Lliçó

En aquest apartat es presenta l’activitat Lliçó, en primer lloc hi ha una descripció de l'activitat i posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitats es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és el mateix a totes les activitats.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Lliçó?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar una lliçó?

L'activitat Lliçó

L'activitat Lliçó és una sèrie de pàgines html en les que l'alumne respon diferents tipus de preguntes. Aquestes preguntes poden incorporar textos, enllaços, imatges, vídeos … La navegació pot ser més o menys simple i adaptada a les respostes de l'alumne.
Els apartats que podeu consultar en aquesta pàgina són:

Crear una lliçó

Per crear una activitat lliçó heu de fer els següents passos:

1. Configurar els paràmetres de la lliçó

Paràmetres generals

El primer que heu de fer és configurar els paràmetres generals de l'activitat, indicant el seu nom i la seva descripció.


Aparença En aquest apartat podrem configurar els següents paràmetres:

 • Multimèdia enllaçat: Podem afegir un arxiu multimèdia per usar-ho a la lliçó. Es mostrarà un enllaç a cada pàgina de la lliçó.
 • Barra de progrés: Podem afegir una barra de progrés que indicarà el percentatge aproximat de la seva complexió.
 • Mostra la puntuació acumulada: Si l'activem es mostrarà la puntuació obtinguda per l'estudiant fins al moment.
 • Mostra el menú: Permet mostrar un menú de navegació.
 • Qualificació mínima per mostrar el menú: Permet determinar si un estudiant ha d'obtenir una determinada puntuació abans de veure el menú de la lliçó.
 • Diapositives: Permet veure la lliçó com una presentació de diapositives d'amplada i alçaria fixes.
 • Nombre màxim de respostes: Especifica el nombre màxim de respostes que es poden utilitzar en la lliçó.
 • Usa la retroacció per defecte: Si s'activa, quan no es trobi la resposta a una pregunta en particular, es mostrarà la resposta per defecte.
 • Enllaça a l'activitat següent: Permet que aparegui al final de la lliçó un enllaç a una altra activitat del curs.


Disponibilitat En aquest apartat definirem:

 • Disponible des de: Data a partir de la qual la lliçó estarà disponible.
 • Data límit: Data de finalització de la disponibilitat de la lliçó.
 • Límit de temps: Ens permet mostrar un avís a l'inici de la lliçó referent al temps durant el qual estarà disponible.
 • Lliçó protegida per contrasenya: Si s'activa serà necessària una contrasenya per accedir a la lliçó.


Control de flux

 • Permet a l'estudiant la revisió: Si s'activa, permet als estudiants navegar de nou per la lliçó i des del principi.
 • Mostra el botó de revisió d'una pregunta: Permet que quan una pregunta es respon incorrectament es doni l'opció de provar-ho una altra vegada sense obtenir punts, o bé continuar amb la lliçó.
 • Nombre màxim d'intents: Especifica el nombre màxim d'intents permesos per a cada pregunta.
 • Acció després d'una resposta correcta: Podem escollir l'opció normal (continua la lliçó), Mostra una pàgina no vista (mostra les pàgines aleatòriament sense repetir) i Mostra una pàgina no contestada (es mostren les pàgines aleatòriament i es tornen a mostrar aquelles que contenen preguntes no contestades).
 • Nombre de pàgines per mostrar: Permet especificar el nombre de pàgines que es mostren en una lliçó. Només aplicable a les lliçons on es mostren les pàgines aleatòriament.


Qualificació

 • Qualificació: Permet seleccionar el tipus de qualificació per aquesta activitat.
 • Categoria de qualificació: Controla la categoria on s'ubiquen les qualificacions de l'activitat.
 • Qualificació per aprovar: Determina la qualificació mínima per aprovar.
 • Lliçó de pràctica: Una lliçó pràctica no té reflex en el llibre de qualificacions.
 • Puntuació personalitzada: Permet assignar a cada resposta un valor numèric.
 • Es permet repetir: Si s'activa els estudiants poden seguir la lliçó més d'una vegada.
 • Nombre mínim de preguntes: Especifica el nombre mínim de preguntes que s'utilitzaran per calcular la qualificació de l'avaluació.

Informes

Igual que altres tipus d'activitats del Moodle, la lliçó us permet consultar els resultats dels vostres alumnes.

Un cop creada l'activitat, podrem accedir a la pestanya informes, on podrem obtenir dos tipus d'informes:

 • Revisió
 • Estadístiques detallades

En l'Informe de Revisió podeu consultar la puntuació més alta de cada un dels vostres alumnes i l'Estadística completa de la lliçó.
En l'Informe Estadístiques detallades podeu veure quina és la seqüència concreta que ha fet cada alumne.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.
L'Administració de la lliçó

2. Donar contingut a la lliçó


Abans de començar a implementar la lliçó és important planificar quins components hi posareu i la navegació que els relacionarà. Una vegada teniu creada l'activitat lliçó li heu de donar contingut, per això podeu importar preguntes, agregar pàgines de continguts, afegir pàgines o afegir clústers.

A continuació teniu un exemple d'esquema de lliçó.

Una vegada heu desat els paràmetres us apareix la pàgina d'edició del contingut de la lliçó des de la que podeu afegir pàgines de pregunta, taula de ramificació clústers o importar preguntes.

Tipus de pàgines que es poden crear

Importa preguntes: podeu afegir preguntes en els formats compatibles amb Moodle. Alguns d'aquests formats són els d'exportació de les preguntes del banc de preguntes del curs, la categoria o el lloc Moodle. Els formats en els que podeu exportar les preguntes del banc són: Gitf, Format XHTML i Format XML de Moodle.

Afegir una pàgina de contingut: les pàgines de contingut permeten dissenyar diferents itineraris dintre de la lliçó. Quan afegiu una pàgina de contingut tindreu una pàgina en la qual es mostren els camins que pot seguir l'estudiant i a la que podeu donar contingut.


Afegir un clúster: un clúster és un grup de pàgines que es poden mostrar aleatòriament dintre d'una lliçó.


Els continguts de la lliçó sempre els podreu modificar des de la pestanya edita.

Afegir una pàgina de preguntes: les pàgines que podeu afegir a una lliçó són en general pàgines web en les que podeu incloure diferents tipus d'elements html i els tipus de preguntes habilitades en la lliçó.


Els tipus de preguntes que podeu crear en la lliçó són:

 • Emparellament: Es mostren en una columna les diferents opcions de la pregunta i en una segona pregunta l'alumne pot seleccionar la parella en una llista desplegable.
 • Numèrica: L'alumne escriu el resultat del càlcul numèric que li proposa la pregunta.
 • Opcions múltiples: Es mostren diferents opcions de la resposta correcta, poden haver més d'una resposta correcta.
 • Pregunta de resposta oberta: L'alumne disposa de força espai per respondre la pregunta. El professor té una vista per fer la correcció de la pregunta oberta.
 • Resposta breu: En aquest tipus de preguntes l'espai per respondre és reduït.
 • Verdader/Fals: En la resposta d'aquest tipus de preguntes es proporcionen dues opcions: Verdades i Fals.

Per a cada resposta podeu fer un salt a la pàgina anterior, la pàgina següent, al final de la lliçó, Pregunta no vista en un clúster o a cada una de les pàgines que teniu creades en la lliçó.

Una vegada teniu creada la lliçó el professor editor té accés a les següents funcionalitats:

 • Edita paràmetres us permet editar els paràmetres generals de la lliçó
 • Edita us permet afegir els diferents tipus d'elements que composa una lliçó: preguntes, clústers i ramificacions.

A més a més com a professors editors podeu

 • Administrar els rols i permisos de l'activitat
 • Fer còpies de seguretat de l'activitat
 • Importar / Exportar entrades en format csv
 • Registres, accés a l'activitat dels alumnes
 • Informe revisió dels intents de la lliçó
 • Informe estadístiques amb els intents complets dels alumnes
 • Vista per qualificar les preguntes de resposta oberta