Apartat 1: Compleció i restricció d'accésEn aquest apartat trobareu les funcionalitats que ofereix el Moodle per gestionar el seguiment de l'activitat en el curs. Primer presentem la informació relacionada amb la finalització d'activitats i del curs, la compleció, i a continuació podeu consultar la restricció d'accés. Les qualificacions i els informes s'expliquen a la resta d'apartats d'aquest mateix bloc.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines funcionalitats ens permeten fer el seguiment de l'alumnat en el Moodle?
 • Com es poden definir itineraris formatius personalitzats?
 • En què consisteix la compleció de les activitats i del curs?
 • Què és la restricció d'accés?

Amb la compleció del curs el professorat editor pot activar els criteris que es tindran en compte per donar el curs com a superat. La restricció d'accés permet establir itineraris de desenvolupament de les activitats tenint en compte els resultats de les activitats, les característiques de l'alumnat i altres aspectes.

Aquestes funcionalitats estan incorporades al Moodle de manera que les podem configurar en el moment de crear cada activitat i recurs tal com s'explica als apartats corresponents dels blocs 4, 5 i 6 relatius als recursos i les activitats dins del Moodle.

Editar els paràmetres de la compleció de les activitats

Per configurar els paràmetres de compleció de l'activitat feu: Bloc Configuració | Paràmetres | Seguiment de compleció.


El mòdul de Compleció de l'activitat, accessible des de la configuració de les activitats i recursos, té uns paràmetres comuns a la majoria d'activitats.

Apartat d'edició de compleció

I altres que són específics, com en el cas de l'activitat Tasca, on trobarem referència a l'enviament de fitxers, o en el cas dels fòrums apareixen opcions que fan referència a la participació de l'alumne/a en les converses.

El fòrum és una de les activitats que ofereix més opcions per configurar la compleció.

Configuració de la compleció en el fòrum

Compleció del curs i de les activitats

El Moodle incorpora un sistema de seguiment de les activitats anomenat Compleció que facilita el seguiment de les activitats tant per part de l'alumnat com del professorat. El sistema disposa d'unes icones que es mostren a la pàgina principal del curs, situades a la dreta de cadascuna de les activitats i recursos, d'un apartat de configuració per definir els criteris de compleció de cada activitat o recurs accessibles des de la pàgina de configuració de l'activitat i d'unes vistes amb informes per a l'alumnat i per al professorat.

Tot i que el sistema de compleció pot associar-se al de qualificació, en realitat es tracta de dos sistemes independents, de manera que una activitat es pot considerar completada sense necessitat d'obtenir una qualificació determinada. Podem dir que el sistema de compleció és un ajut a l'estudi que proporciona informació sobre el seguiment del curs per part de l'alumnat.

El sistema de compleció es pot habilitar i inhabilitar a nivell de lloc Moodle (per a tots els cursos), de curs (per a un curs concret) i d'activitat o recurs (per a una activitat o un recurs determinats).

Icones de compleció

Si en un curs tenim activada la compleció, apareix associada a cadascuna de les activitats una caixa situada a la part dreta, tal com es mostra en la imatge següent:

Marques de compleció

Aquestes caixes o quadrats de compleció poden ser diferents segons aquests criteris:

 • La compleció es marcarà de manera automàtica.
 • L'alumne/a ha de marcar l'activitat com a completada.
 • Informa si l'activitat està completada tot i que no s'ha establert una qualificació mínima.
 • Indica que l'activitat disposa de qualificació i o bé l'alumne/a no l'ha superat, o bé no ha fet el lliurament de l'activitat dins del termini establert, o bé encara no ha estat qualificada.
 • Indica que l'activitat disposa de qualificació i l'alumne l'ha superat dins del termini establert.

En configurar el sistema de compleció d'una activitat o un recurs podem definir el criteri per considerar l'activitat com a finalitzada (completada) amb més o menys intervenció del professorat, per exemple podem definir que l'alumne/a marqui una activitat com a completada quan ho consideri oportú o que es marqui com a completada quan s'hi accedeixi una vegada, o si posem un recurs pàgina amb un vídeo podem fer que l'activitat es marqui com a completada quan l'alumne/a accedeixi a la pàgina. També podem configurar l'activitat de manera que no es consideri completada fins que el professor no hagi posat una qualificació, independentment de que s'hi hagi establert una qualificació mínima per considerar-la completada i superada.

Habilitar el sistema de compleció

La compleció del curs i les activitats només serà accessible si aquesta característica ha estat habilitada prèviament per la persona que administra el lloc Moodle, i a més a més el professor editor l'activa a nivell de curs i la defineix en l'activitat.

Per activar o desactivar la compleció d'activitats en un curs cal accedir a:

Bloc configuració | Paràmetres | Seguiment de compleció | Habilita el seguiment de la compleció | "Sí" | Desa canvis i visualitza |

Si en els paràmetres per defecte dels cursos, l'administrador del lloc ha habilitat el seguiment de la compleció, quedarà activada la compleció en els nous cursos que es vagin creant.

Un cop habilitada la compleció a nivell de lloc Moodle i de curs, caldrà seleccionar els criteris de compleció del curs des de la pàgina corresponent:

Bloc configuració | Més | Compleció del curs.

Accedireu a una pàgina com aquesta:

Paràmetres de compleció del curs

En l'apartat Condició: compleció d'altres cursos es pot establir que s'hagi de completar un curs previ (dels que surten a la llista) com a requisit per poder completar el curs que s'està editant. Això té sentit en els casos en què hi ha cursos de diferents nivells d'un mateix tema. Si no és així, no cal marcar res.

Paràmetres de compleció del curs


En aquesta llista surten altres cursos del mateix entorn Moodle, però no ha de sortir el curs actual que s'està configurant, ja que el que fa aquest apartat és condicionar el seu seguiment a la compleció d'un curs previ.

La frase de l'Avís Cal configurar els criteris de compleció del curs per tal que aparegui en aquesta llista es refereix als cursos previs, no al que s'està editant.

Per seleccionar els cursos de la llista feu:

 • click en un curs, per seleccionar-lo
 • [Ctrl] + [Shift] + click en diferents cursos, per seleccionar més d'un curs
 • click en el primer curs i [Ctrl] + [Shift] + click a l'últim per seleccionar tots els cursos
 • [Ctrl] + click en un curs seleccionat per treure la selecció

Si l'apartat Auto-compleció manual està actiu, l'alumne/a fa la seva auto-compleció i el professorat editor registra la compleció del curs de manera manual.

Tenim activa la compleció del curs quan afegim com a mínim un dels criteris de compleció editant els paràmetres de compleció del curs.

Un dels criteris pot ser seleccionar una part de les activitats amb compleció del curs, que podeu veure a la llista d'activitats.

Informació per a l'estudiant

En els cursos en els que la compleció està habilitada els alumnes veuen les caixes de compleció però no reben cap informació del sistema respecte de què han de fer perquè es consideri completada l'activitat.


A continuació teniu diferents propostes per informar l'alumnat sobre la compleció específica d'una activitat.

 • En un fòrum en el que es mostrarà com a completada l'activitat si l'alumne fa 3 intervencions, podeu afegir la informació de la compleció en la mateixa descripció de l'activitat:
 • En el cas d'un diari de classe en el que el mateix alumne marca la compleció quan ja l'ha fet, podeu afegir:

En aquest cas, aprofitant que la descripció és breu, es fa visible.

Informes de compleció del curs

Una vegada tenim totalment activada la compleció en el curs, els alumnes inscrits i el professorat editor disposen de diferents informes per poder consultar la compleció de les activitats i del curs.

Per accedir als informes de compleció feu: Bloc configuració | Informes | Compleció del curs o Compleció de l'activitat

El professorat editor pot consultar la Compleció del curs i la Compleció de l'activitat. Podeu veure la descripció d'aquests informes en l'apartat Informes d'aquest mateix bloc.

En el cas de l'alumne/a, pot fer el seguiment de la compleció a partir de les marques de compleció de les activitats i de blocs específics tal com es descriu en l'apartat Informes de l'alumne.

L'alumne/a només té accés a informes de compleció en el bloc Seguiment de la compleció.

Si habiliteu l'autocompleció com a criteri de compleció del curs, cal activar en el curs el bloc Autocompletat perquè l'alumne/a hi tingui accés.

Restricció d'accés


L'apartat de restricció d'accés és comú a totes les activitats i amb els mateixos paràmetres.

Per tenir accés a la restricció d'accés cal que l'administració del lloc l'habiliti en les Característiques avançades del lloc


En la restricció d'accés podeu seleccionar diferents criteris, els podeu veure en la imatge següent.

Restricció d'accés

Restricció d'accés

Si no veieu algun dels criteris és perquè els elements sobre els quals actua no estan presents en el vostre curs, per exemple encara no teniu grups o la compleció no està activa. També és possible que l'administració del lloc Moodle tingui amagat algun dels criteris.

Per configurar la restricció d'accés d'una activitat o recurs heu d'anar seleccionant i configurant els criteris que aplicareu. Si afegiu més d'un criteri podeu determinar si cal que es compleixin tots a la vegada o només alguns d'ells:

Criteris

Criteris

El criteri Conjunt de restriccions permet combinar criteris, criteris que estan dintre de la mateixa estructura i que a la vegada cal que es compleixin tots o només algun d'ells.

Per exemple, podeu fer que una activitat quedi restringida a un grup d'alumnes en el moment que superen una activitat prèvia o arriba una data si no ha estat el cas. En la imatge següent teniu els paràmetres que necessiteu per aquesta configuració de l'activitat que esteu restringit.

Criteris

Criteris

Fixeu-vos que al costat de cada criteri hi ha la icona de mostra/amaga.

Visibilitat de l'activitat restringida

Visibilitat de l'activitat restringida

Quan l'usuari compleix el criteri es mostra l'activitat, en cas que ja compleixi tots els requisits, o en gris amb els criteris que li falten per assolir i estan amagats en la configuració del criteri.