TallerEn aquest apartat es documenta l'activitat Taller, descrivint les diferents fases de creació i desenvolupament, les opcions de qualificació entre els participants i l'autoavaluació, la automatització dels canvis de fase, l'assignació de trameses per qualificar,etc. .


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Taller?
 • Quins són els paràmetres de configuració i la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar un taller?
 • Com es configura l'avaluació entre iguals i l'autoavaluació?

L'activitat Taller

El taller és una activitat que es caracteritza per permetre la participació dels alumnes en el procés d'avaluació i qualificació. També serveix per plantejar a l'alumnat una feina que haurà de lliurar trametent fitxers digitals o amb un text en línia que pot incloure enllaços URL i elements multimèdia.

El fet de que el taller permeti la tramesa de feines i a més la qualificació per part dels companys i companyes fa necessari la realització de diferents accions per part de la persona que genera el taller (editor), els alumnes (participant) i el professor (tutor).

Un cop creada l'activitat caldrà fer el següent:

 1. Plantejar a l'alumnat la feina que han de fer
 2. Establir el període per fer les trameses de la feina
 3. Assignar els participants que avaluaran cada feina tramesa
 4. Disposar d'un temps per veure les feines dels altres i fer l'avaluació
 5. Preveure un període de revisió de les avaluacions fetes pels alumnes (la fa el professor)
 6. Calcular les qualificacions
 7. Publicar els comentaris i les qualificacions.

Per poder fer aquestes accions de manera ordenada el taller s'estructura en cinc fases que s'aniran activant progressivament (en cada moment es trobarà activa una d'elles).

El canvi de fase es pot fer de manera manual (a voluntat del tutor) o de manera programada en el temps utilitzant el bloc Disponibilitat que es presenta més endavant. Els alumnes van accedint a diferents fases a partir del moment que s'activa cadascuna d'elles.

Els blocs de paràmetres que podeu consultar són els següents:

Fases del taller

Síntesi del funcionament del taller

En l'esquema següent es mostra una simplificació de les fases del taller des del punt de vista de l'estudiant.

La imatge següent relaciona les dates del taller amb les informacions i accions a les que té accés l'estudiant.

Blocs de configuració del taller

Un cop creat el taller caldrà configurar els diferents blocs.

Tot seguit es mostren els blocs de configuració i amb els enllaços disponibles a la part dreta es poden obtenir informacions més concretes sobre les opcions de cada bloc.

Paràmetres generals

See More This text will be hidden if your browser supports it.

La informació de la descripció només està visible per a l'alumnat mentre el taller es trobi en la fase de configuració. Pot ser convenient repetir-la a les Instruccions per a la tramesa i a les relatives a l'avaluació si es vol que l'alumnat disposi d'aquesta informació en una altra fase.

Paràmetres de qualificació

Paràmetres de la tramesa i de l'avaluació

Retroacció

Trameses d'exemple

Disponibilitat

Els paràmetres de disponibilitat permeten el canvi de les fases Configuració, Tramesa i Avaluació de manera automàtica.

Podeu programar els canvis automàtics de la fase Tramesa i Avaluació. Si afegiu les dates d'inici i fi de les fases de tramesa i avaluació el canvi de fase es farà automàticament.

Si seleccioneu el canvi de fases automàtic és recomanable programar l'assignació de trameses

Una vegada superada la data límit d'avaluació els usuaris no podran avaluar encara que la fase actual sigui la d'avaluació.