Tipus de preguntes per als qüestionaris

Els qüestionaris del Moodle permeten plantejar a l'alumnat preguntes que s'emmagatzemen al banc de preguntes. Aquest sistema permet generar qüestionaris diferents integrant aquelles preguntes que es considerin adients en cadascun d'ells.

Per facilitar la gestió de les preguntes dins del banc es poden agrupar en categories tal com s'explica a la pàgina sobre el Banc de preguntes, accessible des de l'enllaç situat a la dreta d'aquest text.

Les preguntes es poden crear seguint dos procediments diferents:

  • Accedint al qüestionari i des d'aquest fent clic sobre el botó Afegeix una pregunta o Crea una nova pregunta…. En aquest cas les preguntes quedaran integrades en el qüestionari des del qual s'han creat, a més de al banc de preguntes.
  • Des del menú Preguntes que hi ha al Bloc configuració | Banc de preguntes | Preguntes i fent clic sobre el botó Crea una nova pregunta….

En ambdues opcions caldrà decidir el tipus de pregunta que es vol crear.

Tot seguit es mostra una taula amb una breu descripció de cada tipus de pregunta i l'enllaç a la pàgina on s'explica més a bastament la seva configuració.

Taula de tipus de preguntes

Tipus de pregunta                                Descripció                                     Exemple       Més informació
{{:cmd:tac:moodle2:icona_aparellament.png|Aparellament Aparellament La resposta a cadascuna d'una sèrie de preguntes s'ha de seleccionar d'una llista de possibilitats. Accés a la pàgina: Aparellament
Aparellament de resposta curta La resposta a cadascuna d'una sèrie de preguntes s'ha de seleccionar d'una llista de possibilitats. S'han de tenir creades preguntes de tipus resposta curta (resposta breu). Accés a la pàgina: Aparellament de resposta curta
Arrossega dins d'un text Arrossega dins d'un text Es mostra un text amb espais en blanc que cal omplir amb les etiquetes que apareixen a la part inferior arrossegant-les a la zona correcta. Accés a la pàgina: arrossega dins d'un text
Arrossega marcadors Arrossega marcadors Es mostra un text amb espais en blanc que cal omplir amb les etiquetes que apareixen a la part inferior arrossegant-les a la zona correcta. Accés a la pàgina: arrossega marcadors
Arrossega sobre una imatge Arrossega sobre una imatge Es mostra una imatge de fons sobre la qual s'han d'arrossegar altres imatges (o etiquetes de text) més petites. Accés a la pàgina: arrossega sobre una imatge
numèrica Numèrica Planteja una pregunta que cal respondre amb un valor numèric. Accés a la pàgina: numèrica
calculada Calculada Planteja una pregunta on apareixen números que van canviant atenent a un rang de valors i la resposta s'ajusta als valors que se li mostren a l'alumne en cada moment. Accés a la pàgina: Calculada
calculada simple Calculada simple La versió més simple de les preguntes de càlcul que tenen preguntes numèriques però en les qual els números s'agafen de forma aleatòria d'un conjunt del qüestionari. Accés a la pàgina: Calculada simple
 Opció múltiple calculada Opció múltiple calculada Les preguntes de selecció múltiple amb càlcul són semblants a les preguntes de selecció múltiple però els elements de selecció són els resultats de fórmules amb valors numèrics. Accés a la pàgina: Opcions múltiples calculada
Resposta breu Resposta breu Permet una resposta d'una o poques paraules, que es qualifica comparant-la amb diverses respostes-patró, les quals poden contenir comodins. Accés a la pàgina: Resposta breu
 Resposta oberta Resposta oberta Permet una resposta consistent en poques frases o paràgrafs. Cal qualificar-la manualment tot i que en crear-la es poden escriure orientacions per a la persona que l'hagi de corregir. Accés a la pàgina: Resposta oberta
 Respostes incrustades (cloze) Respostes incrustades (cloze) Les preguntes d'aquest tipus són molt flexibles, però només es poden crear mitjançant l'entrada de text amb codis especials que creen seleccions múltiples incrustades, respostes curtes i preguntes numèriques. Accés a la pàgina: Respostes incrustades (cloze)
 Selecció múltiple Selecció múltiple Permet la selecció d'una o diverses respostes d'una llista predefinida. Cada resposta pot obtenir una qualificació diferent. Es poden admetre una sola resposta (cercle al davant de la resposta) o més d'una (quadrat al davant de la resposta). Accés a la pàgina: Selecció múltiple
Selecciona paraules Selecciona paraules que falten Permet seleccionar les paraules que falten a un text a partir de desplegables. Accés a la pàgina: Selecciona paraules que falten
 Vertader / fals Vertader / fals Un senzill formulari equivalent a una pregunta d'opcions múltiples, amb únicament les opcions 'Vertader' i 'Fals' Accés a la pàgina: Vertader / Fals
 descripció Descripció Aquest tipus de pregunta no és realment cap pregunta. És una manera d'afegir al qüestionari algunes instruccions, rúbriques o altres continguts. S'assembla a la manera en què podem emprar les etiquetes per afegir contingut a la pàgina del curs. Accés a la pàgina: Descripció