Fases de configuració i aplicació d'un taller

L'activitat de tipus taller disposa de diferents fases o moments, tant a nivell de creació/configuració com de desenvolupament amb l'alumnat.

En el moment que de crear una activitat de tipus taller cal anar passant per les diferents fases per configurar-les i posteriorment tornar a la fase inicial per començar a utilitzar-la amb l'alumnat.

En el moment d'aplicar el taller amb alumnes caldrà anar canviant de fase per tal que l'alumnat pugui fer les accions que es demanen en cada moment: Trametre un fitxer, avaluar als companys i companyes, veure les qualificacions,…

Per facilitar la tasca de canvi de fase es possible programar-la utilitzant el bloc corresponent durant la creació del taller.

En aquest apartat s'expliquen les cinc fases de creació i aplicació del taller:

  • Fase de configuració en la que el professor-editor especifica les característiques de l'activitat, les instruccions per a la tramesa, el formulari d'avaluació per a l'avaluació entre iguals, les trameses d'exemple, etc.
  • Fase de tramesa. Mentre el taller es troba en aquesta fase els alumnes han de trametre la seva feina. Just abans de finalitzar aquesta fase es fa l'assignació de les trameses per a la seva avaluació, assignant a cada alumne un número determinat de trameses per analitzar i qualificar.
  • Fase d'avaluació on els alumnes avaluen les trameses dels companys assignant-lis la qualificació, fent comentaris i utilitzant les orientacions creades pel professor (per exemple una rúbrica d'avaluació).
  • Fase de qualificació Durant la fase de qualificació el sistema fa els càlculs de qualificacions de trameses i les qualificacions de les avaluacions.
  • Fase de tancament en arribar a aquesta fase els alumnes poden veure les qualificacions en el qualificador així com les avaluacions de la seva tramesa i les trameses publicades.

Una vegada creada l'activitat taller podeu accedir-hi i veure l'estat de les fases que el constitueixen.

El canvi de fase es pot fer de manera manual (a voluntat del tutor) o de manera programada en el temps utilitzant el bloc Disponibilitat que es presenta més endavant. Els alumnes van accedint a diferents fases a partir del moment que s'activa cadascuna d'elles.