Qüestionari

En aquest apartat es presenten els qüestionaris del Moodle des del punt de vista de la seva creació (edició de paràmetres) i incorporació de preguntes (edició del qüestionari)

Al llarg de l'apartat es tractarà el procés per crear i configurar una activitat de tipus qüestionari.

Els tipus de preguntes disponibles, la seva creació i configuració, així com l'organització en categories, es tracten en altres apartats als quals es pot accedir des del menú superior o des dels enllaços creuats que van apareixent al llarg d'aquest apartat.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Qüestionari?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es qualifiquen els qüestionaris?
 • Quina relació hi ha entre el banc de preguntes, els qüestionaris i el qualificador?

L'activitat Qüestionari

Es tracta d'una activitat que permet a l'alumnat respondre preguntes autocorrectives i rebre retroaccions i qualificacions de manera immediata o diferida en el temps.

Els mòduls de configuració del qüestionari permeten adaptar-lo a diferents objectius i situacions formatives, des de qüestionaris que ofereixin a l'alumnat retroaccions amb les solucions correctes i els permetin tornar a respondre, fins a qüestionaris que només aportin informació de la qualificació obtinguda al cap d'un temps de finalitzar-lo.

Alguns exemples d'utilització dels qüestionaris poden ser els següents:

 • Qüestionari per facilitar la comprensió de conceptes on l'alumne pugui respondre a les preguntes tantes vegades com consideri necessari i alhora vagi rebent retroaccions en funció del major o menor grau d'encert de cada pregunta i del qüestionari complet. Tot i que tots els qüestionaris generen una qualificació al qualificador del Moodle, posteriorment es pot configurar el qualificador de manera que no tingui en compte aquestes qualificacions per al càlcul de la nota final del mòdul o del curs.
 • Qüestionari per obtenir una qualificació (tipus examen final) que quedi reflectida al qualificador del Moodle i es tingui en compte per a la qualificació final del curs. En aquest cas es configurarà el qüestionari de manera que l'alumne només pugui respondre una vegada cada pregunta i les retroaccions es mostrin un cop el qüestionari s'hagi tancat i per tant ja no s'admetin més respostes per part de cap alumne.


Entre les dues opcions plantejades anteriorment se'n poden trobar moltes altres segons la configuració dels paràmetres del qüestionari: El número d'intents de cada pregunta o del qüestionari, les informacions que es mostraran en cada retroacció i el moment quan es mostraran, les penalitzacions a partir del primer intent, la categoria dins del qualificador,…

Un altre aspecte a tenir en compte en crear els qüestionaris és que aquests es nodreixen de preguntes que es desen al banc de preguntes i s'organitzen en categories. Tot i que els qüestionaris tenen una relació directa amb les preguntes, la creació i configuració d'aquestes es tracten en un apartat específic per facilitar la comprensió del sistema Qüestionari-Preguntes-Banc de preguntes.


Els qüestionaris són un sistema complex. Es creen en diferents fases.

En un primer moment cal crear l'activitat qüestionari, igual que es fa amb la resta d'activitats del Moodle, i configurar les opcions disponibles als mòduls de configuració. Un cop creat el qüestionari apareixen dins del bloc configuració dues opcions d'edició diferents:

 • Edita paràmetres: Per tornar a accedir als mòduls de configuració que es veuen en crear el qüestionari.
 • Edita el qüestionari. Per crear preguntes dins del qüestionari, incorporar-les des del banc de preguntes, definir les pàgines que es mostraran a l'alumnat,…

\\Per facilitar la gestió de qüestionaris podem fer còpies de seguretat igual que amb la resta de recursos i activitats.

Tot seguit es mostren i s'expliquen les dues fases esmentades anteriorment, fent una presentació breu de cada mòdul de configuració i oferint a la part dreta l'enllaç creuat que permet accedir a pàgines amb ampliació dels continguts.La creació del qüestionari i edició dels paràmetres

Durant la creació i configuració dels paràmetres del qüestionari s'utilitzen els mòduls següents:


 • Paràmetres generals: Per posar el nom i la descripció del qüestionari.
 • Temporització: Permet definir el període de temps en què el qüestionari estarà obert des del moment que l'alumne hi accedeixi.
 • Qualificació: Defineix la relació entre el qüestionari i el qualificador del Moodle: A quina categoria s'inclou, si es permeten diversos intents que modifiquen la nota al qualificador i com es calcula la nota final dels diferents intents.
 • Aspecte: Determina com es mostra el qüestionari a l'alumnat: en una pàgina o en vàries, seguint l'ordre de preguntes que hi ha al qüestionari o variant-lo a l'atzar i també serveix per indicar si l'alumne pot navegar endavant i endarrera o només seguint l'ordre de les preguntes sense tornar enrere.
 • Comportament de la pregunta: Serveix per determinar si l'alumne pot comprovar i corregir les preguntes mentre fa l'intent, un cop acabat l'intent o mai. Aquest mòdul condiciona l'elecció en el mòdul Opcions de revisió ja que segons el comportament de la pregunta seleccionat limitarà les opcions de revisió durant l'intent.
 • Opcions de revisió: Determina les informacions que es mostren a l'estudiant en cada moment: Durant l'intent, Immediatament després de cada intent, Més tard, Mentre encara estigui obert el qüestionari, Després que es tanqui el qüestionari.
 • Aparença: Afecta a aspectes de visibilitat mentre es realitza el qüestionari: Si es mostra o no la fotografia de l'estudiant, el número de decimals que apareixen a la qualificació (no afecta al qualificador) i si es veuen o no els blocs laterals durant la realització del qüestionari.
 • Restriccions extres durant els intents: Serveix per limitar l'accés al qüestionari utilitzant contrasenyes (per definir qui pot accedir), dates i hores (per definir quan es pot accedir) i adreces IP (per limitar els llocs des d'on es pot accedir).
 • Retroacció global: Serveix per crear les frases de retroacció general que es mostren en finalitzar el qüestionari. Poden vincular-se al percentatge obtingut sobre la qualificació màxima del qüestionari. En crear i configurar cadascuna de les preguntes que s'incorporaran al qüestionari també es disposa d'un sistema de retroacció vinculat a la qualificació però que té en compte només el resultat de la pregunta i no de tot el qüestionari.
 • Paràmetres comuns de mòduls: Bloc comú que apareix a totes les activitats.
 • Restricció d'accés: Bloc comú que apareix a totes les activitats.
 • Compleció de l'activitat: Bloc comú que apareix a totes les activitats.

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de totes les activitats. Cal posar el nom del qüestionari i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que l'utilitzi com a tutor.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadradet Mostra la descripció en la pàgina principal del curs.

Temporització

Aquest mòdul serveix per configurar el temps en què estarà obert el qüestionari per a la seva realització.

La configuració d'aquest mòdul es farà en funció de la utilitat que se li vulgui donar al qüestionari. Si es vol utilitzar com a activitat formativa per tal que l'alumnat vagi interactuant fins a conèixer les respostes correctes, no cal activar l'enviament automàtic. Si el volem fer servir per obtenir una qualificació tancada com si es tractés d'un examen, podem definir un període per obrir el qüestionari i un temps màxim per a la seva cumplimentació.

Qualificació

Per configurar alguns dels paràmetres del qüestionari relacionats amb la qualificació.

Tot i que el qüestionari sempre genera qualificacions, aquestes es poden utilitzar en el qualificador del Moodle, o no, segons com es configuri.

Si, per exemple, s'utilitzen qüestionaris amb finalitats formatives i no es vol incorporar la nota al qualificador, podem crear una categoria que posteriorment no es tingui en compte per al càlcul de la nota final del curs o del mòdul.

Aspecte

Des del mòdul aspecte, es pot gestionar la manera com l'alumne veurà el qüestionari

Comportament de la pregunta

Aquest mòdul permet definir un aspecte fonamental del funcionament del qüestionari en relació amb la qualificació.

Segons l'opció escollida en el desplegable Com es comporten les preguntes l'alumne podrà comprovar l'encert/error de les seves respostes i corregir-les immediatament o en reiniciar el qüestionari. També es pot decidir si s'acceptaran correccions però fent que cada nou intent suposi una penalització sobre la nota final o per contra no s'acceptaran correccions.

Una altra de les opcions que es poden seleccionar és la d'atorgar una nota o una altra en funció del grau de certesa que l'alumne declari en la seva resposta. Així, per exemple, si l'alumne declara que està molt segur de la seva resposta, la nota serà el 100% del valor si és correcta però obtindrà una nota negativa si és errònia. En canvi, si declara no estar segur no podrà obtenir el 100% del valor però tampoc obtindrà un valor negatiu.

Aquestes opcions caldrà tenir-les en compte en definir el tipus de qüestionari segons el que s'ha explicat a la introducció.

Opcions de revisió

En aquestes opcions es defineixen les retroaccions que veurà l'alumne quan revisi una pregunta o un intent del qüestionari. En aquest sentit, cal tenir en compte que el concepte intent es refereix al qüestionari i per tant amb les marques situades sota l'epígraf Mentre es fa l'intent es defineixen les retroaccions que veurà l'alumne en comprovar cada pregunta. Aquest epígraf no té cap sentit si al mòdul anterior (Comportament de les preguntes) s'ha seleccionat una opció que no permet fer comprovacions pregunta a pregunta.

Per entendre el funcionament del mòdul cal observar que d'una banda hi ha quatre columnes o epígrafs que determinen el moment en que l'alumne podrà veure les retroaccions. I sota cada epígraf hi ha repetides totes les opcions disponibles: L'intent, Si correcte, Punts, Retroacció específica, Retroacció general, Resposta correcta i Retroacció global. Es pot obtenir més informació sobre aquestes opcions fent clic sobre l'enllaç creuat que hi ha a la part dreta Paràmetres d'opcions de revisió.

Aparença

Aquest mòdul gestiona alguns aspectes de visibilitat mentre l'alumne respon el qüestionari, com la seva fotografia o els blocs laterals del Moodle i els decimals que es mostraran a l'alumnat en les retroaccions de les preguntes o del qüestionari.

Es tracta d'aspectes menors ja que no afecten al funcionament intern del qüestionari ni de les preguntes.

Restriccions extres durant els intents

Es tracta d'un mòdul que gestiona diferents restriccions d'accés que poden ser útils per a qüestionaris que s'utilitzin com a prova per obtenir una qualificació (tipus examen).

Les diferents restriccions poden gestionar l'accés al qüestionari. Per exemple, es pot generar una contrasenya que es proporcionarà a l'alumnat d'un grup classe en un moment determinat, de manera que tot l'alumnat començarà a partir del moment que disposi de la contrasenya.

Es pot definir un període en què el qüestionari no estigui accessible entre el primer intent i intents posteriors. Pot resultar útil, per exemple, si en un curs autoformatiu es vol dificultar la realització d'intents sense estar segur d'haver assimilat els continguts però no es vol limitar el número d'intents permesos.

També permet limitar l'accés al qüestionari segons l'adreça IP. D'aquesta manera es podrà limitar, per exemple, l'accés a l'alumnat que es trobi en una aula concreta.

Retroacció global

Serveix per generar les retroaccions relatives a tot el qüestionari que es mostraran en finalitzar-lo d'acord amb el que s'hagi definit en el mòdul Opcions de revisió.

Aquesta retroacció es pot configurar de manera que es mostri la mateixa a tot l'alumnat o que sigui diferent en funció de la qualificació obtinguda.

Paràmetres comuns de mòduls

La funcionalitat Paràmetres comuns de mòduls es troba a la configuració de totes les activitats i pot variar segons el tipus d'activitat, per exemple:

 • A l'activitat Tasca els paràmetres permeten assignar feines i avaluar-les en grup de treball, per parelles, individualment…
 • Als Fòrums els paràmetres serveixen per subdividir un mateix fòrum, fent que cada alumne/a pugui respondre i veure les respostes dels components del seu grup, sense necessitat de crear un fòrum diferent per a cada grup. El professorat pot veure'ls i participar en tots els grups però les aportacions les ha de fer grup per grup seleccionant a la part inferior el grup al qual van dirigides.
 • Als Diaris, als Glossaris, a les activitats JClic i altres l'assignació a grups separats i agrupaments només afecta la visualització per part del professorat, ja que permet fer filtres per veure les activitats d'un grup o de tot l'alumnat en el moment de fer la qualificació i les retroaccions.

Restriccions d'accés

Es tracta d'un mòdul que es repeteix a totes les activitats i seccions, permetent limitar l'activació de l'activitat o de la secció atenent a diferents criteris.

Compleció de l'activitatResponeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Qüestionari?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
L'edició del qüestionari per incorporar preguntes

Un cop creat el qüestionari i configurats els seus paràmetres des dels mòduls de configuració caldrà desar el qüestionari. A partir d'aquest moment, quan accedim al qüestionari apareixeran la següent opció:

 • Edita el qüestionari, que serveix per accedir a la pàgina des d'on es creen les preguntes i s'incorporen al qüestionari.

Cal tenir en compte que les preguntes es poden crear des del qüestionari o des del banc de preguntes. En aquest apartat s'explica el sistema de creació de preguntes des del qüestionari. A l'apartat Banc de preguntes accessible des del menú superior es pot trobar l'explicació del sistema de creació de preguntes des del banc de preguntes i la seva organització en categories.

Pantalla d'edició del qüestionariLa pàgina d'edició del qüestionari

Quan s'accedeix a l'edició del qüestionari es troben diferents botons que permeten crear preguntes, definir les pàgines dins del qüestionari i carregar preguntes des del banc de preguntes. Tot seguit es mostren aquests botons i la descripció de la seva utilitat.En fer clic sobre Afegeix, es mostra una pantalla des d'on es pot seleccionar el tipus de pregunta que es vol crear.

 • Afegeix una pregunta serveix per crear la pregunta i alhora afegir-la al qüestionari.
 • Afegeix una pregunta del banc de preguntes serveix per escollir una pregunta del banc de preguntes.
 • Afegeix una pregunta aleatòriament serveix per generar qüestionaris diferents per a cada alumne o per a cada intent. Si s'utilitza la classificació de preguntes en categories, es podrà afegir un número determinat de preguntes d'una categoria i un altre número corresponent a l'altra categoria.

En aquest sentit, cal observar que a la pantalla d'edició del qüestionari apareixen les categories disponibles per a aquest qüestionari com es pot veure a la imatge següent:

La gestió de les categories es fa des del Bloc Configuració tal com s'explica a l'apartat Preguntes, accessible des del menú superior.


Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Com es poden incorporar preguntes a un qüestionari?
 • Quins tipus de preguntes es poden incorporar als qüestionaris?