Tipus d'activitats avançades al Moodle 2


En aquest apartat trobareu una primera aproximació a les activitats seleccionades com a avançades dins d'aquests materials formatius. En primer lloc es troba una breu descripció de la diferència entre activitats inicials i avançades dins d'aquests materials formatius i posteriorment es mostra una taula que serveix per seleccionar l'activitat avançada que volem conèixer amb més profunditat.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quins tipus d'activitats existeixen al Moodle de centre i quina és la seva dificultat de creació?
  • Quines activitats faciliten el treball en grup?
  • Quines activitats permeten la correcció automàtica?
  • Amb quines activitats es poden generar debats?Les activitats i els recursos

En qualsevol curs dins de la plataforma Moodle de centre es poden trobar recursos i activitats molt diverses que s'adapten a diferents necessitats que es generen dins de l'aula en un entorn virtual.

Hi ha activitats com els qüestionaris que serveixen per plantejar preguntes de diferents tipus que es corregeixen automàticament, altres activitats serveixen per mostrar continguts com els paquets SCORM, altres permeten recollir opinions com les enquestes.

Algunes de les activitats són molt fàcils de crear però altres requereixen d'un bon domini de l'entorn Moodle i d'una planificació complexa de l'activitat. A la taula inferior s'han seleccionat activitats que no hi són a l'apartat Activitats inicials d'aquests materials formatius. A la columna de la dreta hi ha l'enllaç a les pàgines específiques per a cada tipus d'activitat

Un dels avantatges del Moodle 2 és que es pot duplicar qualsevol activitat i posteriorment modificar el contingut sense necessitat de configurar de nou tota l'activitat.Taula d'activitats avançades

Activitat                                Descripció                                     Característiques       Més informació
 QüestionariQüestionari Consisteix en una activitat per plantejar a l'alumnat preguntes autocorrectives. Les preguntes poden ser de diferents tipus i es desen en un banc de preguntes des d'on es poden crear i agrupar en categories. Les preguntes es desen al banc de preguntes i es poden compartir en diversos qüestionaris. Accés a la pàgina: Qüestionari

Accés a la pàgina: Banc de preguntes
Enquesta Enquesta L'Enquesta és un tipus d'activitat predefinida que incorpora el Moodle amb la finalitat de valorar les actituds dels alumnes davant de l'aprenentatge cooperatiu (ATTLS) i la predisposició envers la formació en línia (COLLES). També podeu incorporar l'Enquesta d'incident crític per fer reflexionar l'alumnat envers un incident que s'hagi donat a l'aula virtual. Són qüestionaris predefinits que no permeten modificacions. Accés a la pàgina: Enquesta
Base de dades Base de dades L'activitat Base de dades permet crear, mantenir i cercar una col·lecció d'entrades. L'estructura de les entrades les defineix el professorat afegint diferents tipus de camps.En funció del tipus de camps que hi poseu tindreu disponibles caselles de selecció, botons d'opció, menús desplegables, àrees de text, URL, imatges i fitxers carregats. Activitats col·laborativa que permet avaluació. Accés a la pàgina: Base de dades
lliçó L'activitat Lliçó és una sèrie de pàgines html en les que l'alumne respon diferents tipus de preguntes. Aquestes preguntes poden incorporar textos, enllaços, imatges, vídeos … La navegació pot ser en funció de les respostes de l'alumne. Permet fer una proposta didàctica amb interacció de l'alumnat. Accés a la pàgina: Lliçó
Geogebra Geogebra Permet incorporar activitats del geogebra en els cursos del Moodle. Activitat individual que permet l'autoavaluació. Accés a la pàgina: Geogebra
Eina externa Eina externa Serveix per incorporar en el Moodle interactius d'altres llocs web. La integració de l'eina externa es pot fer automàticament utilitzant la URL de llançament que proporciona l'eina externa o configurant els paràmetres de forma manual, segons el cas. Cal disposar d'eines externes de tipus LTI. Accés a la pàgina: Eina externa
Paquet SCORM Paquet SCORM Serveix per incorporar fitxers de tipus SCORM elaborats fora del Moodle. Per exemple per incorporar pàgines fetes amb eXelearning,… i exportades com a paquet SCORM Cal disposar del paquet Scorm Accés a la pàgina: Paquet SCORM
Taller Taller Serveix per proposar una feina als participants que hauran de trametre com a fitxer adjunt o amb text en línia. Té la particularitat que permet l'avaluació i qualificació entre iguals generant dues qualificacions, una per la tasca tramesa i altra com a resultat de la feina avaluadora. Permet l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals Accés a la pàgina: Taller
Elecció de grup Elecció de grup Amb aquesta activitat els alumnes poden fer l'elecció de grups de treball en els quals es volen inscriure i el sistema els incorpora automàticament. Facilita la inscripció d'alumnes per formar grups de treball. Accés a la pàgina: Elecció de grup