Banc de preguntes i categories

El banc de preguntes està estretament lligat a les activitats de tipus qüestionari tot i ser dos elements independents dins del Moodle.

Des del Bloc configuració | Administració del curs | Banc de preguntes es pot accedir a les quatre opcions disponibles tal com es mostra a la imatge i a les descripcions que hi ha tot seguit:

Submenús del Banc de preguntes.

El Banc de preguntes disposa de quatre submenús:

 • Preguntes: Per accedir a la creació i gestió de les preguntes disponibles al banc.
 • Categories: Per crear i configurar les categories que serviran per organitzar i classificar les preguntes.
 • Importa: Per importar preguntes existents en altres llocs Moodle.
 • Exporta: Per exportar preguntes des del lloc Moodle i guardar-les. Semblant al sistema de còpies de seguretat dels cursos i de les activitats.


Tot seguit s'explica cadascun d'aquests apartats.

Per conèixer els diferents tipus de preguntes disponibles al Moodle d'Àgora i la seva configuració, cal accedir a les pàgines amb més informació utilitzant els enllaços creuats que hi ha al costat dret de la pàgina.

Preguntes

Quan s'accedeix al Banc de preguntes des del Bloc d'administració apareix una pàgina amb els elements següents:

Pàgina de preguntes del Banc de preguntes
 • Tria una categoria: Desplegable on es mostren les categories disponibles. Varien segons el rol amb el qual s'hi accedeixi i el curs actiu.
 • Marques: Per seleccionar alguns paràmetres de visualització relatius a la taula amb preguntes que hi ha just a sota.
 • Crea una nova pregunta…: Botó per accedir a la pantalla on seleccionar el tipus de pregunta i crear-la. Aquest botó també existeix a la pàgina d'edició del qüestionari.
 • Zona de preguntes: Mostra les preguntes disponibles en cada categoria (i subcategories), les icones d'edició i l'autoria. Fent clic sobre la banda superior es poden ordenar de major a menor o de menor a major.

A la part inferior de la pàgina hi ha un botó per suprimir preguntes i un altre per canviar-les de categoria. Només caldrà seleccionar les preguntes fent clic sobre els quadradets de l'esquerra i posteriorment fer clic sobre el botó Suprimeix o Mou a».

Per desplaçar les preguntes a una nova categoria, aquesta s'haurà de crear prèviament des del submenú Categories i un cop creada caldrà seleccionar-la amb el desplegable abans de fer clic sobre el botó Mou a».

Des de les icones de configuració que hi ha al costat de cada pregunta també es pot suprimir i canviar de categoria (editant-la) però els botons inferiors permeten fer-ho amb més d'una pregunta alhora.

És molt important conèixer la gestió interna que moodle fa de les preguntes associades a un qüestionari. En general pot ser molt útil compartir preguntes entre els qüestionaris d'un curs o d'una categoria tot i així cal tenir present les implicaions associades.

Categories

El banc de preguntes té categories pròpies que no tenen perquè coincidir amb les categories dels cusos. Les categories i subcategories es gestionen des del Banc de preguntes | Categories cal tenir en compte que:

 • De fet, les preguntes que utilitzen els qüestionaris s'emmagatzemen al Banc de preguntes de manera que poden estar disponibles per a qualsevol qüestionari que es generi dins del curs o del moodle.
 • Tenint en compte que el lloc Moodle pot contenir molts cursos i cadascun diferents qüestionaris amb preguntes, el número total de preguntes d'un lloc pot ser molt elevat. Per aquesta raó cal classificar les preguntes en categories i subcategories, facilitant d'aquesta manera la seva gestió.
 • Les categories del banc en les que es troben les preguntes d'un qüestionari condiciona el nombre total de preguntes que s'afegiran a la còpia de seguretat del qüestionari ja que les categories en copien en bloc. Si el qüestionari té una pregunta d'una categoria determinada totes les preguntes d'aquesta categoria s'afegiran a la còpia de seguretat.

Per entendre el funcionament del banc de preguntes s'ha de considerar el següent:

Les categories per defecte: En el moment que es crea un lloc Moodle, un curs, una categoria de cursos, un qüestionari,… el Moodle genera automàticament una categoria dins del banc de preguntes que anomena Categoria per defecte de… Tot iaixí en el moment d'afegir una nova pregunta a un qüestionari, per defecte, queda seleccionada la categoria per defecte del curs.

Afegir pregunta.

Categories personalitzades: A més de les categories per defecte, es poden crear altres categories personalitzades i organitzar-les en nivells i subnivells.

Organització de les preguntes: Totes les preguntes que es creen des del Banc de preguntes o des d'un qüestionari es poden desar a la categoria que es vulgui seleccionant-la des del desplegable corresponent.

Reorganització de les preguntes: Les preguntes es poden posar només en una categoria o subcategoria tot i que sempre es poden desplaçar utilitzant el botó Mou a…, seleccionant prèviament les preguntes que es volen desplaçar i la categoria de destí.

Modificació d'una pregunta: Si una pregunta es modifica des del Banc de preguntes o des d'un dels qüestionaris que la utilitza quedarà modificada també a la resta de qüestionaris.

En el moment que es crea un qüestionari i es fa clic sobre Edita el qüestionari el Moodle crearà una nova categoria de preguntes vinculada al qüestionari.

Si s'accedeix coma a usuari admin apareixen les categories per defecte Primera plana i Sistema tal com es mostra a la imatge següent:

Exporta

Exportar / importar preguntes d'una categoria ens permet copiar preguntes del banc de preguntes des d'un curs a un altre. També hi ha la possibilitat de fer còpia de seguretat de tot el qüestionari, d'aquesta manera es traslladen les preguntes i els paràmetres del qüestionari. En aquest cas cal considerar quina jerarquia de categories s'afegiran a la còpia de seguretat.

Les preguntes disponibles a una categoria dins del banc de preguntes es poden exportar i guardar-les en l'ordinador. Aquest fitxer servirà per tornar-les a carregar en un curs del mateix moodle o d'un altre.

En fer clic sobre l'opció Exporta es mostra la pantalla següent:

 • Format del fitxer: Es tracta d'una tria obligatòria. Si les preguntes s'han de pujar a un altre curs Moodle convé seleccionar el Format XML de Moodle.
 • Paràmetres generals: En aquest desplegable se selecciona la categoria que conté les preguntes. No es pot seleccionar més d'una categoria ni triar només algunes preguntes de la categoria.
 • Marques: Inclou la categoria al fitxer i Inclou el context al fitxer. Alguns formats d'importació, com ara el GIFT i XML del Moodle poden incloure la categoria i el context en el fitxer d'importació. Aquesta informació pot ser útil per a la importació posterior de les preguntes ja que si en el moment de fer la importació també se seleccionen aquestes marques, les preguntes aniran a la mateixa categoria i si no es troben se'n crearan de noves.

En cas de no tenir clar el lloc on aniran és millor deixar les marques de categoria i context desmarcades i seleccionar manualment el lloc de destí quan es faci la importació.

Importa

El procés d'importació de preguntes es realitza complimentant els tres mòduls següents:

Format de fitxer

Per indicar el tipus de fitxer del que es disposa. Si s'ha fet l'exportació de preguntes des d'un altre curs del Moodle el fitxer serà Format Gift o Format XML de Moodle.

En cas que el fitxer amb les preguntes s'hagi exportat des d'un altre programa o s'hagi generat amb codi dins d'un full amb text pla, el tipus de fitxer serà diferent.

Paràmetres generals

En aquest mòdul es defineix la categoria on es desaran les preguntes importades.

Importació d'una categoria: Per indicar la categoria de destí.

Marques: Agafa la categoria del fitxer i Agafa el context del fitxer. Si el fitxer s'ha creat exportant preguntes des del Moodle i s'han marcat aquestes dues opcions durant l'exportació.

Qualificacions coincidents: Les qualificacions importades han de coincidir amb algun dels valors de la llista fixa de qualificacions vàlides: 100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0 (els valors negatius també són permesos). Pels valors que no coincideixin exactament amb la llista anterior, hi ha dues opcions:

 • Error si no és a la llista: Si una pregunta conté qualificacions que no es troben a la llista, la pregunta no s'importa i es visualitza un missatge d'error.
 • Valor més proper si no és a la llista: Si es troba una qualificació que no és a la llista, se substitueix pel valor més pròxim de la llista.

Atura quan es produeixi un error: Aquest paràmetre determina si el procés d'importació s'atura quan es detecta un error i no s'importa cap pregunta; o si s'ignoren les preguntes amb errors i s'importen les completes.

Importació de preguntes des d'un fitxer

Aquest darrer mòdul d'importació serveix per carregar el fitxer amb les preguntes.

Un cop carregat el fitxer només caldrà fer clic al botó Importa.

Si tot el procés d'exportació i importació s'ha fet correctament, les preguntes es trobaran al banc de preguntes.