = 0,65 –> 65/100

Mitjana ponderada

Es pot donar a cada element de qualificació un pes diferent, que després s'utilitzarà en el càlcul de la mitjana per modificar la importància relativa de cada element en el resultat final.

A1 70/100 pes 10, A2 20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, màxim de la categoria 100:
(0,7*10 + 0,25*5 + 1,0*3)/18 = 0,625 –> 62,5/100

Quan seleccioneu la mitjana ponderada habiliteu el paràmetre Ponderació, com podeu veure en el següent exemple. Aquest camp us permet introduir el pes de la qualificació de cada activitat.

En l'exemple anterior la suma de ponderacions és 100, si el feu coincidir amb el valor màxim de la categoria coincideix la ponderació amb el percentatge de cada una de les qualificacions. Així, l'activitat Problemes té un valor del 40% en el total de la categoria.

Si voleu aplicar ponderacions diferents a les activitats d'una categoria:

 1. Seleccioneu la Mitjana ponderada de les qualificacions
 2. En el màxim de la categoria introduïu el total sobre el que voleu qualificar: 10, 100,…
 3. Feu coincidir la suma de ponderacions de les activitats amb el màxim de la categoria.

En el següent exemple hem configurat la categoria per puntuar-la sobre 10.

En aquest cas l'activitat Problemes pondera igualment el 40% de la categoria però qualifiquem sobre 10.

Mitjana ponderada simple

La diferència amb la mitjana ponderada és que el pes de cada element es calcula automàticament així: qualificació màxima - qualificació mínima. Una tasca qualificada sobre 100 punts té un pes 100, una tasca qualificada sobre 10 punts té un pes 10.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:

(0,7*100 + 0,25*80 + 1,0*10)/190 = 0,526 –> 52,6/100

Mediana de les qualificacions

La qualificació situada al centre de la seqüència ordenada de qualificacions (o la mitjana de les dues qualificacions centrals). L'avantatge de la mediana respecte a la mitjana és que no és afectada per qualificacions rares que s'allunyen molt de la mitjana.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
0,7 + 0,25 + 1,0 –> 0,7 –> 7/100

Qualificació més baixa

La qualificació més baixa, després de la normalització. Generalment s'utilitza en combinació amb Agrega només les qualificacions no buides.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
min(0,7 + 0,25 + 1,0) = 0,25 –> 25/100

Qualificació més alta

La qualificació més alta, després de la normalització.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
max(0,7 + 0,25 + 1,0) = 1,0 –> 100/100

Moda de les qualificacions

La moda és la qualificació més freqüent. S'utilitza més habitualment per a qualificacions no numèriques. L'avantatge respecte a la mitjana és que no és afectada per qualificacions rares que s'allunyen molt de la mitjana. Tanmateix, perd tot el sentit si hi ha més d'un valor freqüent (sols se'n conserva un), o quan cada qualificació és diferent de totes les altres.

A1 70/100, A2 35/50, A3 20/80, A4 10/10, A5 7/10 màxim de la categoria 100:
mode(0,7; 0,7; 0,25; 1,0; 0,7) = 0,7 –> 70/100

Suma de qualificacions

La suma de totes les qualificacions. Les escales s'ignoren. Aquest és l'únic mètode d'agregació que no normalitza les qualificacions (no les converteix internament en percentatges). La qualificació màxima de l'element de la categoria associada es calcula automàticament com a suma dels màxims de tots els elements agregats.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10:
70 + 20 + 10 = 100/190

Podeu fer un ús avançat del qualificador introduint fórmules en el càlcul de la qualificació d'una categoria o de tot el curs.

Les funcions que podeu fer servir són les següents:

 • average([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la mitjana de la llista d'arguments.
 • max([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el maxim dels valors en la llista d'arguments
 • min([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el minim dels valors en la llista d'arguments
 • mod(dividend; divisor): Calcula el residu de la divisió
 • pi(): Retorna el valor del nombre Pi
 • power(base; power): Calcula la potència d'un nombre
 • round(number, count): Arrodoneix un nombre amb una exactitud donada
 • sum([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la suma de la llista d'arguments
 • an asterisk (*) fa el producte de dos valors: [ [item1] ]*[ [item2] ]


Introducció d'una fórmula

Per introduir una fórmula heu d'editar el càlcul de la categoria en la vista del qualificador Inici | Curs | Administració de les qualificacions | Configuració | Categories i elements

L'edició del càlcul de la categoria està en la columna d'accions | Edita, en la icona Calculadora

Per introduir una fórmula és necessari que els camps que es referencien tinguin un valor id. Si falta algun id el podeu afegir abans d'escriure la fórmula.

Afegir id als elements de qualificació

Afegir id als elements de qualificació

Les fórmules comencen per un signe = . La sintaxi de les fórmules del qualificador depén de la configuració de l'idioma del Moodle, en català el separador decimal és la coma i el separador d'elements de qualificació el punt i coma.

Amb la següent expressió calculem la nota del curs.

Introducció d'una fórmula per calcular la nota del curs

Introducció d'una fórmula per calcular la nota del curs

Altres exemples de càlculs:

Si en el curs en el que us trobeu teniu elements de qualificació amb id: A1, A2, A3, podeu introduir les següents propostes:


Mitjana dels valors màxims i mínims de diferents d'activitats.

 =average(max([[A1]]; [[A2]]; [[A3]]); min([[A1]]; [[A2]]; [[A3]]))


Amb ponderació de les qualificacions:

El primer valor puntua el 30%, el segon un 60% i el tercer un 10%.

 =sum([[A1]]*0,3;[[A2]]*0,6;[[A3]]*0,1) 


Valor mínim de les qualificacions:

 =min ([[A1]];[[A2]];[[A3]]) 

Quan modifiqueu cursos és possible que algun dels elements de qualificació referenciat en una fórmula l'elimineu, en aquest cas l'element eliminat se substitueix per ##giXXXX##.


Quan introduïu una fórmula en una categoria o en un nou element de qualificació, es mostra un resultat de l'expressió a partir del moment en el que s'introdueix algun dels valors que participen en el càlcul. En la imatge que teniu a continuació podeu veure com hi ha un participant que no té cap qualificació en el primer mòdul i per tant la categoria D404M1 no té cap valor. En el moment en el que s'hi introdueix alguna de les qualificacions es mostra el resultat del càlcul en la categoria.

Categories i elements de qualificació calculats

Estandardització de les escales en els càlculs

Les categories que es mostren en el qualificador tenen seleccionada una estratègia d'agregació: Mitjana de les qualificacions.

En les qualificacions de les categories podeu comprovar:

 • Si no introduïu cap qualificació no es considera per fer la mitjana.
 • Per fer la mitjana de les puntuacions el sistema fa una conversió del valor propi de l'escala al valor numèric ja que el tipus de qualificació de la categoria és valor.


A continuació teniu un exemple:

Els extrems tenen valor 0 i 100 i cada interval té el mateix valor, en aquest cas hi ha 3 intervals, per tant 100/3 = 33,33.


Si en una mateixa categoria teniu dues activitats amb tipus de qualificació escala, el sistema fa el producte cartesià de les dues escales.


Mireu el següent exemple:

Igual que en el cas de l'escala, els extrems tenen valor 0 i 100 i cada interval té el mateix valor, en aquest cas hi ha 4 intervals, per tant 100/4 = 25. Podeu comprovar en la imatge anterior del qualificador com les combinacions que sumen 4 punts tenen un 50.


Els extrems tenen valor 0 i 100 perquè són la Qualificació mínima i Qualificació màxima respectivament. Tant en la Categoria com en l'Element de qualificació, i si el tipus de qualificació és Valor, podeu modificar aquests dos paràmetres, màxim i mínim.En l'exemple següent el càlcul de la qualificació de les categories es fa introduint una expressió, si us hi fixeu el símbol del Total de la categoria és una calculadora en comptes del símbol de la mitjana.

Quan introduïu una fórmula per calcular la qualificació de la categoria:

 • Si no hi ha qualificació en una activitat el sistema compta un zero.
 • I el valor de cada un dels graus de l'escala és 1, 2, 3, …

Quan us interessa una escala en la qualificació de la categoria el sistema farà una conversió dels valors numèrics, a continuació teniu un exemple.

Paràmetres del qualificador

 1. En el lloc Moodle
 2. En el curs

Paràmetres del qualificador en l'Administració del lloc


Per accedir als paràmetres del qualificador feu: Administració del lloc | Qualificacions | Les meves preferències d'informes | Qualificador.

Paràmetres del qualificador en l'Administració del lloc

Paràmetres del qualificador en l'Administració del lloc

Podeu fixar la columna del nom de l'alumne per consultar les qualificacions sense perdre de vista el nom.

Preferències del qualificador en un curs


Tal com es descriu en l'apartat anterior, es poden predefinir de manera general els paràmetres del qualificador en els cursos del lloc Moodle, tot i així dintre del context de curs el professor editor pot personalitzar alguns d'aquests paràmetres.

Per accedir a les preferències del qualificador feu: Administració del curs | Qualificacions | Preferències: Informe del qualificador.

Personalització del qualificador

Personalització del qualificador

Activar l'edició del qualificador

Quan activeu l'edició del qualificador podreu:

 • Modificar els valors ja introduïts en el qualificador.
 • Introduir valors dels elements de qualificació creats en el qualificador.
 • Accedir a la Vista única d'un element de qualificació o d'una categoria
 • Accedir a la Vista única d'un alumne

Per activar l'edició aneu al qualificador i feu clic en el botó Activa edició

Activar edició del qualificador

En la imatge següent teniu el qualificador en edició. Hi ha la qualificació de l'element de qualificació Compleció M1 desplegat. Per introduir la qualificació només heu de seleccionar l'ítem que voleu incorporar.


Podeu observar com hi ha una qualificació amb fons de color, perquè ha estat modificada des de l'edició del qualificador o des de la Vista única. Les qualificacions rectificades no es modificaran en cas que l'alumne torni a ser qualificat des del sistema associat a l'element de qualificació de l'activitat, el sistema les bloca.

Les qualificacions que han estat blocades es poden desblocar des de l'edició de l'element de qualificació o des de la Vista única. Per editar l'element de qualificació feu clic en el símbol d'edició dels paràmetres (el llapis). I podreu treure la marca de "rectificat". Això sí, desapareix a la vegada la qualificació que heu introduït des de l'edició del qualificador.

Paràmetres dels elements de qualificació

Observeu que editant els paràmetres dels elements de qualificació podeu marcar com a exclosa la qualificació d'un alumne per a una activitat. Aquest valor no es considerarà en el càlcul de la qualificació de la categoria.

Una vegada heu fet les modificacions necessàries amb l'edició del qualificador no oblideu fer clic en el botó Desa els canvis