Base de dades

En aquest apartat es tracta l'activitat Base de dades, fent èmfasi en la seva configuració per al treball individual o en grup, els tipus de qualificació que es poden utilitzar i aquells aspectes específics de les tasques. Els aspectes comuns de les tasques amb la resta d'activitats només s'esmenten i s'ofereix l'enllaç a la pàgina on es descriuen amb més detall.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Base de dades?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar en una base de dades?

L'activitat Base de dades

L'activitat Base de dades permet crear, mantenir i cercar una col·lecció d'entrades. L'estructura de les entrades les defineix el professorat afegint diferents tipus de camps. En funció del tipus de camps que hi poseu tindreu disponibles caselles de selecció, botons d'opció, menús desplegables, àrees de text, URL, imatges i fitxers carregats.


La disposició dels camps la podeu definir a partir de plantilles predefinides o aplicant canvis per personalitzar-les.


Les activitats de bases de dades es poden compartir entre cursos com a predefinides i les entrades es poden importar i exportar d'una base de dades a una altra.


Amb el filtre d'autoenllaç actiu les entrades de la base de dades queden enllaçades automàticament des de qualsevol paraula o frase que tingueu en el curs.


Els apartats que podeu consultar en aquesta pàgina són:

Crear una activitat base de dades

Per crear una activitat de base de dades heu de fer els següents passos:

En el moment en el que teniu definit un camp en la base de dades ja es podran afegir noves entrades. Encara i així perquè es puguin consultar les entrades introduïdes heu de definir les plantilles de les vistes Visualitza una entrada i Visualitza llista

1. Paràmetres generals

En els paràmetres generals de la base de dades podeu configurar el títol i la descripció.

2. Entrades

En els paràmetres relacionats amb les entrades teniu:

 • Requereix aprovació: Cal que el professorat aprovi les entrades dels alumnes abans es facin visibles.
 • Permeteu comentaris en les entrades?: Podeu decidir si els permeteu o no.
 • Entrades requerides per visualitzar: Nombre d'entrades que ha de trametre un alumne perquè pugui visualitzar la resta d'entrades de la base de dades.
 • Nombre màxim d'entrades: Amb aquest paràmetre podeu limitar el nombre d'entrades de cada alumne.

3. Disponibilitat

En aquest paràmetre podreu indicar les dates en les que la base de dades està disponible i en les que es pot accedir o només per llegir.

Puntuació de la base de dades

Quan els alumnes accedeixen a la base de dades reben informació respecte de com està configurada, el nombre d'entrades que han de fer com a mínim i el nombre d'entrades que han de fer abans de poder visualitzar la de la resta de companys.

En l'apartat de Puntuacions podeu veure quins són els rols que poden qualificar entrades de la base de dades. Aquests rols es poden modificar des de la configuració de permisos de l'activitat.


Si voleu modificar els permisos per qualificar heu d'accedir a Administració de l'activitat Base de dades | Permisos.

Per qualificar les entrades de la base de dades heu d'anar a la vista Visualitza una entrada i seleccionar la qualificació que li voleu assignar.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restricció d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.
L'administració de la base de dades

Un cop tenim creada la base de dades, la configurarem de la següent manera:

Afegir els camps de la Base de dades

Per afegir els camps de la base de dades:

 1. obriu la vostra base de dades
 2. aneu a la pestanya Camps
 3. seleccioneu el tipus de camp que voleu afegir

En cada camp podeu introduir el nom, la descripció i altres paràmetres específics.


A continuació teniu els tipus de camps que permet l'activitat base de dades.

3. Definir les plantilles i fer els canvis que necessiteu

En la base de dades podeu definir diferents tipus de plantilles.

La plantilla que heu de definir per proporcionar l'accés a la vista Visualitza una entrada és la Plantilla d'entrada única. Per definir la Plantilla d'entrada única heu de seleccionar primer la pestanya plantilla. Quan es mostra la plantilla veieu els camps que conté i la seva distribució en la pàgina, podeu fer els canvis que considereu necessaris, en qualsevol cas, tant si feu canvis com si no en feu, en desar la vista tindreu una vista per visualitzar una entrada.


En el cas de la vista Visualitza llista es defineix amb la plantilla de llista que té el mateix funcionament que la plantilla d'entrada única.

Com a exemple, a continuació teniu la plantilla de llista.

La plantilla està dividida en tres parts: Capçalera, Entrades i Peu. En cada una d'aquestes parts es poden incloure: Camps, Accions i Altres dades.


Els camps els heu definit en dissenyar la base de dades i les etiquetes i altres camps són els predefinits relacionats amb els camps de la base de dades.

Una vegada teniu creada la base de dades el professor editor i el participant tenen actiu un menú amb les funcionalitats per a les que tenen permisos.

Com a professors editors teniu accés a:

 • L'edició de la base de dades
 • Administració de rols i permisos a nivell de l'activitat
 • Fer còpies de seguretat de l'activitat
 • Importar / Exportar entrades en format csv
 • Definició de Camps i plantilles
 • Accés al canal RSS