Apartat 2: Paràmetres de configuració de l'entorn de qualificació
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quines funcionalitats es poden habilitar per fer el seguiment de l'alumnat?
  • Com es pot configurar el qualificador?
  • Com es pot personalitzar les qualificacions el professor editor?Les qualificacions

Els diferents tipus de qualificacions que podeu introduir en el Moodle s'organitzen en el Qualificador. Les qualificacions que veieu en el qualificador són:

Els tipus de qualificació que podeu seleccionar són:

Les qualificacions, independenment del tipus de qualificació seleccionat, es poden visualitzar en diferents formats tant en el qualificador com en els informes d'usuari:

Per modificar el tipus de qualificació i el tipus de visualització dels elements de qualificació heu d'editar l'element corresponent en Categories i elements del qualificador

Administració de les qualificacions en un curs


Per accedir a l'Administració de les qualificacions d'un curs feu:

  1. Seleccionar un dels cursos on teniu el rol professor editor del curs
  2. Administració del curs | Qualificacions

Per obrir el qualificador ho podeu fer des del menú d'Administració de les qualificacions o des de l'enllaç Qualificacions de la part superior dreta de la vista general del curs.

Quan el professor editor es troba en un dels seus cursos i selecciona Qualificacions s'activa el menú Administració de les qualificacions.

En l'Administració de les qualificacions podeu:

Menú d'Administració de les qualificaions

Menú d'Administració de les qualificaions

Informes

Els informes que podeu consultar són:

Importar i exportar qualificacions

Les qualificacions del qualificador es poden exportar en diferents formats de full de càlcul. També podeu incorporar qualificacions als elements de qualificació important des d'un full de càlcul csv.

En el menú contextual de l'Administració de les qualificacions teniu accés a les opcions d'importació en formats csv i xml i a les d'exportació en Open Office, Text pla, Excel o xml. Aquest menú és equivalent al desplegable de la imatge.

Exportació de qualificacions

Trieu les característiques de l'exportació: Si voleu incloure la retroacció amb els comentaris del professorat de cada activitat qualificada.

Si us calen totes les dades d'alumnes, incloses les d'alumnes amb la inscripció caducada.

Podeu triar el format de les qualificacions: real, percentatge o lletres.

Per últim, en aquest menú podeu seleccionar els elements de qualificació que s'inclouran en l'exportació.

Per continuar el procés d'exportació una vegada revisats tots aquests paràmetres feu tramet. Arribeu a una vista amb la previsualització de les dades. Si el que veieu és el que voleu premeu el botó Baixa per finalitzar l'exportació.

Importació de qualificacions

Formats dels fitxers importats i exportats

Per accedir a les opcions d'importació i exportació de qualificacions heu d'anar al qualificador del curs: Administració del curs | Qualificacions. Aquesta selecció activa el menú contextual Administració de les qualificacions en el que teniu accés a les opcions d'importació.

De la mateixa manera que es poden exportar les qualificacions d'un curs, també se'n poden importar.

Les qualificacions importades al qualificador només es poden modificar des de la vista del Qualificador amb l'edició activa.

Abans d'importar noves qualificacions potser podeu exportar les qualificacions per tenir una còpia de seguretat. També heu de pensar el format en el que importareu les qualificacions, el format csv és més flexible que el xml pel que fa a l'ordre dels camps inclosos.

La vista de la importació us permet seleccionar el fitxer d'importació, la codificació de les dades, el separador i les escales detallades(davant del dubte seleccioneu "No"). En la codificació dels caràcters poseu UTF8 i com a separador la coma o el punt i coma. El separador de les dades ha de ser el mateix que heu triat en el moment de crear el fitxer csv. Per fer efectiva la importació heu de fer Càrrega de qualificacions.

Ara cal indicar com identificar cada usuari. A l'opció De heu de triar els camps del full de càlcul que poden identificar de manera única a l'usuari: Adreça de correu, Número d'ID o el username del fitxer d'importació, mentre que a l'opció A li heu de dir quin camp de les qualificacions del Moodle és el que ha de coincidir amb l'"Adreça de correu" el Número d'ID, i que ha de ser useridnumber o amb el username que ha de ser Nom d'usuari. És important fer coincidir un camp amb l'altre perquè es carreguin correctament les qualificacions.

Els camps que mostra el camp A són els que podeu veure en l'imatge següent.

A continuació heu d'informar quines són les qualificacions que importareu tot marcant per a cada activitat l'opció amb el seu mateix nom. Primer teniu les capçaleres del full de càlcul i en la columna de la dreta els elements de qualificació que hi ha en el qualificador.Per exemple, a l'activitat Fòrum: Debat del vídeo de les qualificacions s'importaran els valors que al fitxer venen sota el camp Debat del vídeo.

Finalment premeu el botó Carrega qualificacions del capdavall de la pàgina i veureu que el Moodle informa que la importació s'ha realitzat amb èxit.

Si ara aneu a veure les qualificacions dels estudiants, veureu que s'han afegit els valors importats.

Establir les característiques del butlletí de qualificacions

Els paràmetres de les qualificacions del curs determinen com es mostrarà el butlletí de qualificacions a tots els participants del curs.

Els paràmetres del curs determinen com es mostrarà el butlletí de qualificacions a tots els participants del curs. L'administrador del lloc Moodle configura aquests paràmetres de manera predefinida per a tots els cursos del lloc.

Aquests paràmetres us permeten definir l'informe que veu l'alumne per consultar les seves qualificacions. Tant pel que fa a les columnes que es mostren com en quin moment l'estudiant veu les qualificacions totals.

El professorat editor del curs pot modificar els paràmetres del curs per a l'informe del curs en el que es troben.

Escales i Lletres


Les escales permeten avaluar les activitats de l'estudiant de manera no numèrica.
L'administrador del lloc pot crear noves escales estàndards a nivell de lloc i així que siguin accessibles per a tots els cursos del lloc Moodle. També és possible que el professor editor afegeixi noves escales accessibles per als seus cursos.

Com a administrador del lloc podeu crear escales si feu: Administració del lloc | Qualificacions | Escales. El professor editor del curs pot afegir noves escales a un curs fent: Administració del curs | Qualificacions | Escales

El nom de l'escala ha de ser una frase que la identifiqui fàcilment: apareixerà a les llistes de selecció d'escales i als botons d'ajuda contextual.
L'escala es defineix com una llista ordenada de valors, que van des de la valoració mínima a la màxima. Per exemple:

Incomplet, Regular, Força bé, Molt bé

Quan s'afegeixen les qualificacions al qualificador, el sistema fa un procés d'estandardització de les valoracions i per a això al primer valor de l'escala li assigna el valor numèric 1, al segon 2, i així successivament.

Les escales també han d'incloure una bona descripció del que signifiquen i com han d'usar-se. Aquesta descripció apareix a les pàgines d'ajuda per a professors i estudiants.

Per editar les escales a nivell de lloc feu: Administració del lloc | Qualificacions | Escales
i per editar-les a nivell de curs feu: Administració de les qualificacions | Escales


Les escales es poden definir en les activitats avaluables en l'apartat d'edició de l'activitat de qualificació o de puntuació.

Escales de qualificació.

Escales de qualificació.

Podeu definir escales per qualificar les categories i el curs

Algunes de les escales poden tenir la seva aplicació en la qualificació de la categoria, per exemple:

  • trimestre no superat / trimestre superat
  • curs no superat / curs superat

Les lletres de qualificació són símbols emprats per a representar una gamma de qualificacions. Per exemple, "A" podria utilitzar-se per a representar qualificacions del 80% i superiors, "B" per a representar qualificacions entre el 70% i el 80%, "C" per a representar qualificacions entre el 50% i el 70%, i així successivament.
En els paràmetres del qualificador podeu establir com es veuran les qualificacions dels elements i les categories de qualificació.

Visualització de les qualificacions del qualificador

Visualització de les qualificacions del qualificador


En els paràmetres de les qualificacions del curs podeu determinar com es visualitzaran les qualificacions tant en el qualificador com en els informes que veuran professorat i alumnat.
Aquests paràmetres es poden establir com a opcions per defecte de forma predeterminada a nivell de lloc Moodle i es poden personalitzar a nivell de curs.
També podeu establir la qualificació per lletres només per a un dels elements de qualificació.

Configurar els elements del qualificador

En les meves preferències d'informes podeu configurar els elements que es mostren en el qualificador i els formats i càlculs de les qualificacions.

Per poder avaluar les activitats necessitem definir les escales numèriques o literals que utilitzarem en el curs. Aquestes escales es poden definir a nivell de lloc Moodle: estàndards i a nivell de curs: personalitzades.

Configurar les característiques avançades a nivell de lloc Moodle

La configuració dels paràmetres per defecte a nivell de lloc Moodle es pot establir en diferents apartats de l'Administració del lloc:

Les Característiques avançades i els Paràmetres per defecte del curs només els pot modificar l'administrador del lloc

En les característiques avançades podeu habilitar diferents apartats que permeten presentar les activitats dels cursos en funció de la qualificació, dates, camps del perfil, compleció … dels alumnes.

Per accedir a les característiques avançades feu Administració del lloc | Característiques avançades.

Paràmetres de seguiment de les característiques avançades del lloc

Paràmetres de seguiment de les característiques avançades del lloc

Quan habiliteu el seguiment de la compleció i la restricció d'accés s'activen els apartats corresponents en l'edició de les activitats

En els paràmetres per defecte del curs podem establir les característiques per defecte relacionades amb mostrar qualificacions i amb el progrés de l'alumne.

Per accedir als Paràmetres per defecte del curs feu Administració del lloc | Cursos | Paràmetres per defecte.

Paràmetres d'avaluació per defecte del curs

Paràmetres d'avaluació per defecte del curs