Enquesta

En aquest apartat es presenta l’activitat Enquesta, en primer lloc hi ha una descripció de l'activitat i posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Enquesta?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Quins tipus d'enquestes predeterminades incorpora el Moodle?
 • Com és l'enquesta ATTLS?
 • Com és l'enquesta COLLES?

L'activitat Enquesta

L'activitat Enquesta és un tipus d'activitat predefinida que incorpora el Moodle amb la finalitat de valorar les actituds dels alumnes davant de l'aprenentatge cooperatiu (ATTLS) i la predisposició envers la formació en línia (COLLES). També podeu incorporar l'Enquesta d'incident crític per fer reflexionar l'alumnat envers un incident que s'hagi donat a l'aula virtual.


Els apartats que podeu consultar en aquesta pàgina són:

Crear una Enquesta

Per crear l'Enquesta només heu d'introduir el nom de l'activitat i el tipus d'enquesta que voleu afegir al vostre curs. A més a més podeu configurar els apartats comuns: Paràmetres comuns de mòduls, Restricció de l'activitat i Compleció de l'activitat.

Hi ha tres tipus d'enquestes disponibles:

 • Enquesta d'actituds per pensar i aprendre (ATTLS)- Per mesurar el grau en el qual una persona és un 'alumne grupal' (tendeix a ser més amigable, i és sovint més cooperatiu, congenia amb els altres i construeix idees amb altres) o és un 'alumne separat' (tendeix a ser més crític i controvertit en l'aprenentatge).
 • Enquesta d'aprenentatge constructivista en línia (COLLES)- Per monitoritzar el grau d'interacció en la web, pot ser utilitzada per promoure en els estudiants pràctiques d'aprenentatges dinàmics.
 • Enquesta d'incidents crític per valorar un incident que s'ha produït en l'aula virtual.

Una vegada creada l'enquesta podeu accedir al seu contingut fent clic sobre la mateixa enquesta. Primer podeu veure les preguntes de l'enquesta i en la part superior dreta teniu l'enllaç als informes dels resultats.

Enquestes ATTLS

En aquest tipus d'enquesta els alumnes han de respondre totes les preguntes i poden seleccionar 5 graus que van del Total desacord al Total acord. De les 20 preguntes que consta l'enquesta, 10 estan directament relacionades amb el treball col·laboratiu i les altres 10 amb el treball individual.

Exemple de preguntes de l'Enquesta ATTLS

Els diferents informes que podeu consultar en les enquestes ATTLS són:
Resum: diagrama de caixes amb els 5 graus per a treball col·laboratiu i treball individual. Mostra la mitjana de les respostes del grup i la dispersió dels resultats.
Escales: diagrama de caixes on es representen els resultats per a cada una de les preguntes, del treball col·laboratiu en un gràfic i del treball individual en un segon gràfic.
Preguntes: gràfic amb les freqüències de cada grau per a cada una de les preguntes de l'enquesta.
Participants: es pot seleccionar cada un dels alumnes individualment. Podeu consultar el Resum i les Escales amb els resultats de l'alumne seleccionat.
Baixa: us permet baixar un fitxer csv amb els resultats de les enquestes. Proporciona per a cada alumne el resultats de la seva enquesta, els graus prenen valors de 1 a 5.

Enquestes COLLES

El COLLES s'han dissenyat per valorar el grau d'integració dels alumnes en un ambient de pràctiques educatives dinàmiques com és la formació en línia.Hi ha tres tipus d'enquestes COLLES enfocades des de diferents punts de vista: Ambient Ideal, ambient Real i Ambient Ideal vs Real.

Les enquestes COLLES (preferit i real) contenen 50 preguntes dividides en sis escales relacionades amb el clima d'aula en línia.


Exemple de preguntes de l'Enquesta COLLES


Les escales en les que es divideixen les preguntes són:
Rellevància: Com d'important és l'educació en línia per a la pràctica professional dels alumnes.
Reflexió: L'educació en línia estimula el pensament crític reflexiu en els estudiants?
Interactivitat: Quan s'integren els estudiants en el diàleg educatiu en línia?
Suport de professors: Com capaciten els professors als seus alumnes per participar en l'educació en línia?
Recolzament de companys: Com afecta a cada estudiant la resta de companys
Interpretació: Els estudiants i els professors, tenen una apreciació correcta de l'altre a través de la comunicació en línia?


Els diferents informes que podeu consultar en les enquestes COLLES són:
Resum: diagrama de caixes amb les 6 escales de preguntes. Representa la visió actual i la ideal. Mostra la mitjana de les respostes del grup i la dispersió dels resultats.
Escales: diagrama de caixes on es representen els resultats per a cada una de les escales, es poden diferenciar la visió real i la ideal de les preguntes claus per a cada una de les escales.
Preguntes: gràfic amb les freqüències de cada escala per a cada una de les preguntes clau de l'enquesta.
Participants: es pot seleccionar cada un dels alumnes individualment. Podeu consultar el Resum i les Escales comparat amb els resultats de l'alumne seleccionat.
Baixa: us permet baixar un fitxer csv amb els resultats de les enquestes. Proporciona per a cada alumne el resultats de la seva enquesta, els graus prenen valors de 1 a 5.

Incident crític

L'enquesta de tipus incident crític proporciona 5 preguntes relacionades amb l'actitud de l'alumne envers un incident que s'ha produït a la classe.


A continuació teniu el contingut de l'enquesta:

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.