Eina externa





En aquest apartat es tracta l'activitat Eina externa, fent èmfasi en la seva configuració per al treball individual o en grup, els tipus de qualificació que es poden utilitzar i aquells aspectes específics de les tasques. Els aspectes comuns de les tasques amb la resta d'activitats només s'esmenten i s'ofereix l'enllaç a la pàgina on es descriuen amb més detall.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Eina externa?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar una eina externa?
 • Quines eines externes es poden incorporar al Moodle?

L'activitat Eina externa

L'activitat Eina externa permet al professor editor incorporar en el Moodle recursos amb interactivitat d'altres llocs web. El mòdul eina externa proporciona un canal de comunicació segur entre el Moodle i el proveïdor de l'eina externa. La integració de l'eina externa es pot fer: Automàtica: llançament de la URL, Moodle reconeix la configuració de l'eina de manera automàtica en alguns casos. Quan no hi ha un reconeixement de les característiques de l'eina externa per part del Moodle caldrà que configureu els paràmetres de forma manual.

El suport als recursos LTI l'ha de proporcionar l'empresa responsable del servei extern. En el moment d'utilitzar aquests serveis estan sortint de la protecció legal que els proporciona Àgora/Eix i cal vetllar per la protecció de les dades personals dels alumnes. Us heu d'assegurar que els pares o tutors legals dels alumnes han signat una autorització específica.

Per configurar una activitat d'eina externa cal que aquesta sigui LTI, amb interactivitat.

En aquest enllaç podeu consultar una llista d'aplicacions LTI.


Els apartats que podeu consultar en aquesta pàgina són:

Crear una activitat Eina externa

Per afegir un activitat amb interoperabilitat feu:

 1. Afegiu una activitat de tipus Eina externa
 2. Seleccioneu el tipus d'activitat LTI que voleu
 3. Reviseu els paràmetres per defecte.

En la imatge següent podeu veure les eines LTI configurades per l'administrador del lloc.

L'admin del vostre lloc Moodle pot configurar eines LTI a nivell de lloc Moodle. En aquest cas estaran disponibles als cursos, cada activitat és una instància amb els valors introduïts per l'administrador, així es facilita als professors editors la incorporació de l'Eina externa com a activitat

En el cas del That quiz heu d'afegir l'url que us proporciona l'eina en el camp URL de llançament.

El Thatquiz no incrusta l'activitat, configureu finestra nova per no perdre l'accés al Moodle.

Configurar una eina LTI a nivell de lloc Moodle

L'admin del Moodle pot afegir la configuració d'una eina externa per posar-la a l'abast del professorat editor.

Per configurar una eina LTI:

 1. Aneu a la configuració del mòdul eina externa (Administració del lloc | Connectors | Mòduls d'activitats | LTI)
 2. Feu clic en Gestiona les eines i Afegeix
 3. Introduïu l'URL base de l'eina.

També podeu configurar l'eina de forma manual. Introduirem el nom de l'eina, i a l'URL base de l'eina escriviu l'URL de llançament. Per consultar aquesta dada podeu obrir el fitxer de configuració xml que proporcionen els proveïdors.


En la imatge següent podeu veure alguns exemples.

Podeu consultar una col·lecció d'aquest tipus d'eina en aquest enllaç.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.












En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.



Restricció d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.




Vista de l'eina externa que té l'alumne

Graph builder

Eina per fer representacions de funcions en el pla. Es poden incorporar funcions de manera automàtica i posteriorment editar-les.

That quiz

El thatquiz permet la pràctica d'exercicis autocorrectius.