Elecció de grup

En aquest apartat es presenta l'activitat Elecció de grup des del punt de vista de la seva creació (edició de paràmetres) i utilització posterior per part de l'alumnat i del professorat.

Abans de crear una activitat d'aquest tipus s'han d'haver generat grups dins del curs. De fet es tracta de crear una activitat que permeti a l'alumnat apuntar-se a un o altre grup però la definició dels grups en quant a número màxim de participants, agrupament en el qual s'inclouen, etc. correspon al tutor editor del curs.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Elecció de grup?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es fa la tria de grup per part de l'alumnat?
 • Quina relació hi ha entre l'activitat Elecció de grup i els grups i agrupaments dins del curs?

L'activitat elecció de grup

Es tracta d'una activitat que permet a cada alumne triar el grup al qual vol pertànyer. Prèviament el professor/tutor haurà hagut de crear els grups i definir les característiques, així com l'agrupament on s'inclouen aquests grups.

Creació de grups i agrupament

Veiem un exemple:

En un curs de 30 alumnes volem fer grups de treball de 4 alumnes, de manera que la tria de grup la facin els propis alumnes utilitzant l'activitat elecció de grup.

El tutor editor ha de crear els grups, seguint amb l'exemple ha de crear 8 grups de treball que pot anomenar com a 1ESO_A_G1, 1ESO_A_G2,…

Un cop creats el 8 grups no farem l'assignació d'alumnes a cada grup però sí que haurem de crear un agrupament que inclogui els 8 grups tal com es mostra tot seguit:

Creem un agrupament que anomenarem GT de 4 alumn 1A (grups de treball de 4 alumnes de 1r ESO A)

Un cop desats els canvis ja tenim creat l'agrupament, ara caldrà assignar grups a aquest agrupament. Això es fa fent clic sobre la icona "Mostra grups de l'agrupament" que apareix a l'extrem dret, sota l'etiqueta Edita.

En fer clic sobre aquesta icona s'obre la finestra per assignar grups a l'agrupament. Caldrà seleccinar els grups que volem incorporar a l'agrupament i fer clic sobre el botó Afegeix

Ara ja tenim creat l'agrupament amb 8 grups tal com es mostra a la imatge següent:

Només caldrà assignar alumnes a cada grup però això ho faran els propis alumnes amb l'activitat Elecció de grup.

Creació de l'activitat Elecció de grup

Un cop s'han creat els grups i l'agrupament podrem generar una activitat de tipus Elecció de grup seguint el procediment habitual per crear activitats i recursos al Moodle.

Paràmetres de configuració de l'activitat

Paràmetres generals

Aquest mòdul permet posar el nom de l'activitat que es mostrarà a la pàgina del curs i la seva descripció. També permet marcar o desmarcar l'opció de que la descripció es vegi a la pàgina principal del curs sense necessitat d'accedir-hi a l'activitat.

Paràmetres diversos

Es tracta d'un mòdul específic de l'activitat Elecció de grup. Algunes de les seves opcions influeixen el el mòdul Grups que s'explicarà més endavant.

Permet la inscripció a diferents grups: Si es marca aquesta opció un mateix alumne es podrà inscriure a diferents grups, cal tenir-ho en compte alhora de definir el número màxim de membres d'un grup i el número de grups que es creen.

De fet es tracta d'una opció que pot resultar útil per formar grups de treball oberts sense limitar el número de membres.

Publica resultats: Permet tria entre aquestes opcions:

 • No publiquis els resultats als estudiants
 • Mostra els resultats als estudiants un cop hagin respost
 • Mostra els resultats als estudiants només després que l'activitat s'hagi tancat
 • Mostra sempre el resultat als estudiants

Privacitat dels resultats: Disposa de dues opcions:

 • Publica els resultats complets, mostra els noms i les seves eleccions
 • Publica els resultats de forma anònima, no mostris el nom dels estudiants

Permet modificar l'elecció: Si es posa Sí, els alumnes podran canviar de grup mentre l'activitat es trobi oberta.

Mostra una columna pels que no tenen resposta:

Límit de respostes permeses: Si aquesta opció està inhabilitatda el número d'alumnes que es poden inscriure a un grup no queda límitat, en canvi si l'habilitem cada grup només podrà admetre el número màxim de participants que es defineixin en el mòdul de configuració següent anomenat Grups.

Limitacions generals: Per facilitar la feina de configuració del mòdul Grups es pot assignar un número d'alumnes màxim per a tots els grups posant el número i fent clic sobre el botó Aplic a tots els grups.

Posteriorment es podrà modificar individualment el número de membres de cada grup. Seguint amb l'exemple de 8 grups de 4 alumnes per un curs de 30, disposarem de 32 places per tant assignarem 4 alumnes per grup des d'aquest mòdul i posteriorment modificarem els grups 7 i 8 per definir-los per a 3 alumnes.

Grups

Aquest mòdul mostra tots els agrupaments i grups que s'hi hagin generat dins del curs i caldrà marcar aquells que es vulgui utilitzar en l'activitat, o sigui els que es mostraran a l'alumnat per fer la tria de grup.

Restringeix les respostes a aquest període

Mòdul que permet definir el temps en que l'alumnat podrà fer la tria de grup. Si s'ha seleccionat l'opció "Permetre canvis de grup" la restricció de dates per a fer la tria resulta imprescindible si es volen evitar canvis de grup.

Mòduls de configuració comuns a totes les activitats

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.