GeoGrebra

El GeoGebra és un programari lliure i multiplataforma per fer matemàtiques dinàmiques en tots els nivells educatius que permet realitzar activitats de geometria relacionades amb àlgebra, taules, gràfics, estadística i càlcul.


En aquest apartat es presenta el mòdul d’activitat GeoGebra desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Associació Catalana de GeoGebra. Es tracta d'un mòdul que permet incorporar dins del Moodle activitats creades amb el programa GeoGebra.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins paràmetres podem configurar en inserir una activitat de tipus GeoGebra?
 • Es poden qualificar les activitats GeoGebra dins del Moodel?

El mòdul d'activitat GeoGrebra

El plugin de GeoGebra per al Moodle us permet incorporar activitats creades amb el GeoGebra de manera molt fàcil.


El mòdul d'activitat GeoGebra té les següents característiques:

 • Permet integrar fàcilment les activitats del GeoGebra als cursos del Moodle.
 • Facilita al professorat el seguiment de la feina feta pels estudiants ja que emmagatzema la puntuació, la data, la durada i la construcció de cadascun dels intents realitzats i incorporar-ne els resultats al qualificador.
 • Els estudiants poden guardar l'estat de les activitats per continuar-les en un altre moment.
 • Es poden configurar opcions com ara la mida, barres de menú, ajuda…
 • Permet incorporar tant activitats GeoGebra que el professorat ha d'avaluar manualment com activitats autocorrectives, en les que el professorat no intervé en la qualificació ja aquesta s'agafa automàticament de la variable "grade" de la construcció GeoGebra.
 • El Moodle recorda l'estat en el que cada alumne/a deixa la seva construcció.


Associat a l'activitat es mostra un informe de resultats en els que teniu:

 • Intents: Número d'intent, si es permeten intents il·limitats.
 • Durada: Els temps invertit en resoldre l'activitat.
 • Qualificació: El resultat del càlcul definit en el paràmetre grade.
 • Comentari: El professor pot afegir un comentari a la solució de l'alumne.
 • Darrera modificació (tramesa): Moment en el que l'alumne ha fet la tramesa.
 • Darrera modificació (qualificació): Moment del comentari del professor.
 • Estat: Hi ha dos possibles estats: qualificació quan s'ha produït la tramesa i actualitza per fer modificacions en el comentari de l'activitat.


Els apartats que podeu consultar en aquesta pàgina són:

Com crear una activitat GeoGebra

Per crear una activitat GeoGebra és necessari que l'administrador del lloc tingui instal·lat el plugin de GeoGebra en el lloc Moodle, en el cas del moodle Àgora el plugin de GeoGebra està instal·lat per defecte.

Tot seguit es descriuen els paràmetres de la configuració de l'activitat GeoGebra i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en què apareixen quan s’activa la configuració.

En aquest vídeo es descriu com crear una activitat de GeoGebra per afegir-la al Moodle.


Paràmetres GeoGebra on concretem el lloc des d'on es carregarà el fitxer GeoGebra o des d'on pugeu el fitxer, i l'aparença amb la qual es mostrarà.

En La plataforma GeoGebraTube és molt senzill allotjar-hi les vostres construccions, compartir-les, buscar-ne d'existents, … i a més a més facilita les accions de compartir materials, incrustar-los en diverses plataformes o suports (Moodle, wiki, Google Sites, pàgines web ,….) i fins i tot es poden crear col·leccions de materials.

Per ampliar la informació relacionada amb la creació d'activitats amb el programari GeoGebra podeu consultar els materials del curs D5. Matemàtiques amb GeoGebra.

Avaluació de l'activitat GeoGebra

Per què una activitat GeoGebra pugui enregistrar la qualificació és necessari que definiu el paràmetre grade.

Per definir el paràmetre grade heu de fer servir la barra d'Entrada (Visualitza | Entrada | Mostra)

En aquest cas, es tracta de que l'alumne situi un punt en unes coordenades donades. La qualificació de l'alumne és 10 menys la distància entre els dos punts.

Una vegada teniu l'activitat GeoGebra amb autopuntuable i el fitxer de GeoGebra té definit el paràmetre grade, quan l'alumne faci l'activitat el valor de grade es copiarà a l'element de qualificació de l'activitat.

Paràmetres d'avaluació on definim el número d'intents que pot fer cada alumne i el sistema per decidir la nota final de l'activitat.

Si voleu que la qualificació de l'activitat quedi automàticament enregistrada en el qualificador heu de marcar activitat autopuntuable

Qualificació

Serveix per definir la qualificació que es mostrarà en el qualificador del Moodle, entre les opcions de valor numèric, escala i sense qualificació.

També assigna l'activitat a una de les categories que s'hi hagin creat prèviament al qualificador.

Paràmetres comuns de mòduls

L'activitat GeoGebra permet definir el Mode de grups i la visibilitat.

Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.