Questionnaire

En aquest apartat es presenta l’activitat Questionnaire. En primer lloc hi ha una descripció de l'activitat i posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitats es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és el mateix a totes les activitats.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Questionnaire?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?


L'activitat Questionnaire

El mòdul Questionnaire permet construir enquestes utilitzant diferents tipologies de preguntes, amb la finalitat de recopilar dades dels usuaris. És un tipus d'activitat semblant a l'enquesta i permet crear una àmplia gamma de preguntes per obtenir comentaris dels estudiants, per exemple, sobre un curs o activitats. Els objectius del mòdul Questionnaire són força diferents d'altres activitats, ja que no està dissenyat per avaluar l’alumne, sinó que la seva finalitat és la recopilació de dades.

Crear un questionnaire

1. Configurar els paràmetres del questionnaire

Paràmetres generals

El primer que hem de fer és configurar els paràmetres generals de l'activitat, indicant el nom i la descripció.


Temporalització

En aquest apartat definirem la data d'obertura i la de tancament de l'activitat.


Opcions de resposta

Aquí haurem de definir els diferents paràmetres relacionats amb les respostes donades pels usuaris.

 • Tipus: podem indicar si l'usuari pot respondre de manera il·limitada, una sola resposta, una diària, una a la setmana o una al mes.
 • Tipus de persona enquestada: per establir l'anonimat o no dels usuaris que responen.
 • Els estudiants poden veure TOTES les respostes: podem especificar qui pot veure les respostes de tots els enquestats.
 • Envia notificacions de la tramesa: Permet enviar notificacions quan es fa una tramesa. Per defecte ho deixarem en "no".
 • Desa/recupera les respostes: Permet que els usuaris puguin desar les respostes d'una enquesta abans d'enviar-la.
 • Permet ramificar les preguntes: Habilita les preguntes de "Sí o No" i les de "Botons d'opció" perquè tinguin preguntes filles que depenguin de les respostes anteriors.
 • Autonumeració: Numeració automàtica de pàgines i preguntes. És possible que vulgueu desactivar la numeració automàtica de qüestionaris amb bifurcació condicional.
 • Nota de la tramesa: Permet establir una nota a la tramesa.

Opcions de contingut

Ens permet utilitzar una plantilla generada amb anterioritat.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.


2. Donar contingut al questionnaire

Quan tinguem els paràmetres de l'activitat definits podrem afegir preguntes mitjançant el botó Afegeix una pregunta.També podem afegir preguntes i seleccionar les diferents opcions de configuració des del menú d'administració de l'activitat.Dintre de la pestanya Preguntes se'ns mostraran les diferents opcions disponibles.

Afegeix una pregunta

Ens permet afegir una pregunta dels tipus disponibles o un salt de pàgina.

Paràmetre *Dependencies**

Tots els tipus de preguntes disposen d'aquest paràmetre per definir si són preguntes "filles", és a dir, condicionades en funció d'una resposta anterior.

Aquest paràmetre estarà disponible sempre que al formulari i hi hagi alguna pregunta del tipus "Si/No" o de "Botons d'opció", ja que només són aquests els que permeten preguntes ramificades

Fer definir la seva dependència a respostes anteriors tenim dues opcions:

 • Mandatory - All these dependencies must be fulfilled.

En aquesta opció seleccionarem quines respostes han d'haver estat triades o no per tal que aparegui la pregunta que estem editant. Totes les opcions que indiquem en aquest apartat s'hauran de complir.

 • Optional - At least one of this dependencies has to be fulfilled.

Ompliriem aquesta opció si només cal que alguna de les respostes anteriors estigués seleccionada.Dintre de cada pregunta "mare" podrem definir si la resposta escollida ha de ser la donada o no.3. Gestionar questionnaire

Podrem accedir a la gestió del questionnire directament des del menú administració o, un cop dins de les opcions d'administració, des de les diferents pestanyes.

Paràmetres avançats

En aquest paràmetre podem configurar dos apartats:

Opcions de contingut

 • Tipus d'enquesta: Podem escollir entre "privat"(pertanyen només a un curs on es defineixen), "públic" (es poden compartir entre cursos) o "plantilla" (es poden copiar i editar).
 • Títol Apareixerà a la part superior de cada pàgina. Per defecte, aquest títol és el nom de l'enquesta, però es pot editar.
 • Subtítol Apareix sota el títol, només a la primera pàgina.
 • Informació complementària Text que es mostra en la primera pàgina (instruccions, informació, etc).

Opcions de tramesa

 • URL de confirmació o pàgina de confirmació : URL o pàgina al qual s'adreça a l'usuari després de contestar l'enquesta.
 • Text de capçalera i cos del text: Si ja ho hem configurat en l'apartat anterior, aquí no cal posar res.
 • Correu electrònic: Envia una còpia de cada tramesa a l'adreça o adreces especificades.

Preguntes

Des de la pestanya "preguntes" podrem afegir i gestionar les mateixes: moure, editar i eliminar. A més, ens indiquen si les preguntes requereixen resposta o no.

Retroacció

Les opcions de retroacció estan disponibles si el qüestionari conté els tipus de preguntes i els paràmetres de pregunta següents: Botons d'opció; Llista de selecció o Puntua. Aquestes preguntes s'han d'establir com a necessàries, el seu camp Nom de la pregunta no ha d'estar buit i les opcions de Respostes possibles han de contenir un valor.

Vista prèvia

Permet veure el questionnaire tal com el veuran els participants.

La vostra resposta

En cas d'haver respost el questionnaire només una vegada, ens apareixerà aquesta pestanya on podrem veure les nostres respostes.

En cas d'haver respost el questionnaire dues o més vegades se'ns mostraran les següents opcions:

 • Resum: Podrem veure un resum de les nostres respostes.
 • Respostes individuals: Permet veure les respostes de cada enquesta per separat.
 • Totes les vostres respostes: Ens mostra les preguntes per separat amb les respostes desades.
 • Descarrega en format text: Ens dona l'opció de descarregar les nostres respostes en format text (CSV).

Mostra totes les respostes

En aquest apartat podrem revisar les respostes que han estat trameses en format resum o de manera individual.

 • Resum

Des de la pestanya resum podrem veure les respostes desades ordenades de forma predefinida, en ordre ascendent i en ordre descendent. Així mateix podrem escollir veure totes les respostes o només les del grup seleccionat. També disposem de dues icones que ens permeten exportar els resultats en format PDF i mostrar-los en una altra finestra per ser impresos.

Finalment tenim l'opció d'esborrar totes les respostes i de descarregar-les en format text (CSV).

 • Llista de respostes

Ens permet revisar, imprimir i esborrar les respostes de cada usuari de forma individual.

Els que no han respost

Mostra un llistat amb els participants que no han respost el questionnaire. Permet fer la consulta per grups separats i enviar un missatge als usuaris seleccionats.


Aplicacions pràctiques

L'activitat questionnaire ens proporciona la capacitat de recollir dades que poden ser de gran utilitat a l'hora d'analitzar diferents aspectes del funcionament d'un curs, una activitat, un projecte, etc.

El fet de poder repetir la mateixa enquesta durant un període de temps determinat ens permet fer una anàlisi molt acurada dels diferents processos que es produeixen al llarg d'aquest temps.

A més, podrem adaptar la visualització dels resultats obtinguts en funció de les nostres necessitats, focalitzant la nostra atenció en uns aspectes o en d'altres.

En aquest exemple veurem la utilització d'un Questionnaire per fer el Seguiment d'un projecte

Amb aquesta activitat podem obtenir dades des de l'inici d'un projecte fins a la seva finalització, fent el seguiment de tots aquells aspectes que ens interessi valorar. En aquest cas, la realització del projecte es fa en grup, així que podrem obtenir informació sobre la percepció que tenen els membres del grup relacionat amb la implicació de la resta de membres, la participació pròpia, el funcionament del grup de treball, etc.

Es pot establir una temporalitat (setmanalment, quinzenalment…) on els alumnes hauran de respondre el questionnaire. D'aquesta manera el docent pot analitzar les dades de les diferents respostes al llarg del procés i orientar l'avaluació continua incidint en aquells aspectes a millorar o reorientar.

En aquest exemple trobem preguntes organitzades en seccions que tenen relació amb:


 • El desenvolupament del projecte

En aquest cas tenim tres preguntes que són de resposta obligatòria, i dos més que són opcionals i que l'alumne haurà de respondre en funció del que hagi contestat a la tercera pregunta.

Amb l'anàlisi d'aquesta part de l'enquesta, el docent pot establir en quin moment del desenvolupament del projecte es troba cada grup, i si hi ha alguna dificultat important per continuar amb la seva elaboració. Així mateix pot fer el seguiment del ritme de treball i fer les observacions adients.

 • Treball en equip

A continuació hi ha una secció amb dues preguntes relacionades amb el treball en equip. Una primera amb la valoració individual i un altre amb una proposta de millora.

Amb aquesta part de l'enquesta es pot obtenir una visió clara sobre si la percepció del funcionament del grup de treball és semblant entre tots els membres, o si les visions són molt dispars.

A més, es podrà aportar al grup les propostes de millora fetes pels mateixos components, i valorar si van encaminades a una mateixa direcció o no.

Amb l'anàlisi d'aquesta secció durant les diferents trameses es pot establir l'evolució que està fent el grup de treball i fer-ne el retorn.

 • Percepció de cada un dels components del grup amb relació a la seva implicació i la de la resta

Per últim trobem la secció on cada membre del grup avalua la seva participació dintre del grup, i on té l'opció de comentar algun aspecte que consideri necessari amb relació a algun altre membre de l'equip. En aquest apartat trobem dues preguntes de resposta obligatòria i dues d'opcional, en funció de si es vol fer algun comentari relacionat amb algun membre del grup.

Amb aquesta part del questionnaire el docent pot valorar possibles problemes de relació dintre del grup i fer les intervencions oportunes.

Com es pot veure, un mateix questionnaire ens pot aportar dades de diferents aspectes i, gràcies a les possibilitats de visualització de les respostes, ens facilita l'anàlisi i la interpretació d'aquestes.

El fet de repetir la mateixa enquesta en diferents ocasions proporciona un recull d'informació que permet avaluar tot un procés i ajuda a introduir les orientacions necessàries. En aquest aspecte pren una importància rellevant el com visualitzem les dades.

D'altres aplicacions pràctiques podrien ser:

 • Enquestes periòdiques per analitzar el funcionament general d'un grup classe.
 • Bustia de suggeriments
 • Formulari per recollir incidències en dispositius digitals